Uitspraken

 • 15-56 RVT Eindhoven/Maastricht

  Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Klager was geïnteresseerd in een bedrijfsruimte die beklaagde in verkoop had. Nadat ook het tweede bod van klager was afgewezen is de woning aan een derde verkocht. Klager verwijt beklaagde dat hij de onderhandelingen met hem heeft afgebroken en met een derde in onderhandeling is getreden. De Raad overweegt dat beklaagde namens de verkoper aan klager heeft laten weten dat niet op zijn biedingen werd ingegaan. Bovendien heeft beklaagde ook nog eens expliciet aangegeven dat de verkoper zich vrij achtte om met een andere partij in onderhandeling te treden. Dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld is niet gebleken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-55 RvT Eindhoven/Maastricht

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Asbest. De kopers van een woning (klagers) verwijten de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij hen niet heeft gewezen op het feit dat bij de gemeente bouwtekeningen van een woning te verkrijgen zijn. Als de kopers die bouwtekeningen eerder hadden gezien, hadden zij ontdekt dat in alle buitenmuren een grote hoeveelheid asbestboard verwerkt was. De Raad overweegt dat de makelaar zelf niet had hoeven waarnemen dat er sprake was van asbest in de muurconstructie van de woning. Dat was zonder destructief onderzoek, waartoe de makelaar niet verplicht was, ook voor haar niet waarneembaar. Op de gerichte vraag van de makelaar naar de aanwezigheid van asbest heeft de verkoper geantwoord daarmee niet bekend te zijn. De makelaar die bemiddelt bij de verkoop van een woning behoort belangstellenden correct te informeren, maar mag in beginsel wel afgaan op de informatie die zij van de opdrachtgever krijgt, tenzij er goede redenen zijn om aan de juistheid daarvan te twijfelen. Daarvan was in dit geval geen sprake. Het gaat te ver om van de makelaar te verwachten dat zij alle potentiële kopers erop wijst dat zij voor bouwtekeningen bij de gemeente moeten zijn op straffe van een tuchtrechtelijke veroordeling. Het is immers allesbehalve geheim dat veelal informatie bij de gemeente te krijgen is over de gebouwde onroerende zaken in de betreffende gemeente en die wetenschap is ook voor potentiële kopers beschikbaar of verkrijgbaar, als zij zich dienaangaande oriënteren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-49 RvT Eindhoven/Maastricht

  Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren. Beklaagde stelde de onderhandse verkoopwaarde vast op EUR 800.000,--. Klager verwijt beklaagde dat hij weigert te antwoorden op zijn vraag waarom hij zijn waardering handhaaft terwijl er een bod van EUR 750.000,-- is uitgebracht en in een woningrapport van het Kadaster de waarde op EUR 662.864,00 is vastgesteld. Daarnaast wordt beklaagde nog verweten dat hij zich in zijn e-mail tegenover klager ongepast heeft uitgelaten. De Raad is niet gebleken dat beklaagde zijn waardeverklaring op ondeugdelijke gronden en zonder voldoende toelichting heeft afgegeven. Evenmin kan worden geoordeeld dat beklaagde ten onrechte heeft geweigerd of heeft nagelaten de waardeverklaring aan te passen. Ook wat betreft de toonzetting van de e-mail ziet de Raad onvoldoende aanleiding om de klacht gegrond te verklaren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 24-15 RvT Eindhoven/ Maastricht

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd. Toen klager zich op de afgesproken tijd bij de woning meldde bleek niemand aanwezig. Klager, die van ver kwam, meent dat beklaagde eerder actie had moeten ondernemen en, toen het niet meer lukte om klager te bereiken, klager bij de woning had moeten opvangen. De Raad overweegt dat de makelaar heeft erkend dat hij bij de woning aanwezig had moeten zijn. Voorts staat vast dat beklaagde klager i.v.m. de gang van zaken een diner bon heeft aangeboden. Toen klager dit aanbod weigerde heeft beklaagde via zijn verzekeraar aan klager een schadevergoeding van EUR 500,-- aangeboden. Gelet op dit aanbod om de gevolgen van de gemaakte fout te compenseren acht de Raad de handelwijze van beklaagde onder de onderhavige omstandigheden tuchtrechtelijk niet verwijtbaar.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-36 RvT Eindhoven/Maastricht

  Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.G heeft in 2011 een gedeelte van een pand gekocht als woon- en atelierruimte. In verband met de financiering is het pand door beklaagde getaxeerd. Beklaagde stelde de marktwaarde vast op EUR 155.000,--. Klaagster (een validatie instituut) heeft de taxatie van beklaagde gevalideerd. In 2012 werd G aangeschreven door de gemeente en bleek het gebruik als woonruimte in strijd met het bestemmingsplan te zijn. Klaagster verwijt beklaagde dat zij bij haar taxatie destijds onvoldoende zorgvuldig is geweest en onvoldoende heeft gerechercheerd. In 2013 werd het object door een andere taxateur getaxeerd op EUR 55.000,--. De Raad houdt de behandeling van de klacht in eerste instantie aan om nader onderzoek te kunnen doen, o.a. naar de rol die de verkoper, NVM-makelaar V, destijds gespeeld heeft. Nadat de behandeling is voortgezet concludeert de Raad dat veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. De Raad stelt vast dat zij genoodzaakt wordt om op basis van beperkte informatie uitspraak te doen. De Raad komt tot de slotsom dat tuchtrechtelijk laakbaar handelen onvoldoende is komen vast te staan en dat de klacht ongegrond dient te worden verklaard. Download uitspraak (pdf) 14-78 RvT Eindhoven/Maastricht - tussenbeslissing

  Lees meer
 • 15-07 RvT Eindhoven/Maastricht

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onderzoek naar huurder. Klager heeft aan beklaagde een opdracht tot dienstverlening bij verhuur van een woning verstrekt en de woning is vervolgens voor bepaalde tijd verhuurd. Na het vertrek van de huurder ontdekte klager dat door de huurder vernielingen aan de kelder waren aangebracht, kennelijk voor de exploitatie van een wietkwekerij. Klager verwijt beklaagde dat hij de huurder heeft aangebracht en dat hij geen eindinspectie heeft uitgevoerd. De Raad overweegt dat er geen aanwijzingen zijn dat beklaagde bij het aanbrengen van de huurder onzorgvuldig is geweest. Uit de huurovereenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de gang van zaken in en rond het gehuurde, inclusief de financiële afwikkeling tijdens en bij het einde van de huur, volledig bij klager zelf lag. In dit geval is er geen grond om het mislukken van de huur op beklaagde af te wentelen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-06 RvT Eindhoven/Maastricht

  Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Inspectie na verbouwing i.v.m. verhoging taxatiewaarde.  Beklaagde heeft in opdracht van het bedrijf van klager, in juli 2007 een woning getaxeerd. Beklaagde stelde de onderhandse verkoopwaarde vast op EUR 400.000,--. Drie weken later gaf beklaagde m.b.t. dezelfde woning een nieuwe taxatieverklaring af, waarbij de verkoopwaarde i.v.m. een verbouwing van de woning werd verhoogd tot EUR 457.000,-. In 2013 is de woning door een andere taxateur opnieuw getaxeerd. Deze taxateur kwam tot een veel lagere waarde (EUR 170.000,--) dan beklaagde. Klager verwijt beklaagde dat hij in 2007 de woning veel te hoog heeft getaxeerd. Bovendien wordt beklaagde verweten dat hij de woning, voorafgaande aan de verhoging van zijn taxatie, niet heeft geïnspecteerd. Beklaagde zou dan hebben kunnen constateren dat de voorgenomen verbouwing niet was uitgevoerd. De Raad heeft niet kunnen vaststellen dat beklaagde m.b.t. zijn eerste taxatie tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft. Hierbij wordt opgemerkt dat ook het rapport uit 2013 bij de Raad vragen oproept. Wel is gebleken dat beklaagde in 2007 niet heeft gecontroleerd of er daadwerkelijk werkzaamheden aan de woning waren uitgevoerd die de verhoging van zijn taxatie konden rechtvaardigen. De klacht is in zoverre gegrond.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-75 RvT Eindhoven/ Maastricht

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Perikelen bij echtscheiding. De ex-echtgenote van klager is door de rechtbank onder meer veroordeeld om samen met klager aan beklaagde een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning te verstrekken. Klager verwijt beklaagde dat zij bij de uitvoering van deze opdracht op verschillende punten toerekenbaar is tekort geschoten. De Raad heeft de behandeling van de onderhavige klacht in eerste instantie aangehouden omdat er tussen klager en beklaagde nog een procedure bij de Kantonrechter aanhangig was over o.a. de aard van de rechtsverhouding op basis waarvan beklaagde gewerkt heeft. Naar het zich liet aanzien kon de aard van die rechtsverhouding relevant zijn voor de verplichtingen die beklaagde in casu had. Na ontvangst van het vonnis van de Kantonrechter komt de Raad tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft. De Raad verklaart de klacht dan ook ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-77 RvT Eindhoven/ Maastricht

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Te hoge vraagprijs. Ongepast optreden.Beklaagde heeft in 2009 van klager en zijn ex-partner een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning ontvangen. Toen de woning in 2014 nog steeds niet was verkocht, heeft beklaagde klager uitgenodigd voor een evaluatiegesprek waarbij hij als voorwaarde stelde dat klager voorafgaande aan het gesprek zou aangeven dat hij akkoord ging met de door beklaagde geadviseerde vraagprijs. Beklaagde achtte verdere voortzetting van zijn opdracht zonder aanpassing van de vraagprijs niet zinvol en gaf aan de opdracht terug te geven indien klager niet met de voorgestelde verlaging van de vraagprijs zou instemmen. Klager verwijt beklaagde dat hij een dergelijke voorwaarde aan het evaluatiegesprek verbonden heeft. Klager acht bovendien de wijze waarop beklaagde e.e.a. aan hem heeft medegedeeld ongepast. De Raad overweegt dat een verkopend makelaar mede tot taak heeft om zijn opdrachtgever te adviseren over een realistische vraagprijs, ook als dat een lagere is dan de opdrachtgever in gedachten had. De makelaar is niet gehouden om zijn diensten te blijven aanbieden op basis van een vraagprijs die de makelaar op grond van zijn professionele kennis en ervaring en bij gebleken uitblijven van serieuze belangstelling voor het object, veel te hoog acht. Dat beklaagde zijn opvatting over de vraagprijs op tamelijk indringende wijze heeft kenbaar gemaakt is niet tuchtrechtelijk laakbaar en de Raad acht de klacht ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-76 RvT Eindhoven/Maastricht

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Te hoge vraagprijs. Ongepast optreden.Klaagster en haar ex-echtgenoot hebben beklaagde een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning gegeven. Toen er na twee jaar nog geen serieuze belangstelling voor de woning was geweest, heeft beklaagde er bij klaagster nadrukkelijk op aangedrongen om de vraagprijs te verlagen. Klaagster verwijt beklaagde dat hij haar tijdens dit gesprek onder druk heeft gezet. Daarnaast wordt beklaagde verweten dat klaagster na het gesprek geen toegang kon krijgen tot het Klantenintranet.Naar het oordeel van de Raad is niet gebleken dat de makelaar zich tegenover klaagster onbetamelijk heeft gedragen. Bij de taak van een makelaar hoort het geven van een reëel beeld van de verkoopmogelijkheden. Een goede makelaar zal zijn opdrachtgever zo nodig tegenspreken als daar op grond van zijn professionele kennis en ervaring reden voor is. Van een makelaar kan niet gevergd worden dat hij een object langdurig in verkoop houdt en verkoopinspanningen verricht als hij ervan overtuigd is - en die overtuiging ook kan onderbouwen - dat de vraagprijs veel te hoog is. Het mislukken van de toegang tot het Klantenintranet was een gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en kan de makelaar niet worden verweten. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer