Uitspraken

 • 13-63 RvT Haarlem

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende inspanning.De verkoper van een woning verwijt zijn makelaar (beklaagde) dat hij in het kader van de uitvoering van de opdracht te weinig heeft gedaan.De Raad komt tot de conclusie dat beklaagde aan de verplichtingen die uit de opdracht voortvloeiden, heeft voldaan. Dat beklaagde klager in september en oktober er niet van op de hoogte heeft gebracht dat hij nog geen reacties had ontvangen op de plaatsing van de woning op Funda en de verkoopprijs op initiatief van klager is verlaagd, is tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-50 RvT Haarlem

  Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.Beklaagde heeft in opdracht van de verhuurder een bedrijfsruimte getaxeerd. Beklaagde stelde de (huur)waarde vast op EUR 44.819,--. De huurders van de bedrijfsruimte (klagers) verwijten beklaagde dat zijn taxatierapport fouten bevat en dat hij de huurwaarde te hoog heeft vastgesteld. Klagers wijzen daarbij op de taxaties van twee andere makelaars die veel lager uitkwamen (op resp. EUR 21.000,-- en EUR 28.000,--). De Raad heeft niet kunnen constateren, dat klager bij het opstellen van zijn taxatie tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, ook al vermeldt de taxatie niet hoe de objectinformatie van de referentiepanden is verkregen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-51 RvT Haarlem

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Intrekking opdracht. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben in het kader van hun echtscheiding aan beklaagde een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning verstrekt. Nadat beklaagde op 29.10.2012 liet weten een serieus bod te hebben ontvangen heeft klager op 31.10.2012 beklaagde verzocht de woning met onmiddellijke ingang uit de verkoop te halen. Op 7.11.2012 vernam klager van beklaagde dat de woning was verkocht. Bij vonnis van de voorzieningenrechter is de echtgenote van klager gemachtigd de woning te verkopen. Klager verwijt beklaagde dat hij de woning ondanks zijn instructie daartoe, niet uit de verkoop heeft gehaald.De Raad stelt vast dat klager de opdracht per e-mail van 31.10.2012 heeft ingetrokken. Beklaagde had zijn werkzaamheden moeten opschorten tot duidelijheid zou zijn verkregen omtrent de civielrechtelijke gevolgen van de intrekking van de opdracht. Het doorgeven van het bod op 7.11.2012 aan de echtgenote van klager wordt door de Raad beschouwd als een onderdeel van onderhandelen. Dat bod had dan ook tegelijk aan klager moeten worden doorgegeven, zodat klager daarover een standpunt had kunnen innemen en niet voor een fait accompli zou worden gesteld op grond waarvan hij in kort geding is gedagvaard. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-01 RvT Haarlem

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. (Bouwkundige) gebreken.Klagers hebben, nadat zij een bouwtechnische keuring hadden laten uitvoeren, een woning gekocht. Twee jaar na de aankoop kwamen bij een nieuw onderzoek alsnog diverse (bouwkundige) gebreken aan het licht. Klagers verwijten de verkopend makelaar (beklaagde) dat zij niet aan haar mededelingsplicht heeft voldaan omtrent de eigenschappen en kwaliteit van de woning.De Raad overweegt dat beklaagde in haar informatie voldoende duidelijk is over wat van haar bij de verkoop verwacht mag worden en wat voor de aspirant-koper van belang is voor het plegen van eigen onderzoek. Beklaagde heeft in dit geval niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door geen eigen verdergaand onderzoek te verrichten naar de juistheid van de aangeleverde gegevens en daar dan ook niet voor in te staan. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-59 RvT Haarlem

  Taxatie. Boedeltaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Vergelijkingsobjecten.Klager verwijt de makelaar die zijn woning in verband met zijn echtscheiding taxeerde, dat hij de waarde van de woning te hoog heeft vastgesteld. Beklaagde kwam uit op een marktwaarde van EUR 237.500,- terwijl een andere makelaar de waarde op EUR 225.000,-- taxeerde.De Raad overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of een makelaar bij het bepalen van de waarde van een onroerende zaak de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen rekening moet worden gehouden met een zekere bandbreedte. In casu heeft dan te gelden, of de door beklaagde vastgestelde onderhandse verkoopwaarde ten opzichte van de door de andere makelaar vastgestelde onderhandse verkoopwaarde binnen die redelijke bandbreedte blijft. Naar het oordeel van de Raad is dat hier het geval. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de door beklaagde genoemde vergelijkingsobjecten gelijk zijn aan de woning van klager terwijl de door de andere makelaar genoemde vergelijkingsobjecten in een andere straat liggen en van een ander type zijn. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-37 RvT Haarlem

  Taxatie. Financieringstaxatie. Onjuiste vermelding oppervlakte maat.  Zie ook 13-29 RvT Haarlem. Klager heeft in 2009 een woning gekocht. In 2011 ontdekte hij dat het woonoppervlak kleiner was dan bij de aankoop in de verkoopbrochure was aangegeven. Klager verwijt de makelaar (beklaagde) die de woning in 2009 voor zijn financiering taxeerde, dat zij bij zijn taxatie van een onjuist woonoppervlak is uitgegaan en de woning te hoog heeft gewaardeerd. De Raad overweegt dat bij de beantwoording van de vraag of een makelaar bij het bepalen van de waarde van een onroerende zaak de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen, rekening moet worden gehouden met een zekere bandbreedte. De Raad kan in dit geval niet vaststellen dat de door beklaagde (voor de financiering) getaxeerde waarde niet binnen die bandbreedte blijft.  Download uitspraak (pdf) Uitspraak CRvT, 13-2449 CRvT

  Lees meer
 • 13-29 RvT Haarlem

  Ontvankelijkheid. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste woonoppervlakte in verkoopbrochure.Zie ook 12-37 RvT Haarlem. De koper van een woning verwijt de makelaar van de verkoper dat hij in de verkoopbrochure een te groot woonoppervlak heeft vermeld.  Hoewel klager de onderhavige klacht bijna twee jaar na de aankoop heeft ingediend, passeert de Raad het impliciete beroep van beklaagde op niet-ontvankelijkheid van klager. Klager heeft zich, nadat hij op de hoogte was geraakt van een verschil in aantal vierkante meters, binnen een redelijke termijn tot de NVM Consumentenvoorlichting te Nieuwegein gewend. Bovendien is de Raad niet gebleken, dat beklaagde door het enkele verstrijken van de tijd in zijn verdediging is geschaad.Dat de door de makelaar verrichte meting onjuist was is niet komen vast te staan. Nu de methode NEN 2580 in 2009 nog niet verplicht was en evenmin het gebruik bestond om in de verkoopbrochure en op Funda een verwijzing op te nemen naar de toegepaste meetmethode, heeft beklaagde niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door dit toen na te laten.  Download uitspraak (pdf) Uitspraak CRvT, 13-2450 CRvT

  Lees meer