Uitspraken

 • 10-2333 CRvT

  Mededeling- en onderzoeksplicht. Gebreken aan het gekochte – verrotte balklaag, funderingsgebrek, lekkages, c.v. ketelaansluiting. Reactie op klacht. Gegeven het feit dat verbouwings- en renovatiewerkzaamheden waren uitgevoerd en er geen aanwijzingen waren voor bouwkundige gebreken, kon de makelaar zeggen dat het huis met vakmanschap was verbouwd en gerenoveerd en was de makelaar niet gehouden een nadere inspectie uit te voeren. Klager is correct te woord gestaan en de verwijzing voor de klachten naar de verkoper was niet onjuist. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2276 I CRvT

  Onjuiste taxatiewaarde? Deskundigenbericht gelast. De vereniging van eigenaren van een appartementencomplex geeft opdracht tot taxatie aan een makelaar in verband met het voornemen om het gehele complex te verkopen aan een stichting. De makelaar waardeert het appartementsecht van klaagster op € 100.000. Voor dat bedrag verkoopt zijn aan de stichting. Nadien krijgt zij bericht dat de WOZ-waarde van haar flatwoning is vastgesteld op € 138.000. Van de stichting ontvangt zij op haar vragen informatie over de geschatte waardes van de andere appartementen. Een daarop door haar ingeschakelde andere makelaar komt op een waarde van € 110.400. Klaagster meent dat beklaagde heft toegerekend nar een zodanig bedrag dat dit paste in de totale koopsom die de stichting voor het complex over had. De Centrale Raad concludeert dat er enige twijfel is over het taxatierapport van beklaagde en besluit tot het uitbrengen van een deskundigenbericht. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad 10-2276 II

  Lees meer
 • 10-01 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenoteDe makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn baas (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.02) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Die vennootschap werd op het privé adres van beklaagde gehuisvest. Download uitspraak (pdf) Uitspraak CRvT

  Lees meer
 • 10-02 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn ondergeschikte (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.01) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Hij had als leidinggevende van het kantoor de mededelingen van zijn ondergeschikte dat de NVM geen bezwaren zag, moeten verifiëren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-09 RvT Breda

  Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op programma oude kantoor. Na het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen klager en zijn medewerkster-makelaar is ingelogd op het automatiseringsprogramma van het kantoor van klager vanaf het privé adres van beklaagde met een inlogcode van een oud-collega-medewerkster. Beklaagde heeft daarvoor geen deugdelijke verklaring kunnen geven. De tegenklacht van beklaagde tegen klager dat deze de door de kantonrechter opgelegde ontbindingsvergoeding niet betaalt, is in de gegeven omstandigheden ongegrond. De betalingsplichtige onderneming is failliet verklaard. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2347 CRvT

  Eigen belang/handel door medewerker. Regel 6 Erecode. BelangenverstrengelingDe behandelend medewerker van de makelaar heeft ten onrechte niet aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt dat de koopster van de woning een secretaresse van het makelaarskantoor was. Bovendien had het makelaarskantoor niet voor opdrachtgever kunnen blijven optreden toen de kantoormedewerkster als gegadigde in beeld kwam. De secretaresse kocht aan en verkocht kort daarop met winst door. Ondanks een bepaling in de koopakte die op het tegendeel wijst, is niet komen vast te staan dat koopster kocht met het oogmerk van doorverkoop. De schijn is gewekt dat de makelaar en zijn medewerkers betrokken zijn geraakt bij de handel in onroerend goed en bij verstrengeling van belangen die hun onafhankelijkheid in gevaar brachten.Nu de makelaar destijds niet zelf op de hoogte was van wat voorviel, is de door de raad van toezicht opgelegde straf van beëindiging van de aansluiting als NVM-makelaar een te zware straf. Volgt schorsing voor 5 maanden.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2310 CRvT

  Ontvankelijkheid hoger beroep – wie is procespartij? Koopovereenkomst tot stand gekomen? Doorverkoopopdracht aanvaard? Teruggave verkoopopdracht. De klacht is destijds ingediend tegen het makelaarskantoor en/of de makelaar in persoon. De beslissing van de raad van toezicht betreft louter de persoon. Nu door de verzekeraar van het makelaarskantoor is verklaard dat het hoger beroep is ingesteld namens het kantoor ten be-hoeve van de daaraan verbonden makelaar, kan appellant in zijn beroep worden ontvangen. Nu vaststaat dat op 23 mei 2008 de concept-koopakte door partijen zou worden besproken en zo mogelijk ook zou worden ondertekend, is het niet onbegrijpelijk dat een medewerkster van de makelaar op 22 mei tegenover een derde-belangstellende meedeelde dat het object onder voorbehoud van financiering verkocht was. Dat de echtgenote van verkoper zich op 23 mei niet kon verenigen met de koopsom waardoor de transactie uiteindelijk niet doorging, doet daaraan niet af. Niet is komen vast te staan dat de makelaar van de koper een opdracht aanvaardde om een deel van het gekochte door te verkopen.Gezien de ontstane situatie lag het in de rede dat de makelaar zijn verkoopopdracht teruggaf. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2285 CRvT

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onderzoek naar splitsingsmogelijkheden. Verkopers deden onderzoek naar splitsingsmogelijkheden van een tweetal bij hen in eigendom zijnde panden. Die mogelijkheden bleken niet te bestaan waarna zij tot verkoop overgingen. De koper slaagde er kort na aankoop wel in om een splitsingsvergunning te verkrijgen en verkocht de ontstane appartementsrechten met winst door. Het verwijt dat de verkopers hun makelaar maken, nl. dat hij onvoldoende onderzoek naar de splitsingsmogelijkheden instelde, is niet terecht nu gebleken is dat na de verkoop zich een wijziging in de omstandigheden voordeed, waardoor de koper een beroep op de uitzonderingsbepaling van de Huisvestings-wet kon doen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-18 RvT Groningen

  Beweerdelijk onjuiste vraagprijs en te geringe verkoopactiviteiten. Beëindiging opdracht door makelaar na geuite kritiek. Dat de vraagprijs onjuist is is niet komen vast te staan, zeker niet nu de echtgenoot van klaagster zelf ook makelaar is en zich intensief met de verkoop bemoeide. De door beklaagde ontplooide verkoopactiviteiten zijn gebruikelijk. De geschillencommissie makelaardij sprak zich reeds uit over de beëindiging van de opdracht door de makelaar en zag daarin aanleiding om de vergoeding aan de makelaar te verlagen. Waar dit zo is ziet de raad geen aanleiding om ook nog een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2306 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Vermelden van referentieobjecten.De stelling van de makelaar dat de Nationale Hypotheek Garantie slechts kan klagen over de vastgestelde executiewaarde nu slechts die voor haar van belang is, gaat niet op. De positie van NHG bij het verstrekken van hypotheken maakt haar tot een partij die op voet van art. 16 reglement tuchtrechtspraak een klacht kan indienen over een taxatierapport.Het vermelden van referentieobjecten was ten tijde van de taxatie ter plaatse nog niet de gewoonte zodat het niet-vermelden daarvan niet tuchtrechtelijk laakbaar is. Het was niet onjuist om in dit geval de executiewaarde op 90 % van de onderhandse verkoopwaarde te stellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer