Uitspraken

 • 10-2350 CRvT

  Taxatie. Niet in redelijkheid kunnen komen tot waardering.De makelaar taxeert in december 2006 een pand in het kader van een echtscheiding op een verkoopwaarde van € 300.000 en een executiewaarde van € 270.000. Blijkens een kort daarvoor van kracht geworden wijziging van het bestemmingsplan is de bestemming van het pand verruimd. De makelaar houdt daar geen rekening mee. Kort daarop komen twee andere makelaars op een verkoopwaarde van € 540.000 en een executiewaarde van € 459.000. De WOZ-waarde over 2007 is vastgesteld op € 430.000. De makelaar heeft geen goede verklaring of onderbouwing kunnen geven waarom zijn waardering zozeer afwijkt van de andere waarderingen en de WOZ-waarde. Hij kon derhalve niet in redelijkheid tot zijn waardering komen en is niet zorgvuldig geweest bij zijn taxatie. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2354 CRvT

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Gehoudenheid tot informatie aan derden dat men verzekerd is? Melding van aansprakelijkstelling bij verzekeraar. Verkoopster roept haar makelaar in vrijwaring omdat zij door de koper van haar woning aansprakelijk wordt gesteld vanwege geleden schade. Zij vermoedt dat de verzekeraar van de makelaar geen dekking verleent en verzoekt haar makelaar om toezending van stukken waaruit dat vermoeden blijkt. De makelaar weigert dit.De Centrale Raad van Toezicht constateert dat de NVM-leden verplicht zijn zich te verzekeren voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Klaagster wist dat de makelaar verzekerd was. Uit de regelgeving van de NVM vloeit niet voort dat een makelaar gehouden is om vragen te beantwoorden van degene die stelt door toedoen van de makelaar schade te hebben geleden, over de interne relatie tussen de makelaar en zijn verzekeraar. Een makelaar is evenmin gehouden om een aansprakelijkstelling te melden bij zijn verzekeraar omdat hij de vrijheid heeft om ervoor te kiezen zelf zijn schade te dragen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2353 CRvT

  Onvoldoende belangenbehartiging. Onjuiste tekst op Funda te lang laten staan. Overgangsbepaling Reglement tuchtrechtspraak. De makelaar-verkoper heeft de mededeling dat door een technische storing bij Funda geen reactie op de woning mogelijk was via Funda, maar dat contact moest worden opgenomen met de aanbiedende makelaar, te lang laten staan. De stelling van klager dat de makelaar dit opzettelijk deed teneinde belangstelling tegen te gaan teneinde zelf de woning goedkoop te kunnen kopen, is niet komen vast te staan. De klacht was ingediend voordat op grond van wijziging van het Reglement Tuchtrechtspraak de samenstelling van de raad was gewijzigd – het zogeheten niet-makelaarslid is verdwenen en de secretaris is per 1 januari 2010 lid van de raad geworden. Art. 8 lid 4 van het ten tijde van het indienen van de klacht geldende reglement - het bijzondere geval – is terecht door de raad van toezicht van toepassing verklaard. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2364 CRvT

  Ontruiming woonruimte. Afvoeren inboedel. Klaagster is eigenaresse van een pand dat in etages verhuurd is. Als dat pand geveild wordt krijgt zij van de makelaar die voor de veilingkoper optrad meermalen de gelegenheid om in haar bezit zijnde roerende zaken af te voeren, maar van die gelegenheden maakt zij geen gebruik. Het feit dat zij financieel niet in staat was om voor de afvoer zorg te dragen is daarvoor geen reden. De makelaar handelde niet klachtwaardig door die zaken af te voeren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-13 RvT Utrecht

  Biedingsproces. Onjuiste afhandeling onderhandelingen.Klaagster voert onderhandelingen over de aankoop van een woning die bij een makelaar(beklaagde) te koop staat. Klaagster zegt dat zij binnen de door de makelaar gestelde termijn (tot 16.00 u de volgende dag) het eindvoorstel van de makelaar heeft geaccepteerd. De makelaar zegt dat klaagster de vorige dag zijn eindvoorstel niet heeft aanvaard waarmee de onderhandelingen ten einde waren en hij dus vrij was om het pand aan een derde (voor een hogere prijs) te verkopen, hetgeen gebeurde. Uit stukken die de makelaar zelf te berde brengt, komt het beeld naar voren dat de onderhandelingen met klaagster nog liepen. De makelaar heeft dus onjuist gehandeld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-14 RvT Utrecht

  Na beëindiging dienstverband en start eigen kantoor contact opgenomen met opdrachtgever van oud-werkgever. Ten tijde van zijn dienstverband bij klager heeft beklaagde zonder succes bemiddeld tussen verkoper en een gegadigde. Door kort na beëindiging van zijn dienstverband en inmiddels een eigen kantoor begonnen zijnde contact op te nemen met dezelfde onderhandelingspartijen kon bij verkoper de indruk ontstaan dat beklaagde gebruik maakte van informatie die hem uit zijn vorig dienstverband bekend was. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-516 RvT Zwolle

  Beweerdelijke onvoldoende belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen niet in overeenstemming met de wens van verkoper. Ongewenste doorverkoop.In de koopovereenkomst van 2006 met een gemeente betreffende een perceel grond is een uitgestelde transportdatum overeengekomen (ca. 3,5 jaar) Na de levering in 2009 conform contract klaagt de verkoper over onvoldoende belangenbehartiging door de door hem ingeschakelde makelaar op 3 punten: klager verwachtte dat de opleveringsdatum gekoppeld was aan de start van geplande bouwactiviteiten, die echter pas geruime tijd na de transportdatum zijn begonnen; klager vond de gerealiseerde koopprijs (€ 205.000 op een vraagprijs van € 275.000) te laag en hij is het niet eens met de doorverkoop door de gemeente aan een projectontwikkelaar. De raad acht de klacht op alle onderdelen ongegrond, mede omdat klager naast de makelaar ook een andere adviseur had. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-03 RvT Utrecht

  Waardering woning in kader van echtscheiding. Omgaan met informatie van één van de twee gezamenlijke opdrachtgevers. Beweerdelijk ongemanierd optreden makelaar.Beide (ex-)echtelieden zijn ten overstaan van de rechtbank overeengekomen dat het makelaarskantoor (beklaagde) een bindende taxatie van de voormalige echtelijke woning zou uitbrengen. Waar dus sprake is van een gezamenlijke opdracht is het terecht dat de makelaars geen rekening hielden met een bouwkundig rapport dat in opdracht van één der opdrachtgevers is opgesteld en waartegen de andere opdrachtgever bezwaar heeft. Evenzeer is het terecht dat de makelaars correspondentie tussen hen en klagers ter hand stelden van de mede-opdrachtgever. Het enkele feit dat een der makelaars een telefoongesprek met een der klagers afkapte, maakt nog niet dat die makelaar ongemanierd optrad. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-02 RvT Utrecht

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. In het kader van een echtscheidingsprocedure spreken partijen voor de rechter af dat elk een makelaar een taxatie van de echtelijke woning zal laten verrichten en dat de makelaar die de hoogste waardering geeft, de verkoopopdracht zal krijgen. Beklaagde (makelaar van de man) adviseert een vraagprijs van € 850.000 en een opbrengst van € 795.000. De makelaar van de vrouw schat een opbrengst van € 785.000 in. Beklaagde krijgt de opdracht maar slaagt niet in een verkoop. Een later ingeschakelde derde makelaar komt op € 650.000 opbrengst. De raad acht het verschil tussen beide eerste makelaars niet zodanig groot dat geoordeeld moet worden dat de eerste makelaar (beklaagde) kennelijk onjuist heeft gewaardeerd. Download uitspraak (pdf)  Uitspraak Centrale Raad 12-2379 

  Lees meer
 • 10-2346 CRvT

  Maatvoering. Woonoppervlak. Meetinstructie In de verkoopbrochure en op Funda is vermeld dat de woning die klager kocht een woonoppervlak van ruim 140 m² heeft. Klager ontdekt later dat het woonoppervlak 117 m² bedraagt. Klager verwijt de makelaar-verkoper dat deze de BVO-methode heeft gebruikt, terwijl de NVM de NEN norm 2580 aanbeval. Nu op het moment dat de woning te koop was (in 2009) de NVM de leden nog niet verplicht had om de NEN 2580 te hanteren en het evenmin gebruikelijk was om in de brochure of op Funda te vermelden welke meetmethode is toegepast, is het beroep tegen de uitspraak van de raad van toezicht geslaagd. De klacht is alsnog ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer