Uitspraken

 • 21-70 RvT Oost

  RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   21-70 RvT Oost   Eindbeslissing. Beweerdelijke valsheid in geschrifte. Rapport van handschriftdeskundige.   Zie ook uitspraken 20071 I en II. Op verzoek van de raad van toezicht heeft een handschriftdeskundige onderzoek gedaan naar de parafen (’schoolmeesterskrullen’) op een koopovereenkomst. Deze zouden volgens klager niet van hem afkomstig zijn waarover een klacht werd ingediend. Het rapport van de deskundige geeft aan dat de kans groter is dat die parafen wel door klager zijn gezet dan dat dit niet het geval is. De raad neemt de bevindingen over en verklaart de klacht dientengevolge ongegrond.

  Lees meer
 • 21-69 RvT Oost

  21-69 RvT Oost   Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste informatieverstrekking. Mededelings-en onderzoeksplicht. Perceelgrootte. Klagers kopen een woning. Kort na de overdracht krijgen zij bericht van de gemeente dat een strook grond die in gebruik is als tuin gemeentegrond betreft. Beklaagde was betrokken als verkopend makelaar. Tijdens het aankoopproces is gesproken over de strook grond. Daarbij is echter ook onduidelijkheid ontstaan over hoe groot deze strook precies was. Klagers stellen dat beklaagde hen hierover beter had moeten informeren. De Raad oordeelt dat beklaagde inderdaad meer had moeten doen om klagers goed te informeren. Aan beklaagde wordt de maatregel van een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 21-67 RvT Oost

  21-67 RvT Oost Aankoop van nieuwbouwappartement. Beweerdelijk onjuiste informatie en optreden. Onduidelijkheid verkoopbrochure.   Klagers kopen een nieuwbouwappartement. Beklaagden treden op als verkopend makelaar namens de projectontwikkelaar. Klagers zijn van oordeel dat beklaagden tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld door onjuiste informatie te verstrekken omtrent de aanwezigheid van Franse Balkons in het appartement. Deze zouden op een latere tekening zijn weggehaald en beklaagden zouden klagers hierover onvoldoende hebben geïnformeerd. Daarnaast verwijten klagers beklaagden dat zij hun klacht niet goed hebben afgehandeld. De Raad is van oordeel dat de klacht omtrent het niet goed informeren over de wijzigingen in de tekeningen en het vervallen van de Franse Balkons gerond is. De Raad legt aan beklaagden de sanctie van een berisping op.

  Lees meer
 • 21-60 RvT Oost

  Klacht tegen bestuurslid NVM. De klacht richt zich niet direct op het functioneren van beklaagde als makelaar, maar op zijn rol in het bestuur van de NVM. Beklaagde wordt verweten dat hij in strijd met de Gedragscode NVM bestuurders zijn benoeming als penningmeester in het bestuur heeft geaccepteerd. Voorts wordt beklaagde verweten dat de leden van de NVM onjuist geïnformeerd zijn door het bestuur over de gevolgen van de omzetting van de vereniging naar een coöperatieve vereniging en dat beklaagde - nadat zijn benoemingstermijn was verlopen - is blijven handelen als penningmeester van de vereniging. De Raad beoordeeld allereerst of de klachten ontvankelijk zijn. Daarbij stelt de Raad vast dat het tuchtrecht alleen van toepassing is op het handelen van beklaagde als makelaar. In dat kader oordeelt de Raad dat de eerste klacht ontvankelijk is. De Raad oordeelt vervolgens echter dat de klacht zelf ongegrond is. Volgens de Raad is niet komen vast te staan dat beklaagde zaken verzwegen heeft en is voorts niet komen vast te staan dat er sprake is geweest van enige belangenverstrengeling. De tweede en derde klacht worden niet-ontvankelijk verklaard. Beide klachten gaan volgens de Raad niet over het handelen van beklaagde als makelaar.

  Lees meer
 • 21-43 RvT Oost

  RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Beslissing van 28 mei 2021   Keurmerk met louter commercieel doel. Onjuiste advisering en informatie. Gebreken aan het gekochte pand.   Klager koopt een woning die door beklaagde wordt aangeboden met het ERA Excellent keurmerk. Dat betekent dat de woning in een perfecte staat van onderhoud verkeert. Na de aankoop blijkt dat er sprake is van een lekkage en dat het rieten dak opgeknapt moet worden. Naar aanleiding hiervan verleent de verkoper een korting op de koopsom. Klager liet geen bouwkundige keuring uitvoeren omdat beklaagde zei dat er een bouwkundig rapport bestaat dat klager echter pas na de overdracht in handen krijgt. De makelaar kende de inhoud van dit rapport naar eigen zeggen niet, hetgeen betekent dat hij het advies om geen keuring te laten uitvoeren gaf zonder het bouwkundig rapport te kennen. Verder blijkt beklaagde het Excellent keurmerk zelf toe te kennen louter op basis van zijn visuele waarneming; het dient enkel een commercieel doel. De raad van toezicht is van oordeel dat de makelaar ernstig te kort schoot in zijn voorlichting en klager onjuist adviseerde.

  Lees meer
 • 21-17 RvT Oost

  Klacht niet opdrachtgever. Staat van oplevering. Klachten over communicatie. Klagers in deze zaak hebben een woning gekocht. Beklaagde was hierbij verkopend makelaar. Een dag nadat de inspectie van de woning en overdracht bij de notaris hebben plaatsgevonden nemen klagers per e-mail contact op met beklaagde om te klagen over de wijze waarop de woning door de verkopers is opgeleverd. De woning zou niet schoon zijn en er wordt geklaagd over de staat van de in de woning aanwezige bedrading. Beklaagde geeft aan dat klagers dit tijdens de inspectie naar voren hadden kunnen brengen jegens de verkopers. Voorts wijst beklaagde erop dat de verkopers en niet hij als makelaar ervoor verantwoordelijk zijn hoe de woning wordt opgeleverd. Partijen sturen nog wat e-mails over en weer en de toon wordt minder zakelijk. Uiteindelijk dienen klagers de onderhavige klacht in, die uit drie onderdelen bestaat. De Raad verklaart alle klachten ongegrond. De Raad geeft aan het niet de verantwoordelijkheid van de makelaar is om de woning schoon op te leveren. Dat is aan de verkopers. Ten aanzien van de communicatie van de zijde van de makelaar stelt de Raad dat dit wellicht beter had gekund, maar dat klagers ook zelf een andere toon hadden kunnen aanslaan. Tot slot zou beklaagde volgens klagers niet geprobeerd hebben alsnog een oplossing aan te dragen, maar dit bleek wel het geval. Beklaagde heeft tevergeefs getracht de verkopers nog te bewegen, maar die bleken niet meer bereid aan de klachten van klagers tegemoet te komen.      

  Lees meer
 • 21-16 RvT Oost

  Onjuiste verkoopinformatie. Klacht tegen verkopend makelaar. Beklaagde biedt als verkopend makelaar een woning aan. Daarbij wordt in de verkoopinformatie over een met groene hagen omzoomde oprijlaan gesproken. Ook wordt deze oprijlaan geaccentueerd aangegeven op een bij de informatie gevoegd luchtfoto. Klagers, de buren van de te koop staande woning, nemen contact op met beklaagde en wijzen deze erop dat de informatie onjuist is. De oprijlaan behoort in eigendom toe aan klagers en er is slechts een recht van overpad voor de te koop staande woning. De makelaar weigert echter de verkoopinformatie aan te passen. Klagers dienen hierop een klacht in bij de Raad. De Raad oordeelt dat de klacht gegrond is. Volgens de Raad ligt het op de weg van de verkopend makelaar om bij een (visuele) presentatie van het te verkopen object te voorkomen dat er een onjuiste beeldvorming ontstaat over zaken en rechten.

  Lees meer
 • 21-7 RvT Oost

  RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS   Onzekerheid over bestemming van woning niet in taxatierapport of aan koper gemeld.   Klager koopt in 2015 een woning. Beklaagde heeft voor de financiering daarvan een taxatie verricht. In 2020 verneemt klager van zijn buurman dat deze problemen ondervond bij zijn financiering vanwege het feit dat het ter plaatse om bedrijfswoningen gaat hetgeen mogelijk gebruiksbeperkingen oplevert. Klager constateert vervolgens dat in het taxatierapport van beklaagde niets over een bedrijfswoning gezegd wordt en stelt de makelaar aansprakelijk  -  het pand is z.i. minder waard -  en dient een klacht in. De makelaar zegt in haar verweer dat zij enige twijfels had over de bestemming van het pand, maar dat informatie die zij van een ambtenaar van de gemeente kreeg en wat zij in het bestemmingsplan las, voor haar reden was om in haar rapport geen melding te maken van mogelijke beperkingen. De raad van toezicht acht de klacht gegrond. De makelaar had een en ander of in haar rapport dienen op te nemen of tenminste haar twijfels met klager moeten bespreken.

  Lees meer
 • 20-100 RvT Oost

  RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENING VAN MAKELAARS   Beslissing van 10 december 2020   Meetinstructie niet gevolgd. Klaagster koopt een appartementsrecht dat door beklaagde wordt aangeboden. In de verkoopbrochure wordt een woonoppervlak van 100 m² vermeld. Dit blijkt later slechts 88 m² te zijn. Het makelaarskantoor heeft niet de voorgeschreven meetinstructie gehanteerd, maar is om der wille van de door de verkoper gevraagde spoed afgegaan op een oppervlaktetekening die de verkoper nog had. Dat hierdoor een fout in de verkoopinformatie is gekomen, valt het kantoor aan te rekenen.

  Lees meer
 • 20-99 RvT Oost

  Beslissing van 3 december 2020   Mededelings- en onderzoeksplicht. Schuld bij VvE. Onvoldoende belangenbehartiging.   Klaagster koopt een appartement. Na aankoop blijkt de financiële situatie van de VvE minder goed dan klaagster verwacht had. De klacht van klaagster komt erop neer dat beklaagde haar voorafgaand aan de aankoop van het appartement onvoldoende heeft geïnformeerd over de financiële situatie van de VvE. Beklaagde betwist dit. Volgens beklaagde heeft hij klaagster ruim voldoende geïnformeerd. Daarbij heeft beklaagde gewezen op stukken ter beschikking gesteld aan klaagster voorafgaand aan de verkoop. De Raad verklaart de klacht ongegrond. Volgens De Raad heeft klaagster voorafgaand aan de aankoop kennis kunnen nemen van de financiële situatie van de VvE.

  Lees meer