CR 16/2614 CRvT

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.   Opzegging lidmaatschap en aansluiting. Wanbetaling is opzeggingsgrond, heimelijke opname gesprekken niet. Ontvankelijkheid beroep.   De NVM heeft het lidmaatschap van een makelaarsonderneming opgezegd vanwege grote en langdurige betalingsachterstand. De stelling van de NVM dat het beroep tegen de opzeggingen niet op de formeel niet juiste wijze is geschied, gaat niet op. Bij een zo zware beslissing als een opzegging moeten niet te zware eisen aan de inhoud van het beroepsschrift worden gesteld. Het beroep is dus ontvankelijk. Het verweer dat de NVM een deel van de schuld zou hebben kwijtgescholden, dat geen lidmaatschapsgelden verschuldigd zijn gedurende een drooglegging, dat het maximale bedrag aan schuld niet is overschreden of dat de NVM gehouden zou zijn om een betalingsregeling te treffen, faalt. Nu de opzegging van de aansluiting louter is gebaseerd op het feit dast de makelaar heimelijk een opname heeft gemaakt van een zitting van de voorzitter van de Centrale Raad, kan weliswaar gezegd worden dat dit hoogst onfatsoenlijk is, maar is niet voldoende om een opzegging van de aansluiting te rechtvaardigen.    

CR 16-2614 CRvT