Uitspraken

 • 15-25 RvT Rotterdam

  Taxatie. Bindende taxatie. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klager, een woningbouwvereniging, wilde een woning van de eigenaren terugkopen. Klager en de eigenaren hebben allebei een taxateur gevraagd om de waarde van de woning te bepalen. Beklaagde heeft de waardebepaling voor de eigenaren verricht. Partijen konden het niet eens worden en uiteindelijk is de woning in het kader van de overeengekomen geschillenregeling, door drie taxateurs, waaronder beklaagde, bindend getaxeerd. Klager verwijt beklaagde dat er sprake was van belangenverstrengeling doordat hij ook bij de aankoop van de nieuwe woning van de eigenaren betrokken was. Bij deze laatste transactie trad beklaagde op voor de verkopers. Beklaagde zou geen onafhankelijke taxatie hebben verricht en zou naar een bepaalde waarde hebben toegerekend. Daarnaast wordt beklaagde verweten dat hij geprobeerd heeft om het oordeel van de door klager ingeschakelde taxateur te beïnvloeden. De Raad overweegt dat een NVM-makelaar er voor dient te waken dat er een onjuiste beeldvorming ontstaat over de aan zijn oordeel voorgelegde zaken en over zijn werkwijze en positie. In dit geval heeft beklaagde de schijn van belangenverstrengeling gewekt en de klacht is in zoverre dan ook gegrond. Dat beklaagde in redelijkheid niet tot zijn taxatie heeft kunnen komen, is niet gebleken. Ook overigens is niet komen vast te staan dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-27 RvT Rotterdam

  Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Zie ook 15-26 RvT Rotterdam. Een makelaar (klager) verwijt een collega (beklaagde) oncollegiaal gedrag door lichtvaardig een klacht tegen hem in te dienen en niet bereid te zijn om in onderling overleg meningsverschillen uit te praten noch mee te willen werken aan bemiddeling. Ter gelegenheid van de behandeling ter zitting heeft beklaagde desgevraagd bevestigd dat hij niets met klager te maken wil hebben en dat hij geen bemiddeling wenst ter verbetering van de bestaande situatie. In de praktijk ontloopt beklaagde klager onder alle omstandigheden. De Raad is van oordeel dat een dergelijke houding niet professioneel is en een NVM-makelaar niet betaamt. Meer in bijzonder verplicht de NVM-erecode de NVM-makelaar goede contacten met collega’s te onderhouden en escalatie van meningsverschillen te voorkomen. Door de uitgestoken hand van klager zo uitdrukkelijk te weigeren doet beklaagde het tegendeel van hetgeen de erecode hem voorschrijft. De Raad acht de klacht gegrond. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-26 RvT Rotterdam

  Collegialiteit. Oncollegiaal optreden bij (financierings)taxatie.  Zie ook 15-27 RvT Rotterdam. Klager heeft als verkopend makelaar een woning verkocht voor EUR 237.500,--. Beklaagde heeft in het kader van deze transactie voor de koper een financieringstaxatie verricht waarbij hij de waarde van de woning op EURO 235.000,-- heeft vastgesteld. Klager verwijt beklaagde dat hij mondeling aan de koper een veel lagere taxatiewaarde heeft afgegeven (EUR 220.000,--) en tegen de koper heeft gezegd dat hij de woning veel te duur had gekocht. Beklaagde ontkent dergelijke mededelingen aan de koper te hebben gedaan. Dat beklaagde mondeling een lagere dan de in het taxatierapport vermelde taxatiewaarde aan koper heeft afgegeven kan niet worden vastgesteld. Evenmin is komen vast te staan dat beklaagde oncollegiaal heeft gehandeld. Daarbij komt dat klager er zelf voor heeft gekozen om niet bij de taxatie aanwezig te zijn, zodat door zijn toedoen eventuele vragen en onduidelijkheden op dat moment niet konden worden beantwoord dan wel opgehelderd. Het had op de weg van klager gelegen om in onderling overleg het door klager als oncollegiaal ervaren gedrag van beklaagde aan de orde te stellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-85 RvT Rotterdam

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste informatie over woonoppervlakte en afmeting tuin.  Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Klager verwijt beklaagde dat zij onjuiste informatie over de woonoppervlakte en de afmetingen van de tuin van de woning heeft verstrekt. Daarnaast wordt beklaagde nog verweten dat zij niet op juiste wijze met de klachten van klager is omgegaan. De Raad overweegt dat het tot de taak van de verkopend makelaar behoort om te vermijden dat op grond van de inhoud van de verkoopdocumentatie bij derden onjuiste verwachtingen worden gewekt. Dat geldt in het bijzonder voor de in de documentatie opgenomen gebruiksoppervlakte omdat gegevens daarover voor potentiële kopers in het algemeen een belangrijk aspect vormen bij het nemen van een aankoopbeslissing. Beklaagde heeft in dit geval m.b.t. de meting van de tuin niet zorgvuldig gehandeld door na te laten de splitsingsakte te raadplegen. Voorts heeft beklaagde erkend dat op Funda een onjuiste woonoppervlakte werd vermeld. De klacht is in zoverre dan ook gegrond. Dat beklaagde ook verder nog tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft is niet komen vast te staan. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-86 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onderzoek naar financiële gegoedheid wederpartij. Onvoldoende belangenbehartiging.   Klagers hebben beklaagde een verkoopopdracht verstrekt. De woning werd verkocht aan mevrouw S maar zij verzocht korte tijd later de koopovereenkomst te ontbinden omdat er problemen waren met de financiering. Kort daarna werd de woning opnieuw verkocht, ditmaal aan de onderneming van de heer H, de echtgenoot van mw S. Toen bleek dat ook deze tweede koper zijn betalingsverplichtingen niet nakwam zijn er voor klagers problemen ontstaan. Klagers hadden inmiddels zelf al een nieuwe woning gekocht. Zij konden deze nieuwe woning niet afnemen en hebben uiteindelijk aan de verkoper van de nieuwe woning (mw B) een boete moeten betalen. Klagers verwijten beklaagde dat hij m.b.t. de onderhavige gang van zaken op verschillende punten tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft. De Raad komt tot de conclusie dat beklaagde ernstig is tekortgeschoten. Hierbij wordt onder meer overwogen dat beklaagde nader onderzoek naar de gegoedheid van de tweede koper van de woning van klagers had moeten doen. Voorts had beklaagde klagers schriftelijk dienen te informeren over de risico’s die aan de tweede verkoop van hun woning verbonden waren. De Raad stelt verder vast dat beklaagde geen dan wel onvoldoende actie voor klagers heeft ondernomen om de met de kopers overeengekomen boetes te innen. Beklaagde heeft ook nagelaten om de kopers in gebreke te stellen. Daarnaast heeft beklaagde onduidelijkheid laten bestaan over zijn positie als al dan niet aankopend makelaar voor klagers. Onder de gegeven omstandigheden had beklaagde de concept-koopovereenkomst van de nieuwe woning van klagers dienen te controleren en had hij klagers moeten waarschuwen voor de risico’s bij die aankoop.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-62 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Opstellen van huurovereenkomst. Ontvankelijkheid. Beklaagde heeft in opdracht van klagers m.b.t. de woning van klagers een huurovereenkomst opgesteld. Klagers verwijten beklaagde en haar kantoor dat bij het opstellen van de huurovereenkomst niet is voldaan aan de vereisten van de Leegstandwet. De Raad overweegt dat beklaagde toen zij de door klagers bekritiseerde handelingen verrichtte, niet bij de NVM was aangesloten. Zij was toen niet gebonden aan de NVM-regelgeving en viel toen niet onder het bereik van het NVM-tuchtrecht. De klacht is in zoverre dan ook niet-ontvankelijk. Dat beklaagde nadien, toen zij wel NVM lid was, bij de klachtafhandeling tekort zou zijn geschoten, is niet komen vast te staan. Evenmin is komen vast te staan dat door het kantoor van beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld is. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-52 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Onzorgvuldig handelen. Klagers hebben hun makelaar een opdracht tot dienstverlening bij verkoop/tijdelijke verhuur van een appartement verstrekt. Daarnaast hebben zij beklaagde ook bij de verkoop van een andere woning ingeschakeld. Klagers menen dat beklaagde t.a.v. de beide woningen in de uitvoering van zijn opdracht tekort geschoten is. Beklaagde zou op diverse punten tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld. De Raad concludeert dat niet is gebleken dat de belangen van klagers niet op een behoorlijke wijze door (het kantoor van) beklaagde zijn behartigd. Het komt de Raad voor dat botsende karakters van klager en beklaagde het probleem zijn (geweest). Dat beklaagde zich in tuchtrechtelijk opzicht laakbaar heeft gedragen is niet komen vast te staan.  Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2558 CRvT

  Lees meer
 • 14-48 RvT Rotterdam

  Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had gebracht met een potentiële huurster voor de woning, hebben de ex-partner en de huurster hem gevraagd een huurcontract Leegstandwet op te stellen. Klaagster wilde het pand helemaal niet verhuren. Zij verwijt beklaagde dat hij de huurovereenkomst heeft opgesteld, dat hij het concept niet aan de eigenaren heeft voorgelegd en dat hij de overeenkomst door de potentiële huurster heeft laten ondertekenen. Klaagster stelt dat beklaagde haar in het geheel niet bij de voorgenomen verhuur heeft betrokken terwijl zij beklaagde in persoon had laten weten niet met een eventuele verhuur in te stemmen. De Raad overweegt dat beklaagde de belangen van klaagster bij de beoogde verhuurtransactie volstrekt uit het oog heeft verloren. Klaagster heeft onbetwist gesteld dat zij aan beklaagde heeft medegedeeld dat zij niet zou meewerken aan een eventuele verhuur van de woning. Het feit dat de ex-partner aan beklaagde had laten weten dat hij de kwestie met klaagster wel zou regelen laat onverlet dat beklaagde niet zonder medeweten en instemming van klaagster deze verhuurovereenkomst had mogen opstellen en door de huurster laten ondertekenen. Het stond beklaagde evenmin vrij om actief zijn medewerking te verlenen aan het opstellen van een side-letter waarvan de inhoud afweek van de door de bank gestelde voorwaarden. Beklaagde heeft klaagster bewust buiten spel gezet. Hij is duidelijk tekort geschoten en heeft niet gehandeld zoals van een NVM-lid verlangd mag worden. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-51 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bouwkundige- en onderhoudstoestand. Kwaaitaalvloer.  Klagers hebben hun makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning verstrekt. Nadat de woning was verkocht werd door een gespecialiseerd bedrijf vastgesteld dat er sprake was van een beschadigde kwaaitaalvloer. De koopovereenkomst is vervolgens op verzoek van de koper ontbonden. Klagers verwijten beklaagde de gang van zaken en stellen dat hij op diverse punten hun belangen onvoldoende behartigd heeft. De Raad acht de dienstverlening van beklaagde beneden de maat. Dat beklaagde klagers heeft geadviseerd de vloeren te laten onderzoeken is niet komen vast te staan. Nadat was vastgesteld dat er sprake was van een beschadigde kwaaitaalvloer, had beklaagde zich in overleg met klagers tot de koper moeten wenden. Beklaagde had zich niet moeten laten verleiden om zonder enige vorm van behoorlijk overleg de ontbinding van de koopovereenkomst te accorderen en klagers die ontbinding als voldongen feit te presenteren. Het had van beklaagde verlangd mogen worden dat hij klagers had geadviseerd om juridisch advies in te winnen. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2557 CRvT 

  Lees meer
 • 14-35 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klaagster heeft beklaagde een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een woning verstrekt. Klaagster verwijt beklaagde dat hij op verschillende punten in de uitvoering van zijn opdracht is tekortgeschoten. De Raad overweegt dat de communicatie met klaagster zonder meer anders en beter had gekund maar dat beide partijen zich dat moeten aantrekken. Dat beklaagde zich in tuchtrechtelijk opzicht laakbaar heeft gedragen is niet komen vast te staan. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer