Uitspraken

 • 21069

  21069 RvT Noord   Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige staat. Vragenlijst Klagers hebben een woning van ruim 100 jaar oud gekocht. Na overdracht blijkt dat er een aantal gebreken zijn. Een aantal van deze gebreken werden genoemd op de vragenlijst. Deze hebben klagers echter pas bij de concept koopovereenkomst ontvangen. Hierover dienen zij een klacht in. Klagers dienen ook een klacht in over het feit dat zij vanwege coronamaatregelen geen derde (deskundige) mee mochten nemen naar de bezichtiging. Er zou ook geen mogelijkheid zijn geboden de woning op een later moment door een deskundige te laten bekijken. De Raad oordeelt beide klachten gegrond.     NVM Noord 101                             DE RAAD VAN TOEZICHT NOORD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM.

  Lees meer
 • 22010

  22010 RvT Noord   Belangenbehartiging opdrachtgever. Onafhankelijkheid/belangenverstrengeling. Meldingsplicht waarde inschatting eigen woning bieders. De makelaar heeft na de bezichtiging aan een gegadigde partij een bezoek gebracht teneinde een inschatting te geven van de verkoopprijs van de eigen woning van de gegadigde partij. De makelaar stelt dit te hebben gedaan omdat de gegadigde partij onzeker was over de waarde van de eigen woning. De makelaar stelt hiermee te hebben willen bewerkstelligen dat de gegadigde partij een bod zou uitbrengen en heeft naar eigen zeggen dus in het belang van zijn opdrachtgevers gehandeld. De gegadigde partij doet vervolgens het hoogste bod (met afstand) dat klagers (opdrachtgevers van de makelaar) ook aanvaarden. Klagers klagen dat de makelaar niet integer heeft gehandeld door dit bezoek aan de gegadigde partij te brengen en hen daarover niet te informeren en hen evenmin te informeren over de later aanvaarde verkoopopdracht voor de eigen woning van de gegadigde partij. De klacht wordt ongegrond verklaard.     NVM Noord 105                             DE RAAD VAN TOEZICHT NOORD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM.

  Lees meer
 • 22029

  22029 RvT Noord   Belangenbehartiging opdrachtgever. Aankoopopdracht. Bouwkundig advies. Contractsbepalingen. Een klacht gericht tegen een makelaar die geen lid meer is van de NVM. Het makelaarskantoor is sinds de uitschrijving van de makelaar ook geen lid meer. De ingediende klachten hebben betrekking op de periode dat de makelaar nog wel lid was en de Raad is dan ook bevoegd hiervan kennis te nemen. Klagers verwijten de makelaar dat zij hen niet heeft voorgelicht over het al dan niet uitvoeren van een bouwtechnische keuring. De makelaar verweert zich door te stellen dat er geen bouwtechnische keuring is uitgevoerd omdat klagers dan geen onderhandelingspositie hadden gehad. Klagers stellen echter onweersproken dat de makelaar hen dit niet heeft voorgehouden en het al dan niet maken van een bouwtechnisch voorbehoud in het geheel niet aan de orde is geweest. De Raad acht dit klachtonderdeel gegrond. De makelaar wordt verder verweten dat er geen specifieke bepalingen in de koopovereenkomst zijn opgenomen betreffende de (overdracht van de) aanspraak op schaden die het gevolg zijn van aardbevingen. De Raad oordeelt dat de makelaar de door de NVM ontwikkelde ‘Clausules Aardbeving gerelateerde zaken’ had moeten laten opnemen in de koopovereenkomst dan wel in ieder geval klagers hierover had moeten adviseren. Ook dit klachtonderdeel is gegrond. Aan de makelaar wordt de maatregel van een berisping opgelegd.   NVM Noord 109                         

  Lees meer
 • 22018

  22018 RvT Noord   Taxatie. Taxatiewaarde. Onjuiste taxatiewaarde. Vergelijkingsobjecten. Beklaagde heeft de voormalige woning van klagers getaxeerd in het kader van het afkopen van een Koopgarantregeling. Klagers zijn het niet eens met de door beklaagde getaxeerde waarde. De door beklaagde gekozen vergelijkingsobjecten zijn volgens klagers niet vergelijkbaar. Uit een in opdracht van klagers uitgevoerde taxatie komt een andere waarde naar voren. Deze taxateur gebruikt andere referentieobjecten. De Raad is van oordeel dat de door beklaagde gekozen referentieobjecten niet onjuiste zijn. Bovendien is de Raad slechts bevoegd tot marginale toetsing van de taxatie en kan zij daarom de getaxeerde waarde niet (her)beoordelen. Beklaagde heeft haar keuzes naar het oordeel van de Raad gemotiveerd toegelicht en de Raad kan deze toelichting volgen. Niet gebleken is dat beklaagde bij haar taxatie niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van haar kon worden verwacht.   NVM Noord 106                      

  Lees meer
 • 21076

  21076 RvT Noord   NVM Noord 100                        DE RAAD VAN TOEZICHT NOORD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. Door verkoper niet geheel juist vragenformulier ingevuld. Beweerdelijk niet tijdig reageren door makelaar.   Klagers kopen met behulp van een eigen aankoopmakelaar een woning die bij beklaagde in verkoop is. Op het vragenformulier heeft de verkoper in gevuld dat er sprake is van volledige dakisolatie. Na het transport ontdekken klagers dat een klein deel van het dak niet geïsoleerd is. Zij nemen contact op met hun eigen makelaar die op zijn beurt beklaagde benadert. Deze zegt toe de verkoper in te lichten. Nog voor dit gebeurt komen klagers met een aansprakelijk-stelling. De klacht dat beklaagde niet correct of te laat reageerde is ongegrond. Dat de verkoper het vragenformulier niet geheel correct invulde, valt de makelaar niet te verwijten. Hij hoefde er niet op bedacht te zijn dat de verkoper een vraag onjuist beantwoord-de. Het gebrek was voor niemand zichtbaar.

  Lees meer
 • 22-32 RvT Noord

  22-32 RvT Noord   Informatie aan niet-opdrachtgever. Taxatie. Onafhankelijkheid De makelaar heeft ten aanzien van hetzelfde terrein eerst een adviesrol bij een verkoopopdracht aanvaard en daarna een taxatieopdracht. Bij aanvaarding van de taxatieopdracht heeft de makelaar de adviesrol weliswaar neergelegd, maar de makelaar was al betrokken geweest. Vervolgens heeft de makelaar in de opdrachtbevestiging ten aanzien van de taxatie verklaard niet recent betrokken te zijn geweest bij het te taxeren object (in welke hoedanigheid dan ook), welke betrokkenheid zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. De makelaar was echter wel recent betrokken en die betrokkenheid kan naar het oordeel van de Raad ook leiden tot belangenverstrengeling. Raad is dan ook van oordeel dat de makelaar onjuist heeft verklaard en dat de makelaar eveneens door de enkele aanvaarding van de taxatieopdracht (na eerder al andere diensten te hebben verleend) in strijd handelt met de NVM Erecode.       NVM Noord 104                          

  Lees meer
 • 22-30 RvT Noord

  22-30 RvT Noord   Optie en bod. Informatie biedingsprocedure. Klagers verwijten de verkopend makelaar dat deze tijdens het biedingsproces biedingsinformatie heeft verstrekt aan een andere gegadigde, als gevolg waarvan zij hun bod hebben moeten verhogen en onnodig veel betaald zouden hebben voor de woning. Zij stellen dat beklaagde, door aan de andere gegadigde aan te geven dat het gat tussen de biedingen een gemiddeld jaarsalaris was, biedingsinformatie heeft verstrekt. Naar het oordeel van de Raad betreft dit geen specifieke biedingsinformatie waarmee een gegadigde zou weten wat hij zou moeten bieden om alsnog de woning te kunnen kopen. De klacht is naar het oordeel van de Raad ongegrond.     NVM Noord 102                      

  Lees meer
 • 22-12 RvT Noord

  22-12 RvT Noord   Informatie aan niet-opdrachtgever, energielabel, onzorgvuldig handelen, bijlagen overeenkomst De makelaar heeft ten onrechte in de brochure en op zijn eigen website, Funda en Move opgenomen dat de woning zou beschikken over een Energielabel A, terwijl het in werkelijkheid om een Energielabel B ging. De makelaar had de gegevens van een gelijksoortige woning gekopieerd, maar heeft daarbij niet gecontroleerd of dezelfde informatie werkelijk van toepassing was. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst is het Energielabel niet verstrekt, hoewel het wel als bijlage in de koopovereenkomst staat vermeld. De makelaar verklaart dat het in zijn praktijk gebruikelijk is enkel de te ondertekenen stukken te delen met de kopers en niet de overige bijlagen. Pas na de notariële levering van de woning, die bij volmacht geschiedt, wordt het Energielabel aan kopers verstrekt en blijkt dat sprake is van een Energielabel B. De Raad is van oordeel dat de makelaar op meerdere momenten onvoldoende heeft gewaakt voor onjuiste beeldvorming omtrent het Energielabel. Klacht is gegrond.   NVM Noord 099                         

  Lees meer
 • 21-88 RvT Noord

  21-88 RvT Noord NVM Noord  086       Klacht van opdrachtgever. Belangenbehartiging bij echtscheiding. Beklaagde heeft in opdracht van klager en zijn ex-vrouw een woning verkocht. De verkoop vond plaats in het kader van de echtscheiding. Klager is van oordeel dat beklaagde bij de uitvoering van haar opdracht onvoldoende zijn belangen heeft behartigd. Er worden een zevental klachten ingediend, onder andere over de kwaliteit van de foto’s die op Funda geplaatst werden en over de wijze waarop met de ex-vrouw gecommuniceerd werd. Door beklaagde is hiertegen verweer gevoerd. De Raad heeft alle klachten ongegrond verklaard.  

  Lees meer
 • 21-87 RvT Noord

  21-87 RvT Noord NVM Noord  097          Klacht van niet-opdrachtgever. Parkeerplaats niet opgenomen in koopovereenkomst. Beklaagde is opgetreden als verkopend makelaar bij de verkoop van een appartement. Bij dit appartement horen twee parkeerplaatsen. Bij de levering in 2018 is slechts één parkeerplaats overgedragen aan klagers. Dit wordt in 2021 ontdekt. Na enige discussie wordt de laatste parkeerplaats alsnog om niet overgedragen aan klagers. Klagers dienen desondanks een klacht in jegens beklaagde. Niet alleen vanwege het feit dat in 2018 vergeten is de parkeerplaats op te nemen in de documentatie, maar vooral vanwege het feit dat beklaagde tijdens de afwikkeling in 2021 ontkend heeft een fout te hebben gemaakt. De Raad verklaart de klacht gegrond.

  Lees meer