Uitspraken

 • 22015

  22015 RvT Oost   Klacht van niet-opdrachtgever. Taxatie in het kader van echtscheiding. Klacht bij Tuchtcollege NRVT. Beklaagde wordt door de ex-partner van klager ingeschakeld een woning te taxeren in verband met de verdeling bij een echtscheiding. Uit deze taxatie komt een lagere waarde naar voren dan uit een eerder uitgevoerde taxatie. Klager is van oordeel dat beklaagde - onder andere - niet onpartijdig is geweest. Voor hetzelfde geval heeft klager echter reeds een klacht ingediend bij het Tuchtcollege NRVT. Daar is zijn klacht afgewezen. De Raad oordeelt dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd die het mogelijk maken de zaak opnieuw te beoordelen. De Raad oordeelt om die reden dat de klacht ongegrond is en verwijst daarbij naar de overwegingen in de uitspraak van het Tuchtcollege NRVT. Beslissing van 11 oktober 2022

  Lees meer
 • 22011

  22011 RvT Oost Klacht van niet-opdrachtgever. Bestemmingsplan. Onjuiste c.q. onvolledige informatie. Beklaagde treedt op als verkopend makelaar van een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Klager heeft dit bedrijfsgebouw uiteindelijk gekocht. Nadat de zittende huurder was vertrokken heeft klager in het pand geïnvesteerd. Vervolgens werd hem door de gemeente meegedeeld dat het pand niet als zelfstandige kantoorlocatie mag worden gebruikt. Dit vanwege strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Klager verwijt beklaagde dat deze hem onjuist geïnformeerd heeft over het gebruik van het pand als zelfstandige kantoorruimte. De Raad is van oordeel dat beklaagde inderdaad klager onvoldoende heeft geïnformeerd. De klacht wordt gegrond verklaard. Beslissing van 11 oktober 2022 

  Lees meer
 • 22-17 RvT Oost

  22-17 RvT Oost   RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Beslissing van 10 maart 2022   Beweerdelijk onvoldoende klachtafhandeling. Pand van koper in verkoop genomen. Schijn van belangenverstrengeling gewekt.   Klaagster geeft een makelaarskantoor opdracht om de woning van haar overleden moeder te verkopen. Daarin slaagt deze vlot. De koper verzoekt meermalen via de makelaar om nog vóór het transport diverse inmetingen te mogen verrichten. Ook heeft deze nog een aantal vragen over het pand. Aanvankelijk geeft klaagster toestemming en geeft zij antwoord, maar dat houdt voor haar op zeker moment op. De makelaar stelt voor een gesprek over klaagsters klachten op zijn kantoor te hebben hetgeen klaagster weigert. Zij wil dat een onafhankelijke derde daarbij aanwezig is. Klaagster is verder van mening dat sprake is van belangenverstrengeling omdat het makelaarskantoor na de koopovereenkomst het pand van de koper in verkoop heeft genomen. In dat licht ziet zij ook de talloze verzoeken van de koper die haar via de makelaar bereikten. De raad van toezicht acht de klachtafhandeling door beklaagde correct. Deze heeft steeds prompt gereageerd op klaagsters berichten. Niet correct is dat klaagster niet door het kantoor op de hoogte is gesteld dat men het pand van de koper in verkoop nam. Daarmee is de schijn van belangenverstrengeling gewekt.  

  Lees meer
 • 22-15 RvT Oost

  22-15 RvT Oost   Handelen medewerker beklaagde. Beweerdelijk ongepast optreden Klager heeft een woning in de verkoop. Via Funda neemt een medewerker van beklaagde contact op over deze woning. Zij noemt daarbij dat zij werkt voor beklaagde. De interesse is echter privé. Dit vermeldt de medewerker niet. Vervolgens neemt de partner van de betreffende medewerker via Facebook rechtstreeks contact op met de verkopers om een bezichtiging in te plannen. De bezichtiging vindt plaats en de woning wordt aan de medewerker en haar partner verkocht. Klager dient een klacht in jegens beklaagde omdat hij van oordeel is dat de medewerker in strijd met de tuchtregels heeft gehandeld en dat dit beklaagde te verwijten valt. De Raad komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De medewerker heeft als privé persoon gehandeld en geen gebruik heeft gemaakt van de systemen van beklaagde. De Raad is van oordeel dat beklaagde geen verwijt kan worden gemaakt voor het handelen van zijn werknemer.

  Lees meer
 • 22-13 RvT Oost

  22-13 RvT Oost Taxatie. Klacht van opdrachtgever. Taxatie in het kader van echtscheiding. Beklaagde wordt door klager ingeschakeld om een woning te taxeren met als doel verkrijging van financiering. De woning bestaat uit een voor- en een achterwoning. De opdracht is alleen voor de voorwoning. Klager zit in een echtscheiding. Klager gebruikt de taxatie kennelijk ook in een discussie over de verdeling met zijn ex-vrouw. Daarbij ontstaat discussie of de taxatie ook geldt als marktwaarde van de woning. Beklaagde wordt door klager in de discussie getrokken, maar weigert zich hierover verder uit te laten. Uiteindelijk resulteert dit erin dat klager weigert de nota van beklaagde te betalen en een klacht indient. De Raad verklaart deze klacht ongegrond. De opdracht aan beklaagde was het maken van een taxatie met als doel verkrijging van financiering. Deze opdracht heeft beklaagde naar behoren uitgevoerd.

  Lees meer
 • 21-95 RvT Oost

  21-95 RvT Oost Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klagers hebben beklaagde ingeschakeld als aankoopmakelaar. Beklaagde heeft eerder de woning van klagers verkocht. Klagers kopen een woning en laten geen bouwkundige keuring uitvoeren. Wel worden in de koopovereenkomst afspraken gemaakt over het bijwerken van het rieten dak en het herstellen van een lekkage van het dak van de veranda. Over deze twee punten communiceren de betrokken partijen veelvuldig. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat partijen in een conflict belanden. Dit wordt opgelost door een korting op de verkoopprijs overeen te komen. Klagers dienen vervolgens een klacht in tegen beklaagde als hun makelaar. Zij zijn van mening dat beklaagde op een vijftal onderdelen tekort in geschoten in zijn advisering. Hij zou onder andere niet zijn nagegaan op de vragenlijst juist was ingevuld door de verkopers, hij zou niet geadviseerd hebben om een bouwkundige keuring uit te laten voeren en hij zou onvoldoende geadviseerd hebben over het wel of niet inschakelen van juridische advies. De Raad oordeelt dat alle vijf de klachten gegrond zijn. Beklaagde ontvangt als straf een berisping.  

  Lees meer
 • 21-90 RvT Oost

  21-90 RvT Oost Informatie aan niet opdrachtgever. Onjuiste c.q. onvolledige informatie. Klager koopt een woning gelegen naast een bedrijfspand. Tijdens het verkoopproces vraagt hij beklaagde - die betrokken is als verkopend makelaar - of beklaagde bekend is met plannen voor dat bedrijfspand. Beklaagde zou hebben verklaard niet bekend te zijn met concrete plannen. Nadat klager enige tijd in de woning woont hoort hij over plannen om het bedrijfspand te ontwikkelen. Volgens klager heeft hij van de eigenaar van het bedrijfspand begrepen dat deze plannen wel degelijk bekend waren bij beklaagde. Beklaagde ontkent dit. De Raad komt tot het oordeel dat niet is aangetoond dat beklaagde bekend was met de plannen. De klacht wordt ongegrond verklaard.

  Lees meer
 • 21-70 RvT Oost

  RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   21-70 RvT Oost   Eindbeslissing. Beweerdelijke valsheid in geschrifte. Rapport van handschriftdeskundige.   Zie ook uitspraken 20071 I en II. Op verzoek van de raad van toezicht heeft een handschriftdeskundige onderzoek gedaan naar de parafen (’schoolmeesterskrullen’) op een koopovereenkomst. Deze zouden volgens klager niet van hem afkomstig zijn waarover een klacht werd ingediend. Het rapport van de deskundige geeft aan dat de kans groter is dat die parafen wel door klager zijn gezet dan dat dit niet het geval is. De raad neemt de bevindingen over en verklaart de klacht dientengevolge ongegrond.

  Lees meer
 • 21-69 RvT Oost

  21-69 RvT Oost   Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste informatieverstrekking. Mededelings-en onderzoeksplicht. Perceelgrootte. Klagers kopen een woning. Kort na de overdracht krijgen zij bericht van de gemeente dat een strook grond die in gebruik is als tuin gemeentegrond betreft. Beklaagde was betrokken als verkopend makelaar. Tijdens het aankoopproces is gesproken over de strook grond. Daarbij is echter ook onduidelijkheid ontstaan over hoe groot deze strook precies was. Klagers stellen dat beklaagde hen hierover beter had moeten informeren. De Raad oordeelt dat beklaagde inderdaad meer had moeten doen om klagers goed te informeren. Aan beklaagde wordt de maatregel van een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 21-67 RvT Oost

  21-67 RvT Oost Aankoop van nieuwbouwappartement. Beweerdelijk onjuiste informatie en optreden. Onduidelijkheid verkoopbrochure.   Klagers kopen een nieuwbouwappartement. Beklaagden treden op als verkopend makelaar namens de projectontwikkelaar. Klagers zijn van oordeel dat beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld door onjuiste informatie te verstrekken omtrent de aanwezigheid van Franse Balkons in het appartement. Deze zouden op een latere tekening zijn weggehaald en beklaagden zouden klagers hierover onvoldoende hebben geïnformeerd. Daarnaast verwijten klagers beklaagden dat zij hun klacht niet goed hebben afgehandeld. De Raad is van oordeel dat de klacht omtrent het niet goed informeren over de wijzigingen in de tekeningen en het vervallen van de Franse Balkons gerond is. De Raad legt aan beklaagden de sanctie van een berisping op.

  Lees meer