20-63 CRvT

CR 20/2706   DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Exoneratieclausule in koopakte t.a.v. civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake maatvoering. Redelijke termijn voor indienen van klacht.   Klagers komen tot de ontdekking dat de gebruiksoppervlakte van de door hen gekochte woning kleiner is dan in de verkoopbrochure staat. Zij klagen in hoger beroep uitsluitend over het feit dat de makelaar in de koopakte een exoneratieclausule heeft opgenomen ten aanzien van aansprakelijkheid vanwege afwijkende maatvoering zowel ten gunste van de verkopers als de makelaar. De Centrale Raad is van oordeel dat opname van een dergelijke clausule nergens verboden is. De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de makelaar wordt door de clausule niet verhinderd. De door de makelaar gestelde termijnoverschrijding voor het indienen van een klacht is niet aan de orde. Nergens staat dat dit, zoals beklaagde stelt, binnen bekwame tijd moet geschieden. Het gaat er om dat een makelaar er geen rekening mee hoeft te houden dat hij na een onredelijk lange termijn nog met een klacht wordt geconfronteerd waardoor hij in zijn verdediging kan zijn geschaad. Dat doet zich in casu niet voor.

20-63 CrvT

19-60 RvT Amsterdam