Uitspraken

 • 13-66 RvT Groningen

  Geveltaxatie met toestemming van geldgever. Vermelding van beperking in rapport. Recht op inzage taxatierapport. Een taxateur heeft niet de mogelijkheid om een uitgebreide binnenopname van een pand te doen en maakt daarvan melding in zijn rapport. De raad acht dit correct en acht eveneens juist dat de taxateur in dit geval afging op mededelingen van de makelaar-verkoper. Dat de taxatie is verricht voor een hypotheekhouder wil niet zeggen dat de eigenaar (klager) daar geen inzage in mag hebben. Bij een onjuiste taxatie zou hij immers in zijn belang kunnen worden getroffen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-40 RvT Groningen

  Geen nieuw oordeel over feiten waarover eerder is geoordeeld. Geen schade berokkend aan voormalige werkgever. Geen onjuiste voorlichting aan opdrachtgever. De klacht van de voormalige werkgever van beklaagde dat deze zich inliet met risicodragende projectontwikkeling, is ongegrond nu over deze kwestie reeds eerder een oordeel door de raad is geveld. In deze klacht lopen tuchtrechtelijke aspecten door een arbeidsrechtelijk conflict heen. Klager, voormalig werkgever van beklaagde, verwijt deze dat hij destijds onjuiste voorlichting gaf aan de organisator en begeleider van een ontwikkelingsproject. Laatstgenoemde heeft geen klachten over beklaagde.In genoemd project bevond zich een buiten gebruik geraakte school die beklaagde graag behouden zag. Daartoe heeft hij een haalbaarheidsplan geschreven en dit aan de gemeente aangeboden. Toen het project vanwege de instorting van de woningmarkt niet doorging, nam beklaagde een eigen initiatief om het schoolgebouw te behouden. Van risicodragende projectontwikkeling is geen sprake geweest. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-43 RvT Groningen

  Zie ook 13-10 RvT Groningen. Faillissement van makelaarskantoor. Opdrachtgevers van de failliet benaderd terwijl de curator een doorstart tracht te bereiken. De curator in het faillissement van een makelaarskantoor met aanverwante bedrijven tracht een doorstart te bewerkstelligen. Hij moet ervaren dat reeds de dag na het faillissement een collega-makelaar opdrachtgevers van de failliet schriftelijk benadert en zijn eigen kantoor daarbij aanbeveelt. De raad neemt het beklaagde kwalijk dat hij uit de deconfiture van een collega voordeel heeft willen behalen door klanten van de failliet los te weken terwijl de curator trachtte het bedrijf waar mogelijk voort te zetten. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 13-2512 CRvT

  Lees meer
 • 13-41 RvT Groningen

  Taxatie. Pand te hoog gewaardeerd. Geen rekening gehouden met alle opbrengsten uit het recente verleden. Ontvankelijkheid klacht in 2012 over taxatie uit 2007. Klager besluit tot verkoop van zijn woning via een inruil van een andere woning. Teneinde een beoordeling van de waarde te krijgen brengt beklaagde in april 2007 een taxatie uit. Hij komt op verkoopwaarde van € 288.000. De makelaar maakt melding van diverse vernieuwingen en moderniseringen, o.a. kozijnen en badkamer en keuken. De vraagprijs wordt van € 289.000 via € 259.000 naar € 199.000 verlaagd. In juni 2012 wordt het huis verkocht voor € 192.500. Klager verwijt de makelaar een waardering waartoe geen behoorlijk en deskundig makelaar ooit had kunnen komen..De raad van toezicht constateert dat er afwijking in de maatvoeringen zitten tussen de vermelding in database van de NVM en zijn taxatierapport. De raad ontdekt dat de vernieuwingen waarvan in het rapport melding wordt gemaakt, uit de periode 1997-2001 dateren en dus in 2007 al minstens 6 jaar oud. De prijsontwikkeling van het pand had de makelaar dienen te bekijken, met name de onverklaarbare waarde sprong tussen 2001 en 2005 – van € 165.000 naar € 262.500. De conclusie kan geen andere zijn dan dat die laatste prijs € 50.000 te hoog lag en dat alle factoren in aanmerking nemende een prijs anno 2007 van € 215.000 normaal zou zijn geweest. Zelfs rekening houdend met een foutmarge van 10 % naar boven en beneden had geen redelijk handelend taxateur op een waardering van € 288.0000 kunnen uitkomen. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2503 CRvT

  Lees meer
 • 13-33 RvT Groningen

  Eigen belang. Pand van eigen opdrachtgever gekocht. Pand niet aangemeld in de uitwisseling. Een makelaar krijgt van de dochter van een overleden dame de opdracht het huis van haar moeder te verkopen. De vraagprijs wordt gesteld op € 99.000. Twee maanden later wordt het pand verkocht aan de makelaar, een kantoorgenoot en twee andere personen voor een prijs van € 78.000. Een hulpverlener van verkoopster (klaagster) ontdekt dat de WOZ-waarde van het pand aanvankelijk € 150.000 bedroeg, later verlaagd is naar € 132.000 om tenslotte uit te komen op € 99.000. Tevens blijkt het pand door de kopers belast te zijn met een hypotheek van € 135.000 en dat er door de gemeente een splitsingsvergunning is verleend. Het pand is nimmer in de uitwisseling gebracht en heeft nimmer op Funda gestaan. De makelaar erkent dit laatste maar stelt dat dit niet nodig was omdat verkoopster het pand aan hem en de drie anderen gunde. De raad van toezicht acht het gebeurde zeer ernstig. De makelaar heeft, anders dan het opdrachtformulier vermeldt, nimmer publiciteit met de woning gemaakt. Hij heeft verkoopster de opdracht niet teruggegeven of opdrachtgeefster aangeraden een andere makelaar in de arm te nemen toen onder meer hijzelf belangstelling voor het pand kreeg. Hij stelde zijn eigen belang boven dat van zijn opdrachtgeefster. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-30 RvT Groningen

  Taxatie verricht zonder woning van binnen op te nemen De NVM dient een klacht in tegen een makelaar omdat haar bekend is dat beklaagde een woning taxeerde zonder deze van binnen te hebben opgenomen en zonder daarvan in het taxatierapport melding te maken. Het verweer van de makelaar dat hij het pand niet kon betreden omdat dit onbewoond was en was afgesloten en zijn stelling dat hij dit soort woningen goed kende, disculpeert hem niet. Hij had van deze non-opname in het rapport melding moeten maken.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-32 RvT Groningen

  Diensten aan huurder verleend na eerder in opdracht van verhuurder te hebben gewerkt. Een makelaar stelt op verzoek van de eigenaar van een bedrijfsterrein een huurovereenkomst op tussen twee al met elkaar bekende partijen. Op het gehuurde bevindt zich een loods waarvan het bestaan door de gemeente wordt gedoogd. Na enige tijd laat de gemeente weten dat aan dat gedogen een eind komt. Daarop verzoekt de huurder de makelaar om voor hem opzoek te gaan naar een ander terrein. Klager meent hierdoor gedupeerd te zijn. De raad is van oordeel dat met het sluiten van de huurovereenkomst de werkzaamheden voor klager beëindigd zijn en dat het de makelaar vrij stond om een opdracht van huurder te aanvaarden. Van gedupeerd is totaal geen sprake nu huurder de huur niet heeft opgezegd, hij ook gewoon huur betaalt en de gemeente inmiddels heeft latenweten de loods nog enige jaren te gedogen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-31 RvT Groningen

  Taxatie. Klacht over hoogte geschatte waarde. Klacht vóór zitting ingetrokken. Geen ambtshalve vervolg van behandeling. Klager beklaagt zich over de waardering van een hem in mede-eigendom behorend appartement. Een contra-expertise komt een stuk hoger uit. De opdracht tot taxatie was de makelaar verstrekt door de rechtbank. De klacht wordt vóór de behandeling ter zitting ingetrokken en de raad acht geen termen aanwezig de behandeling ambtshalve voort te zetten. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-42 RvT Groningen

  Niet (tijdig) accepteren van intrekking opdracht. Klaagster trekt in mei 2012 haar verkoopopdracht aan beklaagde in en schakelt een andere makelaar in.. Zij verzoekt om verwijdering van de tuinborden en retournering van stukken. De eerste makelaar geeft daaraan geen gevolg maar wendt zich tot klaagster. Eind mei herhaalt de nieuwe makelaar het verzoek van klaagster.Eind oktober herhaalt klaagster wederom haar verzoek. Een bemiddelingspoging van de NVM heeft geen succes. Eind november schakelt klaagster een advocaat in. Begin december neemt beklaagde de verzochte maatregelen. De Raad van Toezicht kan zich voorstellen dat de eerste intrekkingsbrief van mei 2012 bij beklaagde twijfels opriep, maar de tweede van oktober had hem tot actie moeten brengen. De klacht van de nieuwe makelaar is niet gegrond. Deze heeft nadat hij zich tot zijn voorganger wendde, niets meer ondernomen. Bovendien heeft deze verwarring laten ontstaan of de brief van zijn kantoor wel door klaagster was ondertekend. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-10 RvT Groningen

  Zie ook 13-43 RvT Groningen Faillissement van makelaarskantoor. Geen opdrachtgevers van failliet bedrijfsonderdeel benaderd.  De curator in het faillissement van een makelaars’groep’ tracht een doorstart te bewerkstelligen. Hij moet ervaren dat kort na het faillissement een collega-makelaar opdrachtgevers van de failliet schriftelijk benadert en zijn eigen kantoor daarbij aanbeveelt. De raad constateert dat beklaagde alleen opdrachtgevers van het eveneens failliete onderdeel woningmakerlaardij benaderde. Waar de klacht uitsluitend is ingediend ten behoeve van de bedrijfsmakelaardij is de klacht ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer