Uitspraken

 • 10-2366 CRvT

  Onjuiste samenstelling raad van toezicht. Oud en nieuw Reglement Tuchtrechtspraak. Onjuiste doorberekening extra werkzaamheden inzake advertenties. De Centrale Raad stelt vast dat de samenstelling van de raad van toezicht ter zitting weliswaar in overeenstemming was met het reglement zoals dat sinds 1 januari 2010 geldt, maar niet strookt met het reglement dat gold ten tijde van het indienen van de klacht. En dat laatste is leidend. Om die reden moet de uitspraak van de raad van toezicht vernietigd worden. De Centrale Raad doet de klacht zelf af nu daartegen geen bezwaar is geuit. Tussen partijen was een budget voor door de makelaar te maken kosten overeengekomen. Nu niets was afgesproken over bemoeienissen van de makelaar verbonden aan het verzorgen van publiciteit ten behoeve van de verhuur noch dit bij het verzenden van de betreffende factuur kenbaar was gemaakt, handelde de makelaar onjuist door zonder meer extra kosten in rekening te brengen. Voor de strafmaat is van belang dat de opdrachtgever zich ineens in zijn functie als advocaat nogal dreigend uitliet en pas nadat over een andere zaak door de makelaar een incassoprocedure was gestart, terugkwam op de extra kosten. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2276 II CRvT

  Taxatie door deskundige opverzoek van tuchtcollege. Wraking van taxateur. In het kader van een klachtprocedure over een taxatie heeft de Centrale Raad een deskundigenbericht gelast. Klaagster heeft deze deskundige (een NVM makelaar) gewraakt omdat diens waardering uitkwam tussen de waarde die een derde taxateur bepaalde en de waardering die beklaagde deed. De centrale Raad is van oordeel dat een deskundige niet gewraakt kan worden nog afgezien van het feit dat klaagster zulks pas ter zitting deed en niet terstond na diens benoeming. De deskundige heeft zijn waardering van € 105.000 onderhandse verkoopwaarde goed onderbouwd. Mede daardoor stelt het college vast dat beklaagde redelijkerwijs tot zijn waardering van € 100.000 kon komen. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad 10-2276 I

  Lees meer
 • 10-2355 CRvT

  Onjuiste samenstelling raad van toezicht. Oud en nieuw Reglement Tuchtrechtspraak. Belangenbehartiging verkoper. Gebreken aan het verkochte pand – vochtdoorslag in kelder. Depotstelling van herstelbedrag. De uitspraak van de Raad van toezicht is gedaan door drie rechtsprekers onder wie de secretaris. Dat is weliswaar in overeenstemming met de procedure zoals die is voorgeschreven met betrekking tot klachten van na 1 januari 2010, maar in strijd met het Reglement Tuchtrechtspraak 2009 dat gelet op het moment van indiening van de klacht van toepassing is. Om die reden wordt de beslissing van de raad van toezicht vernietigd. De Centrale Raad doet niettemin in hoogste ressort uitspraak.   Klagers/verkopers stellen dat hun makelaar (beklaagde) de kopers niet op de hoogte stelde van vochtdoorslag in de kelder, dat hij zonder overleg een depot van €5000 aan kopers voorstelde en dat hij klagers niet bijstond toen de kopers niet wilden afnemen vanwege het bouwkundig gebrek. De Centrale Raad constateert dat geen van de verwijten terecht zijn. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2350 CRvT

  Taxatie. Niet in redelijkheid kunnen komen tot waardering.De makelaar taxeert in december 2006 een pand in het kader van een echtscheiding op een verkoopwaarde van € 300.000 en een executiewaarde van € 270.000. Blijkens een kort daarvoor van kracht geworden wijziging van het bestemmingsplan is de bestemming van het pand verruimd. De makelaar houdt daar geen rekening mee. Kort daarop komen twee andere makelaars op een verkoopwaarde van € 540.000 en een executiewaarde van € 459.000. De WOZ-waarde over 2007 is vastgesteld op € 430.000. De makelaar heeft geen goede verklaring of onderbouwing kunnen geven waarom zijn waardering zozeer afwijkt van de andere waarderingen en de WOZ-waarde. Hij kon derhalve niet in redelijkheid tot zijn waardering komen en is niet zorgvuldig geweest bij zijn taxatie. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2354 CRvT

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Gehoudenheid tot informatie aan derden dat men verzekerd is? Melding van aansprakelijkstelling bij verzekeraar. Verkoopster roept haar makelaar in vrijwaring omdat zij door de koper van haar woning aansprakelijk wordt gesteld vanwege geleden schade. Zij vermoedt dat de verzekeraar van de makelaar geen dekking verleent en verzoekt haar makelaar om toezending van stukken waaruit dat vermoeden blijkt. De makelaar weigert dit.De Centrale Raad van Toezicht constateert dat de NVM-leden verplicht zijn zich te verzekeren voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Klaagster wist dat de makelaar verzekerd was. Uit de regelgeving van de NVM vloeit niet voort dat een makelaar gehouden is om vragen te beantwoorden van degene die stelt door toedoen van de makelaar schade te hebben geleden, over de interne relatie tussen de makelaar en zijn verzekeraar. Een makelaar is evenmin gehouden om een aansprakelijkstelling te melden bij zijn verzekeraar omdat hij de vrijheid heeft om ervoor te kiezen zelf zijn schade te dragen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2353 CRvT

  Onvoldoende belangenbehartiging. Onjuiste tekst op Funda te lang laten staan. Overgangsbepaling Reglement tuchtrechtspraak. De makelaar-verkoper heeft de mededeling dat door een technische storing bij Funda geen reactie op de woning mogelijk was via Funda, maar dat contact moest worden opgenomen met de aanbiedende makelaar, te lang laten staan. De stelling van klager dat de makelaar dit opzettelijk deed teneinde belangstelling tegen te gaan teneinde zelf de woning goedkoop te kunnen kopen, is niet komen vast te staan. De klacht was ingediend voordat op grond van wijziging van het Reglement Tuchtrechtspraak de samenstelling van de raad was gewijzigd – het zogeheten niet-makelaarslid is verdwenen en de secretaris is per 1 januari 2010 lid van de raad geworden. Art. 8 lid 4 van het ten tijde van het indienen van de klacht geldende reglement - het bijzondere geval – is terecht door de raad van toezicht van toepassing verklaard. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2364 CRvT

  Ontruiming woonruimte. Afvoeren inboedel. Klaagster is eigenaresse van een pand dat in etages verhuurd is. Als dat pand geveild wordt krijgt zij van de makelaar die voor de veilingkoper optrad meermalen de gelegenheid om in haar bezit zijnde roerende zaken af te voeren, maar van die gelegenheden maakt zij geen gebruik. Het feit dat zij financieel niet in staat was om voor de afvoer zorg te dragen is daarvoor geen reden. De makelaar handelde niet klachtwaardig door die zaken af te voeren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-13 RvT Utrecht

  Biedingsproces. Onjuiste afhandeling onderhandelingen.Klaagster voert onderhandelingen over de aankoop van een woning die bij een makelaar(beklaagde) te koop staat. Klaagster zegt dat zij binnen de door de makelaar gestelde termijn (tot 16.00 u de volgende dag) het eindvoorstel van de makelaar heeft geaccepteerd. De makelaar zegt dat klaagster de vorige dag zijn eindvoorstel niet heeft aanvaard waarmee de onderhandelingen ten einde waren en hij dus vrij was om het pand aan een derde (voor een hogere prijs) te verkopen, hetgeen gebeurde. Uit stukken die de makelaar zelf te berde brengt, komt het beeld naar voren dat de onderhandelingen met klaagster nog liepen. De makelaar heeft dus onjuist gehandeld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-14 RvT Utrecht

  Na beëindiging dienstverband en start eigen kantoor contact opgenomen met opdrachtgever van oud-werkgever. Ten tijde van zijn dienstverband bij klager heeft beklaagde zonder succes bemiddeld tussen verkoper en een gegadigde. Door kort na beëindiging van zijn dienstverband en inmiddels een eigen kantoor begonnen zijnde contact op te nemen met dezelfde onderhandelingspartijen kon bij verkoper de indruk ontstaan dat beklaagde gebruik maakte van informatie die hem uit zijn vorig dienstverband bekend was. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-516 RvT Zwolle

  Beweerdelijke onvoldoende belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen niet in overeenstemming met de wens van verkoper. Ongewenste doorverkoop.In de koopovereenkomst van 2006 met een gemeente betreffende een perceel grond is een uitgestelde transportdatum overeengekomen (ca. 3,5 jaar) Na de levering in 2009 conform contract klaagt de verkoper over onvoldoende belangenbehartiging door de door hem ingeschakelde makelaar op 3 punten: klager verwachtte dat de opleveringsdatum gekoppeld was aan de start van geplande bouwactiviteiten, die echter pas geruime tijd na de transportdatum zijn begonnen; klager vond de gerealiseerde koopprijs (€ 205.000 op een vraagprijs van € 275.000) te laag en hij is het niet eens met de doorverkoop door de gemeente aan een projectontwikkelaar. De raad acht de klacht op alle onderdelen ongegrond, mede omdat klager naast de makelaar ook een andere adviseur had. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer