Uitspraken

 • 15-77 RvT Hilversum

  Niet elke onderneming binnen één groep lid NVM. Indruk gewekt NVM-lid te zijn. Vermeende onvoldoende communicatie. Klager huurt van een eigenaar een bedrijfsruimte in welk kader hij te maken heeft met meer-dere ondernemingen binnen één groep. De woning- en bedrijfsmakelaardij zijn lid NVM, het vastgoedmanagement niet. Klager heeft klachten over de gang van zaken rond eventuele huur-beëindiging of juist uitbreiding van de huur en over de servicekosten. Hij verwijt de betrokken makelaar onvoldoende communicatie. Hij vindt het bovendien onjuist dat de indruk wordt gewekt dat de vastgoedmanagement-onderneming lid NVM is omdat deze in dezelfde ‘groep’ zit waartoe twee ondernemingen behoren die wel lid NVM zijn. De raad van toezicht onderschrijft deze klacht. De klacht tegen de makelaar persoonlijk vanwege beweerdelijke onvoldoende communicatie is ongegrond.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-48 RvT Hilversum

  Schijnconstructie toegepast bij huurovereenkomst. Administratiekosten bij verhuur. Klagers huren een woning die door beklaagde zowel te koop als te huur wordt aan-geboden. Zij tekenen een zogeheten hospita-overeenkomst voor de duur van 1 jaar waarin in strijd met de werkelijkheid staat dat zij slechts enkele kamers huren. Na ommekomst van dat jaar verlaten klagers de woning niet waarna de eigenaar een procedure start. Pas dan blijkt klagers dat zij door toedoen van het makelaarskantoor een verkeerde voorstelling van zaken hadden. De bij klagers aanvankelijk als verhuurbemiddeling, later gewijzigd in administratie-kosten, in rekening gebrachte kosten, betaalt de makelaar ten onrechte veel te laat terug, nl. pas als klagers met een procedure dreigen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-47 RvT Hilversum

  Verkoop na scheiding partners. Vermeend onvoldoende contact met een der  opdrachtgevers. Beweerdelijk ten onrechte courtagenota verzonden. Twee partners die uiteengaan geven aan de makelaar opdracht om hun huis te verko-pen. De onderhandelingen met een eerste gegadigde lopen stuk. De ex-partner van klager gaat accoord met een bod van een tweede gegadigde, maar klager weigert. Via een kort geding tussen beide ex-partners wordt klager gedwongen zijn medewerking aan de verkoop te verlenen. De verwijten die klager de makelaar maakt o.a. over gebrekkig contact en de courtagenota, acht de raad van toezicht onterecht. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 32-15 RvT Hilversum

  Pand bij taxatie niet van binnen door makelaar opgenomen. Ten onrechte daarvan geen melding gemaakt in het rapport. Een makelaar die belast is met de uitvoering van een taxatie bekijkt alleen de buitenzijde van het object; omdat hij wegens ziekte naar huis wordt geroepen laat hij de inspectie van de binnenzijde over aan een ervaren medewerker. Hiervan wordt geen melding gedaan in het taxatierapport. De raad van toezicht acht deze gang van zaken onjuist. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-09 RvT Hilversum

  Meetinstructie. Aannemelijke oorzaak van verschil in gemeten woonoppervlak. Kleine slordigheidjes in presentatie. Beweerdelijk te hoge waardering.   Beklaagde taxeert in opdracht van klaagster een appartement. Hij meet dit in het bijzijn van klaagster in en komt op een woonoppervlak van 150 m². De waarde van het appartement wordt inclusief garage geschat op € 335.000. Een gespecialiseerd bureau stelt later vast dat het woonoppervlak 140 m² bedraagt. Meerdere makelaars trachten tevergeefs het appartement te verkopen waarbij de vraagprijs niet noemenswaardig wordt aangepast. Na ruim een jaar wordt het object verkocht voor € 285.000 inclusief garage. De verklaring die de makelaar geeft voor het verschil in woonoppervlak - het gaat hier om twee samengevoegde appartementen - acht de raad plausibel. Dat de presentatie van het object enige slordigheidjes bevat - foutieve foto en een geringe afwijking in de servicekosten - acht het college onvoldoende om van klachtwaardig gedrag te kunnen spreken. Bij de taxatiewaarde is de makelaar niet enkel uitgegaan van het woonoppervlak, maar heeft hij diverse referentieobjecten meegenomen. De lange verkooptijd is een gevolg van een te geringe aanpassing aan de marktomstandigheden. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-74 RvT Hilversum

  Onjuist omschreven factuur ingediend. Samenwerking met andere adviseurs. Een notaris en een bank klagen erover dat een makelaarskantoor bij eerstgenoemde een factuur heeft ingediend voor werkzaamheden die het samen met andere adviseurs voor verkoper heeft verricht. Krachtens notariële beroepsregels mag de notaris bij het transport alleen bemiddelingsnota’s van makelaars en financieringsbemiddelaars verrekenen en geen advies- en begeleidingskosten. Teneinde dit te omzeilen dient de makelaar een nieuwe factuur in voor hetzelfde bedrag en omschrijft een en ander nu als courtage. De Raad van toezicht is van oordeel dat een NVM-makelaar aan een dergelijke constructie niet mag meewerken. Tegen inschakeling van derden door een makelaar en daarvoor bij die derde een rekening indienen, bestaat geen bezwaar. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2569 CRvT

  Lees meer
 • 14-50 RvT Hilversum

  Klacht van notaris tegen makelaar: beweerdelijk onjuiste advisering en ondeskundigheid. Optreden van makelaar in privé. De broer van de makelaar bezit een appartement dat hij wil verkopen. De onderhandelingen met een gegadigde lopen stuk waarna de eigenaar een nieuwe huurovereenkomst sluit. Juist op dat moment komt de afgehaakte gegadigde weer op de proppen en worden koper en ver-koper het alsnog eens. In die fase treedt de makelaar als adviseur en gemachtigde van zijn broer op die in het buitenland zit. De problematiek zit in de zojuist gesloten huurovereenkomst. De makelaar legt de afspraken tussen koper en verkoper vast in een verslag dat koper aan de notaris toezendt met het verzoek de afspraken in een koopakte vast te leggen. Daarop neemt de notaris (klager) contact op met de makelaar en stelt dat die afspraken juridisch niet mogelijk zijn. Hij verwijt de makelaar ondeskundigheid.\De raad van toezicht is van oordeel dat de verwijten van klager onterecht zijn. Dat er dis-cussie is over de vraag of gemaakte afspraken in een koopovereenkomst zijn te verwerken betekent nog niet dat de verslaglegger ondeskundig is. Ook het feit dat de makelaar in deze in privé als adviseur voor zijn broer is opgetreden is niet verwijtbaar. Het feit dat een enkele maal gebruik is gemaakt van briefpapier van de onderneming van beklaagde maakt dit niet anders. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-49 RvT Hilversum

  Opdracht tot beheer van verhuurde onroerende zaak. Ontvangen huren/huurpenningen niet aan eigenaar afgedragen. Vertrouwen in makelaar/makelaardij met voeten getreden. Schorsing 6 maanden.De makelaar (beklaagde) heeft van 2006 t/m 2010 in opdracht van klager als beheerder van onroerend goed opgetreden en in die hoedanigheid huurpenningen geïnd voor klager. In diverse brieven heeft klager aan de makelaar aangegeven dat de makelaar de reeds ontvangen huren nog diende af te dragen. Volgens klager bedroeg de achterstand in maart 2011 totaal circa € 25.000,-. In antwoord op de brieven geeft de makelaar aan dat hij zijn best gaat doen om de achterstanden te voldoen, o.a. is hij bezig met de verkoop van zijn huis. Partijen voeren gesprekken en de makelaar lost in december 2012 € 3.500,- af. Nadien zijn er geen betalingen meer gedaan. De Raad is van oordeel dat de makelaar zich uitermate klachtwaardig heeft gedragen door het jarenlang niet afdragen van geïnde huurpenningen. Een dergelijk schandalig optreden, waarbij het vertrouwen dat klanten moeten kunnen hebben in hun makelaar met voeten wordt getreden, past niet in het functioneren van een NVM-makelaar. De raad legt de makelaar een schorsing op van 6 maanden en een kostenveroordeling van € 2.500,-. Conform artikel  57 van het Reglement Tuchtrechtspraak publiceert het Algemeen Bestuur deze uitspraak met naam van de betrokken makelaar. Deze makelaar is inmiddels geen lid meer van de NVM. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-68 RvT Hilversum

  Beweerdelijk te lage waardering. Beweerdelijk verstrekte vertrouwelijke mededeling aan derden.Klaagster en haar echtgenoot zijn in een echtscheiding verwikkeld. In dat kader vindt een kort geding plaats waarin klaagster wordt veroordeeld om mee te werken aan de verkoop tegen een prijs zoals die door de makelaar (beklaagde) is geschat. Het verwijt van klaagster dat die prijs te laag is, is ongegrond. Ook tegen die volgens klaagster te lage prijs is het huis nog altijd niet verkocht. Het verwijt dat de makelaar vertrouwelijke informatie aan gegadigden verstrekte, treft geen doel. Dat de makelaar op vragen van die gegadigden meedeelt dat sprake is van een echt-scheiding, is niet verwijtbaar. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-67 RvT Hilversum

  Echtscheidingsperikelen. Beweerdelijk te hoge vraagprijs geadviseerd. Beweerdelijk gebrek aan communicatie.In het kader van een echtscheiding moet de echtelijke woning verkocht worden. Een makelaar adviseert een vraagprijs van € 1.695.000 te hanteren. Met een andere makelaar (beklaagde) wordt overeengekomen met een vraagprijs van € 1.9590.000 te werken. De door de vrouw (klaagster) ingeschakelde makelaar adviseert een vraagprijs van € 1.750.000. In een tussen de echtelieden gesloten convenant wordt afgesproken dat beklaagde als makelaar van de man zal optreden en de andere makelaar voor de vrouw. Als de meningen over de vraagprijs van beide makelaars verschillen zal het gemiddelde van de door hen geadviseerde bedragen genomen worden. De crisis op de woningmarkt leidt ertoe dat de vraagprijs steeds verlaagd wordt. De klacht dat een te hoge vraagprijs is geadviseerd is volgens de raad niet terecht. Niet is komen vast te staan dat beklaagde de beslissende stem had bij het vaststellen van de eerste vraagprijs. Evenmin is terecht het verwijt dat beklaagde vooral met de man communiceerde. Deze was zijn opdrachtgever terwijl voor klaagster een andere makelaar optrad. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer