Uitspraken

 • 16-14 RvT Noord

  Echtscheidingsperikelen. Voortzetting opdracht nadat een van de eigenaren de opdracht introk. Actualisering verkoopgegevens. Onvrede over dienstverlening. Klager en zijn toenmalige echtgenote geven een makelaar opdracht tot verkoop van hun woning die hun gezamenlijk eigendom is. De verkoop vlot niet. Als klager de woning weer zelf in gebruik neemt trekt hij de verkoopopdracht in. De ex-echtgenote van klager wil verkopen en er is ook een gegadigde. Klager weigert elke medewerking aan de verkoop. Tussen hem en zijn ex-vrouw worden diverse kort gedingen gevoerd. Het verwijt van klager dat hij zijn verkoopactiviteiten voortzette nadat klager de opdracht introk, is niet terecht. Uit de stukken blijkt dat klager accepteerde dat de makelaar zij werk voortzette. Het verwijt dat de verkoopgegevens niet geactualiseerd werden is eveneens onterecht. Klager weigerde zelf elke vorm van medewerking aan de verkoop. De raad is niet van oordeel dat de dienstverlening van de makelaar onjuist is geweest. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 16-15 RvT Noord

  Verschillende versies van vragenlijst. Perceelsgrens. Meetinstructie De kopers van een woning, zelf NVM makelaars, verwijten de verkopend makelaar verregaande onzorgvuldigheid bij het verkoopproces, dat overigens wel tot verkoop heeft geleid. De raad honoreert twee verwijten, namelijk dat de makelaar niet mag volstaan met meting van het woonoppervlak vanaf een tekening waar het voorschrift is om gebruik te maken van NEN 2580 en dat bij de concept koopovereenkomst een ander, ouder vragenformulier was gevoegd dan bij de via Funda en de brochure verspreide informatie. Bij dit laatste verwijt weegt de raad zwaar mee dat aanvankelijk door de makelaar is volgehouden dat het juiste formulier bij de koopovereenkomst was gevoegd en die fout pas na herhaald aandringen van de kopers is hersteld, hetgeen betekent dat de communicatie en de organisatie binnen het kantoor van de makelaar niet op orde is. Het verwijt over de afwijkende perceelsgrens treft geen doel. Er was geen reden om aan te nemen dat de situatie ter plekke afweek van de kadastrale gegevens. Klagers hadden ook zelf onderzoek kunnen instellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 16-16 RvT Noord

  Niet solide huurder. Weinig schriftelijk vastgelegd. Onvoldoende communicatie na gerezen problemen. De eigenaresse van een moeilijk te verkopen boerderij overweegt het object vooraf-gaand aan verkoop aan de koper te verhuren en vraagt daaromtrent advies aan haar makelaar. De verhuur komt, overigens zonder bemiddeling van de makelaar, tot stand. Vervolgens ontstaat huurachterstand, gaat de huurder failliet en levert de ontruiming complicaties op doordat in het gehuurde springpaarden zijn ondergebracht. Na uit-eindelijke ontruiming wordt het object alsnog via bemiddeling van de makelaar aan een ander verkocht. De raad tilt zwaar aan het feit dat omtrent de advisering van de makelaar niets vastligt en derhalve achteraf niet getoetst kan worden of die advisering juist en volledig is geweest. Dat klemt te meer nu de reputatie van de huurder niet goed was. De makelaar valt verder te verwijten dat hij niets heeft gedaan om de gerezen proble-men met klaagster te bespreken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-94 RvT Noord

  Beweerdelijke instructies bij verkoop niet opgevolgd. Declaratie zonder overleg bij notaris ingediend? Nodeloze kosten veroorzaakt? Klager krijgt van de bank, die bij de rechter verlof had gevraagd om de woning van klager voor een zeker bedrag te verkopen, alsnog de gelegenheid onderhands te verkopen voor een hoger bedrag. Daartoe schakelt klager beklaagde in die daarin slaagt. Klager stelt dat zijn makelaar tegen zijn instructies in zelf contact opnam met de bank en de notaris, dat de makelaar zijn declaratie zonder overleg met hem bij de notaris indiende en dat door het optreden van de makelaar nodeloos hoge kosten zijn veroorzaakt.De makelaar zegt dat hij gezien de onduidelijke situatie wel contact op moest nemen met bank en notaris en dat klager hem tevoren zulks nimmer had verboden. Over zijn declaratie informeerde hij klager per mail. De raad van toezicht constateert dat de makelaar het gelijk aan zijn zijde heeft. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 16-2608 CRvT

  Lees meer
 • 15-93 RvT Noord

  Informatie over financiële situatie VvE. Klager, koper van een appartementsrecht, verwijt de makelaar-verkoper dat deze hem niet tijdig informeerde dat er voor het komende jaar een tekort per woning werd geraamd van € 1200. De makelaar bracht klager hiervan nog vóór de ondertekening van de koopakte op de hoogte en stelde klager in de gelegenheid nader over de koopsom te onderhandelen, hetgeen klager afwees. De raad van toezicht acht de klacht onder deze omstandigheden ongegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-75 RvT Noord

  Mislukte aankoop: recht van eerste koop onverwacht uitgeoefend. Klagers voeren onderhandelingen over de aankoop van een object dat bij beklaagde in portefeuille is. Er wordt overeenstemming bereikt. Als klagers op het makelaarskantoor komen in de veronderstelling de koopakte te kunnen ondertekenen, krijgen zij te horen dat volkomen onverwacht een derde die het recht van eerste koop had, dit recht heeft uitgeoefend. Klagers stellen dat de makelaar dit punt nimmer eerder ter sprake bracht terwijl de makelaar zegt dat hij wel degelijk over nog te nemen hobbels heeft gesproken. De Raad van toezicht constateert dat de lezingen op dit punt diametraal tegenover el-kaar staan. Vaststaat in elk geval wel dat de makelaar in zijn communicatie te kort schoot waardoor klagers in een verkeerde veronderstelling zijn terechtgekomen. De raad constateert verder enige tegenstrijdigheden in de verklaringen van de makelaar. De klacht is gegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-74 RvT Noord

  Grote antipathie tussen collega-makelaars. Opgelegd contactverbod. Iemand schakelt klager in voor de aankoop van een woning die bij beklaagde in portefeuille is. Er vindt een bezichtiging plaats waarna een tweede bezichtiging wordt verzocht. Daarop deelt beklaagde aan het kantoor van klager mede dat die bezichtiging niet kan doorgaan als klager daarbij aanwezig is. Beklaagde verklaart zijn opstelling dat hij beslist geen zaken wil doen met zijn collega, welke werkwijze hij ook aan zijn kantoorgenoten oplegt, uit slechte ervaringen met zijn collega uit het verleden. De raad van toezicht constateert dat er wederzijds grote antipathie tussen beide makelaars heerst. Het gaat de raad te ver dat beklaagde ook zijn kantoorgenoten contacten met klager verbiedt. Dat men wel contacten mag onderhouden met kantoorgenoten van klager maakt het geheel niet minder ernstig. De klacht is gegrond maar zonder strafoplegging omdat de antipathie wederzijds is. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-76 RvT Noord

  Eerdere ingebruikname bedrijfsruimte. Vermeende foutieve informatie aan raadsman verhuurder. Klager huurt via bemiddeling van de makelaars-verhuurder(beklaagden) een bedrijfs-ruimte. Over het eerder in gebruik nemen daarvan ontstaat een conflict tussen ver-huurder en huurder waarover een procedure tot ontruiming wordt gevoerd. De rechter wijst de vordering tot ontruiming af. Klager verwijt de makelaar dat deze onjuiste in-formatie aan de advocaat van de eigenaar verstrekte. De raad van toezicht betreurt dat klager ter zitting afwezig is. Daardoor kan geen eenduidigheid ontstaan over wat er nu precies gebeurd is. Uit de ter beschikking staande stukken kan de raad in elk geval niet opmaken dat de makelaars iets te verwijten valt. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-73 RvT Noord

  Beweerdelijke koppelverkoop en oncollegiaal gedrag. Communicatie tussen collega-makelaars. Klager heeft contact met mensen die overwegen hem een verkoopopdracht te verlenen. Voordat het zover komt hebben deze mensen contact met beklaagde die een door hen gewenste woning in portefeuille heeft. Zij brengen een bod uit onder voorwaarde van verkoop van hun eigen woning. Daarop stelt de verkoper de voorwaarde dat zijn make-laar (beklaagde) ook de woning van de kopers in verkoop moet nemen. Klager meent dat dit onjuist en oncollegiaal is. De raad van toezicht is van oordeel dat de door de verkoper gestelde voorwaarde niet onbegrijpelijk is. Wél is het college van mening dat de wijze van communiceren tussen de collega-makelaars beter had gekund. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer