Uitspraken

 • 09-2280 CRvT

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Verleggen van bemiddelingskosten naar de andere partij. Kernvraag is of de regelgeving van de NVM of een eventueel binnen de vereniging bestaand gebruik of bestaande gewoonte er aan in de weg staan dat een makelaar die optreedt voor een verhurende partij in overleg met zijn opdrachtgever de aan zijn bemiddeling verbonden kosten verlegt naar de hurende partij. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. In art. 21 van de algemeen consumentenvoorwaarden van de NVM (die overigens niet van toepassing zijn op de verhouding tussen makelaar en klager) opent uitdrukkelijk de mogelijkheid tot afwijkingen van die voorwaarden. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2337 CRvT

  Taxatie – verschil in waardesUitgangspunt bij taxaties is dat over de hoogte van de taxatie in beginsel slechts kan worden geklaagd indien de makelaar in redelijkheid niet tot een bepaalde taxatie heeft kunnen komen en bij het taxeren niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht. Dat de makelaar in het ene geval van een hogere m²-prijs uitging dan bij vergelijkbare objec-ten, valt te verklaren uit het feit dat in het pand was geïnvesteerd, dat de prijzen ter plaatse de laatste jaren zijn gestegen en dat het een grotere woning is dan de meeste panden in hetzelfde blok. In het andere geval is sprake van een modernisering met gebruikmaking van luxe materialen waardoor de waarde € 20.000 kon afwijken van de meeste op dat moment te koop staande objecten. Klachten zijn ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2299 CRvT

  Verkoopopdracht aanvaard van niet-rechthebbende? Taxatiewaarde en vraagprijs. Onverkoopbaarheid gesuggereerd?Niet is gebleken dat de eigenaar niet wist en er niet mee instemde dat zijn dochter de verkoopopdracht tekende. De makelaar heeft bovendien slechts een stille verkoop gepleegd. Het stellen van een vraagprijs en een taxatie in het kader van een minnelijke waardering bij een boedelscheiding is niet hetzelfde waardoor verschillende bedragen kunnen ontstaan. De makelaar heeft in zijn taxatierapport de matige staat van de panden en de moeilijke bereikbaarheid van de garage genoemd. De tweede makelaar kwam tot een vergelijkbare conclusie. Daarmee kan niet gezegd worden dat beklaagde een beeld van onverkoopbaarheid heeft geschetst. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2340 CRvT

  Toezegging gedaan? – huur keukenuitrustingDat door het makelaarskantoor de toezegging zou zijn gedaan dat huurder geen vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de keukenuitrusting vindt geen steun in de huurovereenkomst en wordt ook bestreden door de betreffende medewerkster. De andersluidende verklaringen van huurders echtgenote en dochter moeten met omzichtigheid  worden gehanteerd gezien de nauwe band met klager/appellant. Toezegging komt niet vast te staan. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2333 CRvT

  Mededeling- en onderzoeksplicht. Gebreken aan het gekochte – verrotte balklaag, funderingsgebrek, lekkages, c.v. ketelaansluiting. Reactie op klacht. Gegeven het feit dat verbouwings- en renovatiewerkzaamheden waren uitgevoerd en er geen aanwijzingen waren voor bouwkundige gebreken, kon de makelaar zeggen dat het huis met vakmanschap was verbouwd en gerenoveerd en was de makelaar niet gehouden een nadere inspectie uit te voeren. Klager is correct te woord gestaan en de verwijzing voor de klachten naar de verkoper was niet onjuist. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2276 I CRvT

  Onjuiste taxatiewaarde? Deskundigenbericht gelast. De vereniging van eigenaren van een appartementencomplex geeft opdracht tot taxatie aan een makelaar in verband met het voornemen om het gehele complex te verkopen aan een stichting. De makelaar waardeert het appartementsecht van klaagster op € 100.000. Voor dat bedrag verkoopt zijn aan de stichting. Nadien krijgt zij bericht dat de WOZ-waarde van haar flatwoning is vastgesteld op € 138.000. Van de stichting ontvangt zij op haar vragen informatie over de geschatte waardes van de andere appartementen. Een daarop door haar ingeschakelde andere makelaar komt op een waarde van € 110.400. Klaagster meent dat beklaagde heft toegerekend nar een zodanig bedrag dat dit paste in de totale koopsom die de stichting voor het complex over had. De Centrale Raad concludeert dat er enige twijfel is over het taxatierapport van beklaagde en besluit tot het uitbrengen van een deskundigenbericht. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad 10-2276 II

  Lees meer
 • 10-01 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenoteDe makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn baas (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.02) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Die vennootschap werd op het privé adres van beklaagde gehuisvest. Download uitspraak (pdf) Uitspraak CRvT

  Lees meer
 • 10-02 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn ondergeschikte (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.01) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Hij had als leidinggevende van het kantoor de mededelingen van zijn ondergeschikte dat de NVM geen bezwaren zag, moeten verifiëren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-09 RvT Breda

  Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op programma oude kantoor. Na het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen klager en zijn medewerkster-makelaar is ingelogd op het automatiseringsprogramma van het kantoor van klager vanaf het privé adres van beklaagde met een inlogcode van een oud-collega-medewerkster. Beklaagde heeft daarvoor geen deugdelijke verklaring kunnen geven. De tegenklacht van beklaagde tegen klager dat deze de door de kantonrechter opgelegde ontbindingsvergoeding niet betaalt, is in de gegeven omstandigheden ongegrond. De betalingsplichtige onderneming is failliet verklaard. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2347 CRvT

  Eigen belang/handel door medewerker. Regel 6 Erecode. BelangenverstrengelingDe behandelend medewerker van de makelaar heeft ten onrechte niet aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt dat de koopster van de woning een secretaresse van het makelaarskantoor was. Bovendien had het makelaarskantoor niet voor opdrachtgever kunnen blijven optreden toen de kantoormedewerkster als gegadigde in beeld kwam. De secretaresse kocht aan en verkocht kort daarop met winst door. Ondanks een bepaling in de koopakte die op het tegendeel wijst, is niet komen vast te staan dat koopster kocht met het oogmerk van doorverkoop. De schijn is gewekt dat de makelaar en zijn medewerkers betrokken zijn geraakt bij de handel in onroerend goed en bij verstrengeling van belangen die hun onafhankelijkheid in gevaar brachten.Nu de makelaar destijds niet zelf op de hoogte was van wat voorviel, is de door de raad van toezicht opgelegde straf van beëindiging van de aansluiting als NVM-makelaar een te zware straf. Volgt schorsing voor 5 maanden.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer