Uitspraken

 • 09-17 RvT Groningen

  Minnelijke regeling ter zitting bereikt. De ingediende klacht wordt staande de mondelinge behandeling tussen partijen geschikt en vastgelegd in een regeling. De klacht wordt door klager ingetrokken en door de raad buiten behandeling gesteld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2305 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Vermelden van referentieobjecten.De stelling van de makelaar dat de Nationale Hypotheek Garantie slechts kan klagen over de vastgestelde executiewaarde nu slechts die voor haar van belang is, gaat niet op. De positie van NHG bij het verstrekken van hypotheken maakt haar tot een partij die op voet van art. 16 reglement tuchtrechtspraak een klacht kan indienen over een taxatierapport. Het vermelden van referentieobjecten was ten tijde van de taxatie ter plaatse nog niet de gewoonte zodat het niet-vermelden daarvan niet tuchtrechtelijk laakbaar is. De door partijen overgelegde opbrengsten van vergelijkbare benedenwoningen geven geen reden te stellen dat de makelaar niet in redelijkheid tot zijn waardering heeft kunnen komen of onzorgvuldig is geweest. Het was niet onjuist om in dit geval de executiewaarde op 90 % van de onderhandse verkoopwaarde te stellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2303 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Specifieke eigenschappen van pand.De door de makelaar gevolgde berekeningsmethodes met gebruikmaking van inhoud en woonoppervlak, rekening houdend met een recente uitbreiding én via de koopsom van 2 jaar eerder én rekening houdend met waardestijgingen, leiden niet tot de conclusie dat de taxatie onjuist is. De door klager ingebrachte vergelijkende marktanalyse die een lager bedrag laat zien dan het taxatierapport van beklaagde, gaat uit van algemene kenmerken van de tot een bepaald marktsegment behorend groot aantal woningen (waarin de getaxeerde woning valt), maar zegt niets over de specifieke eigenschappen van het bewuste huis. De taxatie geeft een waarde aan die in de top van de markt ligt, maar niet zodanig dat de makelaar niet in redelijkheid tot zijn waardering kon komen en/of niet zorgvuldig is geweest. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2318 CRvT

  Te hoge waarde-indicatie.  Waarde-indicatie en taxatie. Echtscheidingssituatie. Uitgangspunt niet in rapport vermeld.De makelaar heeft op verzoek van een derde een waarde-indicatie van de woning van klager gegeven. Hij was zich bewust dat klager in een echtscheidingsprocedure was verwikkeld en dat in dat kader de waarde van het woonhuis een rol speelde. Waar dit zo is en de makelaar zijn oordeel heeft opgenomen in een door hem ondertekend formulier, moeten daaraan dezelfde eisen gesteld worden als aan een taxatierapport. De makelaar moet zich bewust zijn dat derden op basis van een taxatie belangrijke en vérstrekkende beslissingen nemen en daarom mogen aan een taxatie hoge eisen worden gesteld. De makelaar heeft zijn waardering niet kunnen onderbouwen. Dat hij uitging van herstel van ernstige gebreken, heeft de makelaar niet in zijn rapport vermeld.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2319 tus CRvT

  Tussenbeslissing in hoger beroep. Getuigenverhoor gelast. Biedverloop. Het makelaarskantoor heeft het pand van klager in de verkoop en krijgt kort daarna het naastgelegen vergelijkbare pand in verkoop dat behoort aan een familielid van een kantoormedewerker. Deze wordt met de verkoop van beide woningen belast. Een gegadigde bezichtigt beide panden, maar brengt een bod uit op het buurhuis van klager. Onduidelijk is of de makelaar van die gegadigde tegen de kantoormedewerker heeft gezegd dat hij hetzelfde bod uitbracht op het huis van klager. De kantoormedewerker ontkent dit. De Centrale Raad gelast een getuigenverhoor. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad 10-2319 def

  Lees meer
 • 10-05 RvT Groningen

  Beweerdelijk onvoldoende verkoopinspanningen. Beweerdelijk onjuist prijsadvies. De makelaar heeft in voldoende mate aangetoond dat zijn prijsadvies anno 2008 juist was. De populariteit van de bedrijfsunits was toen groot. De slechte verkoopbaarheid als gevolg van de economische recessie en de terughoudendheid van de banken waren noch voor opdrachtgever, noch voor de makelaar, voorzienbaar. Verwijt van onvoldoende verkoopactiviteiten is niet aannemelijk gemaakt. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-515 RvT Zwolle

   Beweerdelijke onvoldoende belangenbehartiging en verkoopactiviteitenDe makelaar krijgt van een executeur testamentair de opdracht te bemiddelen bij de verkoop van een tot de nalatenschap behorende onroerende zaak. Klager, mede-erfgenaam, verwijt de makelaar de verkoop in samenspanning met de executeur-testamentair te traineren. De makelaar zou niet voortvarend te werk gaan, ten onrechte nalaten het object aan te melden bij het uitwisselingssysteem en hij zou contactpersonen als gegadigden opvoeren, waarmee hij helemaal geen contact heeft gehad. De raad, rekening houdend met het feit dat de executeur-testamentair als opdrachtgever geen klachten over de dienstverlening heeft geuit, wijst de klachten van klager als on-voldoende onderbouwd door feiten en omstandigheden van de hand.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-514 RvT Zwolle

  Taxatie. Te hoge waardering. Reden van taxatie en hoogte van waardering. In het kader van de herstructurering van hun financiën wensen klagers op advies van een hypotheekadviseur hun hypotheek over te sluiten en te verhogen. Zij geven in dat kader via de hypotheekadviseur de makelaar opdracht tot het uitvoeren van een taxatie. De makelaar vermeldt in zijn taxatierapport een taxatiewaarde die exact overeenkomt met het door de hypotheekadviseur als wenselijk opgegeven eindresultaat. De makelaar verdedigt die waarde door te stellen dat hij afhankelijk van het doel van de taxatie een bandbreedte bij de vaststelling van de taxatiewaardes hanteert. Op basis van het rapport wordt een (hoge) hypothecaire geldlening aan klagers verschaft, die mede daardoor in ernstige financiële moeilijkheden komen. De Raad van Toezicht toetst marginaal en beslist dat de makelaar door een bandbreedte op de taxatiewaarde toe te passen naar aanleiding van het doel van de taxatie in strijd met het Normblad Taxaties heeft gehandeld en legt de maatregel van berisping op. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-513 RvT Zwolle

  Taxatie. Foutief exemplaar taxatierapport afgeleverd. Onzorgvuldig handelen bij herstel van fout. In het kader van de herstructurering van hun financiën wensen klagers op advies van een hypotheekadviseur hun hypotheek over te sluiten en te verhogen. Zij geven in dat kader via de hypotheekadviseur de makelaar opdracht tot het uitvoeren van een taxatie. De makelaar vermeldt in zijn taxatierapport onjuiste, op een andere woning betrekking hebbende taxatiewaardes en op basis van dit rapport wordt een (hoge) hypothecaire geldlening aan klagers verstrekt. De makelaar meent zijn fout afdoende te hebben hersteld, maar de Raad van Toezicht is het daar niet mee eens en legt de makelaar de maatregel van berisping op. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2292 CRvT

  Taxatie. Te hoge waardering. Verantwoordelijkheid voor inhoud taxatierapport. Geen verifiëring mededeling over huuropbrengst. Uitgangspunt bij de beoordeling van een taxatie is dat over de hoogte daarvan in beginsel slechts kan worden geklaagd als de makelaar niet in redelijkheid tot zijn waardering heeft kunnen komen en bij het taxeren niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht. Een makelaar moet er zich rekenschap van geven dat opdrachtgevers en derden op basis van taxatierapporten vérstrekkende beslissingen nemen. Daarom mogen aan taxaties hoge eisen worden gesteld. In het maatschappelijk verkeer moet men op taxatierap-porten kunnen afgaan. Het verweer van de makelaar dat hij over zijn taxatie slechts verantwoording verschuldigd is ten opzichte van zijn opdrachtgever, gaat ook daarom niet op omdat de makelaar wist dat zijn rapport gericht was op het verkrijgen van herfinanciering en omdat de makelaar specifieke vragen over zijn waardering aan de bank heeft beantwoord. Het feit dat in het rapport ver-meld is dat dit uitsluitend gebruikt mag worden door de opdrachtgever (en dat is niet klaag-ster) en dat door de makelaar geen verantwoordelijkheid bij gebruik door derden wordt aanvaard, doet daaraan niet af. De mededeling in het rapport dat het pand langdurig verhuurd was, was niet juist. De make-laar heeft de mondelinge mededeling hierover van de eigenaar niet geverifieerd. Een onder-bouwing dat een jaarhuur van € 120.000 per jaar reëel is, is niet gegeven. Voor het verschil in uitkomsten van zijn taxatie en de gerealiseerde veel lagere opbrengst heeft de makelaar geen verklaring kunnen geven. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer