Uitspraken

 • 22048

  22048 Rvt Oost   Verhuur van woning. Niet mogelijk om in te schrijven. Onjuiste informatie. Beklaagde is als makelaar betrokken bij de verhuur van een woning. Klaagster is geïnteresseerd in de woning en er komt een huurovereenkomst tot stand. Wanneer klaagster zich in wil schrijven bij de gemeente blijkt dit niet te lukken. Het adres zou niet bekend zijn in de BAG. Klaagster is van oordeel dat zij hierdoor schade lijdt en houdt beklaagde hiervoor (mede) verantwoordelijk. De Raad wijst de klacht van klaagster jegens beklaagde echter af. De Raad is van oordeel dat beklaagde als makelaar in deze geen verwijt kan worden gemaakt.

  Lees meer
 • 22049

  22049 RvT Oost Beslissing van 14 februari 2023   RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NBEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Handel en risicodragende projectontwikkeling. Geen sprake van niet-ontvankelijkheid wegens verjaring.   Beklaagde is indirect via een vennootschap waarvan hij volledig eigenaar is, betrokken bij de ontwikkeling en nieuwbouw van woningen op gronden die indirect eigendom van hem en zijn zuster zijn. Hij verkoopt enige kavels van die gronden, naar zijn zeggen om de financiering van de nieuwbouw te kunnen regelen. Hij verklaart verder dat hij een aantal nieuwbouwpanden wil behouden voor beleggingsdoeleinden. De NVM besluit om, na de makelaar gehoord te hebben, de kwestie voor te leggen aan de raad van toezicht. De NVM meent dat de makelaar zich schuldig maakt aan handel c.q. risicodragende projectontwikkeling. De stelling van de makelaar dat de NVM niet-ontvankelijk is wegens verjaring, gaat niet op. De raad is het met de klacht van de NVM eens. Bij de strafmaat telt mee dat de makelaar ter zitting weliswaar open en transparant is geweest, maar ook dat hij verklaarde wellicht nog diverse verkopen te moeten plegen om de ontwikkeling van de nieuwbouw te kunnen blijven financieren.

  Lees meer
 • 22050

  22050 RvT Oost   RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Onduidelijke redactie van bepaling over roerende goederen.   Klagers kopen een woning die door beklaagde wordt aangeboden. De verkopers zijn de erfgenamen van het pand dat nog gedeeltelijk gemeubileerd is. In de koopakte wordt door de makelaar een bepaling opgenomen die voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Klagers gaan ervan uit dat alle roerende zaken achterblijven, verkopers menen dat zij mogen weghalen wat hen goed dunkt. De raad acht het verwijtbaar dat de makelaar een onduidelijke bepaling heeft opgenomen.   Beslissing van 25 april 2023

  Lees meer
 • 22038

  22038 RvT Oost   Belangenbehartiging opdrachtgever. Onafhankelijkheid/belangenverstrengeling. Klagers wilden hun woning verkopen. Zij hadden beklaagde ingeschakeld als verkopend makelaar. Er komt met de koper een koopovereenkomst tot stand, waarbij ook wordt bepaald dat klagers hun woning nog twee jaar kunnen huren. Nadat de koper de huurovereenkomst opzegt, ontstaat er een geschil. Klagers zijn van oordeel dat beklaagde hen niet goed geïnformeerd heeft bij het sluiten van de overeenkomsten, dat beklaagde ook de koper bij heeft gestaan en dat beklaagde ten onrechte informatie met koper gedeeld heeft. De Raad komt tot het oordeel dat niet is gebleken dat beklaagde klagers niet goed geïnformeerd heeft. Ook zou niet gebleken zijn dat beklaagde de koper tevens heeft bijgestaan. Beklaagde heeft weliswaar later werkzaamheden voor de koper verricht, maar niet toen hij nog in opdracht van klagers werkte. Tot slot heeft hij ook pas informatie met de koper gedeeld toen de overeenkomst met klagers reeds was beëindigd. Alle klachten worden derhalve ongegrond verklaard.

  Lees meer
 • 22015

  22015 RvT Oost   Klacht van niet-opdrachtgever. Taxatie in het kader van echtscheiding. Klacht bij Tuchtcollege NRVT. Beklaagde wordt door de ex-partner van klager ingeschakeld een woning te taxeren in verband met de verdeling bij een echtscheiding. Uit deze taxatie komt een lagere waarde naar voren dan uit een eerder uitgevoerde taxatie. Klager is van oordeel dat beklaagde - onder andere - niet onpartijdig is geweest. Voor hetzelfde geval heeft klager echter reeds een klacht ingediend bij het Tuchtcollege NRVT. Daar is zijn klacht afgewezen. De Raad oordeelt dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd die het mogelijk maken de zaak opnieuw te beoordelen. De Raad oordeelt om die reden dat de klacht ongegrond is en verwijst daarbij naar de overwegingen in de uitspraak van het Tuchtcollege NRVT. Beslissing van 11 oktober 2022

  Lees meer
 • 22011

  22011 RvT Oost Klacht van niet-opdrachtgever. Bestemmingsplan. Onjuiste c.q. onvolledige informatie. Beklaagde treedt op als verkopend makelaar van een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Klager heeft dit bedrijfsgebouw uiteindelijk gekocht. Nadat de zittende huurder was vertrokken heeft klager in het pand geïnvesteerd. Vervolgens werd hem door de gemeente meegedeeld dat het pand niet als zelfstandige kantoorlocatie mag worden gebruikt. Dit vanwege strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Klager verwijt beklaagde dat deze hem onjuist geïnformeerd heeft over het gebruik van het pand als zelfstandige kantoorruimte. De Raad is van oordeel dat beklaagde inderdaad klager onvoldoende heeft geïnformeerd. De klacht wordt gegrond verklaard. Beslissing van 11 oktober 2022 

  Lees meer
 • 22-17 RvT Oost

  22-17 RvT Oost   RAAD VAN TOEZICHT OOST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Beslissing van 10 maart 2022   Beweerdelijk onvoldoende klachtafhandeling. Pand van koper in verkoop genomen. Schijn van belangenverstrengeling gewekt.   Klaagster geeft een makelaarskantoor opdracht om de woning van haar overleden moeder te verkopen. Daarin slaagt deze vlot. De koper verzoekt meermalen via de makelaar om nog vóór het transport diverse inmetingen te mogen verrichten. Ook heeft deze nog een aantal vragen over het pand. Aanvankelijk geeft klaagster toestemming en geeft zij antwoord, maar dat houdt voor haar op zeker moment op. De makelaar stelt voor een gesprek over klaagsters klachten op zijn kantoor te hebben hetgeen klaagster weigert. Zij wil dat een onafhankelijke derde daarbij aanwezig is. Klaagster is verder van mening dat sprake is van belangenverstrengeling omdat het makelaarskantoor na de koopovereenkomst het pand van de koper in verkoop heeft genomen. In dat licht ziet zij ook de talloze verzoeken van de koper die haar via de makelaar bereikten. De raad van toezicht acht de klachtafhandeling door beklaagde correct. Deze heeft steeds prompt gereageerd op klaagsters berichten. Niet correct is dat klaagster niet door het kantoor op de hoogte is gesteld dat men het pand van de koper in verkoop nam. Daarmee is de schijn van belangenverstrengeling gewekt.  

  Lees meer
 • 22-15 RvT Oost

  22-15 RvT Oost   Handelen medewerker beklaagde. Beweerdelijk ongepast optreden Klager heeft een woning in de verkoop. Via Funda neemt een medewerker van beklaagde contact op over deze woning. Zij noemt daarbij dat zij werkt voor beklaagde. De interesse is echter privé. Dit vermeldt de medewerker niet. Vervolgens neemt de partner van de betreffende medewerker via Facebook rechtstreeks contact op met de verkopers om een bezichtiging in te plannen. De bezichtiging vindt plaats en de woning wordt aan de medewerker en haar partner verkocht. Klager dient een klacht in jegens beklaagde omdat hij van oordeel is dat de medewerker in strijd met de tuchtregels heeft gehandeld en dat dit beklaagde te verwijten valt. De Raad komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De medewerker heeft als privé persoon gehandeld en geen gebruik heeft gemaakt van de systemen van beklaagde. De Raad is van oordeel dat beklaagde geen verwijt kan worden gemaakt voor het handelen van zijn werknemer.

  Lees meer
 • 22-13 RvT Oost

  22-13 RvT Oost Taxatie. Klacht van opdrachtgever. Taxatie in het kader van echtscheiding. Beklaagde wordt door klager ingeschakeld om een woning te taxeren met als doel verkrijging van financiering. De woning bestaat uit een voor- en een achterwoning. De opdracht is alleen voor de voorwoning. Klager zit in een echtscheiding. Klager gebruikt de taxatie kennelijk ook in een discussie over de verdeling met zijn ex-vrouw. Daarbij ontstaat discussie of de taxatie ook geldt als marktwaarde van de woning. Beklaagde wordt door klager in de discussie getrokken, maar weigert zich hierover verder uit te laten. Uiteindelijk resulteert dit erin dat klager weigert de nota van beklaagde te betalen en een klacht indient. De Raad verklaart deze klacht ongegrond. De opdracht aan beklaagde was het maken van een taxatie met als doel verkrijging van financiering. Deze opdracht heeft beklaagde naar behoren uitgevoerd.

  Lees meer
 • 21-95 RvT Oost

  21-95 RvT Oost Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klagers hebben beklaagde ingeschakeld als aankoopmakelaar. Beklaagde heeft eerder de woning van klagers verkocht. Klagers kopen een woning en laten geen bouwkundige keuring uitvoeren. Wel worden in de koopovereenkomst afspraken gemaakt over het bijwerken van het rieten dak en het herstellen van een lekkage van het dak van de veranda. Over deze twee punten communiceren de betrokken partijen veelvuldig. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat partijen in een conflict belanden. Dit wordt opgelost door een korting op de verkoopprijs overeen te komen. Klagers dienen vervolgens een klacht in tegen beklaagde als hun makelaar. Zij zijn van mening dat beklaagde op een vijftal onderdelen tekort in geschoten in zijn advisering. Hij zou onder andere niet zijn nagegaan op de vragenlijst juist was ingevuld door de verkopers, hij zou niet geadviseerd hebben om een bouwkundige keuring uit te laten voeren en hij zou onvoldoende geadviseerd hebben over het wel of niet inschakelen van juridische advies. De Raad oordeelt dat alle vijf de klachten gegrond zijn. Beklaagde ontvangt als straf een berisping.  

  Lees meer