Uitspraken

 • 12-48 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende inspanning.Tussen de koper en de verkopers van een woning zijn problemen ontstaan over op het erf aanwezige containers met dakpannen. De verkopers (klagers) verwijten hun makelaar (beklaagde) dat hij onvoldoende heeft gedaan om de problemen met de koper op te lossen. Naar het oordeel van de Raad is niet komen vast te staan dat beklaagde betrokken is geweest bij de totstandkoming van de afspraken die tussen klagers en de koper over de containers zijn gemaakt. Evenmin is komen vast te staan dat de dienstverlening van de makelaar onder de maat is gebleven.. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-47 RvT Rotterdam

  Collegialiteit. Nadat de huurder van een bedrijfspand te kennen had gegeven dat hij de huur tussentijds wenste te beëindigen heeft hij met de eigenaar van het pand afgesproken dat hij zelf een nieuwe huurder of koper voor het pand zou zoeken. De huurder heeft hiervoor een makelaar (klager) ingeschakeld. Klager verwijt een collega-makelaar (beklaagde) dat hij buiten hem om contact met de eigenaar heeft opgenomen. De Raad overweegt dat beklaagde onbetwist heeft gesteld dat hij met de eigenaar contact heeft opgenomen in zijn hoedanigheid van ondernemer, nu beklaagde op zoek was naar bedrijfsruimte voor eigen gebruik. Het stond beklaagde in deze vrij om namens zichzelf op te treden en rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar van het bedrijfspand. Dat neemt niet weg dat het beklaagde uit collegiaal oogpunt had gesierd indien hij klager van de door hem te nemen stappen op de hoogte had gesteld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-49 RvT Rotterdam

  Collegialiteit. Ongepaste acquisitie.De NVM (klager sub 1) en de NVM Makelaars te S. (klagers sub 2) verwijten een makelaar (beklaagde) oncollegiaal gedrag. Beklaagde zou met de advertentie op ongeoorloofde wijze hebben getracht opdrachtgevers over te halen naar zijn kantoor over te stappen. Klagers sub 2 verwijten beklaagde bovendien dat hij een gerichte mailing heeft gestuurd naar hun opdrachtgevers. Onder de onderhavige omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd, acht de Raad het plaatsen van de litigieuze advertentie niet tuchtrechtelijk laakbaar. Met het plaatsen van de advertentie heeft de makelaar de grenzen van hetgeen als collegiaal betamelijk geldt (net) niet overschreden. Ook de klacht over de door beklaagde verzonden mailing wordt ongegrond geacht nu er sprake is van een algemeen schrijven dat niet uitsluitend is verzonden aan opdrachtgevers van collega-makelaars. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-38 RvT Rotterdam

  Collegialiteit. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Ontvankelijkheid. Civielrechtelijk geschil.Partijen hebben de oplossing van een geschil vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Klager verwijt beklaagde ondermeer dat hij misbruik heeft gemaakt van de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen meldingsplicht door niet te reageren op een verzoek van klager m.b.t. een potentiële opdrachtgever en in de tussentijd zelf met deze opdrachtgever contact op te nemen. De Raad stelt voorop dat voor de tuchtrechter in beginsel geen taak is weggelegd om te beslissen in geschillen tussen twee ex-compagnons, of te oordelen over hun optreden jegens elkaar bij en na het feitelijk uiteengaan. Op basis van de stukken en het gestelde ter zitting kan niet worden vastgesteld dat beklaagde misbruik heeft gemaakt van de overeengekomen meldingsplicht in de vaststellingsovereenkomst. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 12-2447 CRvT

  Lees meer
 • 12-39 RvT Rotterdam

  Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.Klager heeft van de eigenaar van een boerderij het achterste gedeelte gekocht en dit deel verbouwd tot woning. Beklaagde heeft de woning van klager getaxeerd. Klager verwijt beklaagde dat hij een onjuiste taxatie heeft verricht. Klager wijst daarbij op twee andere taxaties waarbij de woning veel hoger werd gewaardeerd. Beklaagde blijft bij zijn waardebepaling en heeft daarbij ondermeer aangevoerd dat de woning redelijkerwijze alleen aan de buurman kan worden verkocht omdat de woning van klager geen separate woonvergunning heeft. De Raad overweegt dat het hier een zeer specifiek geval betreft waarvan klager zich bewust was. Het verschil tussen de taxatie van beklaagde en twee andere taxaties is in dit geval onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de taxatie van beklaagde niet juist kan zijn. Gezien de bijzondere omstandigheden van dit geval heeft het feit dat beklaagde de woning ten tijde van de taxatie niet van binnen heeft gezien, geen onderscheid gemaakt voor de uitkomst van de taxatie. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-40 RvT Rotterdam

  Taxatie. Ontvankelijkheid.Een opdrachtgever (klager) verwijt zijn makelaar (beklaagde) dat hij bij zijn taxatie een fout heeft gemaakt. De Raad stelt vast dat het gewraakte handelen in 2005 heeft plaatsgevonden. De aan de klacht ten grondslag gelegen feiten en omstandigheden waren klager in 2009 bekend. Klager heeft vervolgens tot maart 2012 gewacht met het indienen van de klacht. Vanwege tijdsverloop en het feit dat klager de makelaar niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn fout te herstellen wordt de klacht niet-ontvankelijk geacht. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-41 RvT Rotterdam

  Informatie aan niet-opdrachtgever. Valse verklaringKlaagster verwijt de makelaar dat hij bewust heeft meegewerkt aan valsheid in geschrifte en een eerlijke rechtsgang heeft gefrustreerd door het afleggen van valse verklaringen. De Raad overweegt dat de inhoud van door de makelaar gevoerde e-mail correspondentie niet kan worden gerijmd met de later door de makelaar in een gerechtelijke procedure afgelegde verklaringen. De makelaar wist dat zijn latere verklaringen gebruikt zouden worden tegen de wederpartij van zijn opdrachtgever. De makelaar had de belangen van klaagster in acht moeten nemen toen hij zijn latere verklaringen opstelde en had voorts moeten voorkomen dat er onjuiste beeldvorming over zijn betrokkenheid zou ontstaan.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-29 RvT Rotterdam

  Optie en bod.Een gegadigde voor een garagebox (klager) verwijt de verkopend makelaar (beklaagde) dat de garagebox buiten hem om aan een derde is verkocht, terwijl hij (klager) aan beklaagde had laten weten dat hij serieuze interesse had.  De Raad overweegt dat niet kan worden vastgesteld dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door niet de hoogste koopprijs te realiseren via de vrije markt. Immers, of een verkoop tot doel moet hebben dat de hoogste koopsom wordt gerealiseerd (en de wijze waarop de garage te koop is aangeboden) is aan de verkoper en niet aan beklaagde. Kennelijk wenste de verkoper op andere condities (verkoop aan relaties van beklaagde) tot verkoop van de garagebox over te gaan. Hierbij is van belang dat partijen met elkaar nimmer het stadium van onderhandelingen hebben bereikt. Hoewel het zorgvuldiger was geweest als (de medewerker van) beklaagde adequater naar klager had gereageerd, leidt dot niet tot gegrondheid van de klacht.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-27 RvT Rotterdam

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Beheer. Opzegtermijn, verrekening.Het kantoor van beklaagde heeft meer dan 20 jaar het beheer gevoerd over een aantal panden waar klager mede-eigenaar van is. Klager verwijt beklaagde dat hij bij de beëindiging van zijn werkzaamheden op verschillende punten tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld heeft. De Raad stelt vast dat beklaagde klager op 29.11.2010 gemotiveerd over de opzegging van het beheer per 01.03.2011 heeft geïnformeerd. Pas op 01.02.2011 heeft klager hierop gereageerd. De opzegtermijn is wellicht aan de korte kant maar de houding van klager heeft ook niet geleid tot een soepele en adequate overgang van het beheer. Onder de onderhavige omstandigheden is de handelwijze van beklaagde op dit punt niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. De klacht dat beklaagde ten onrechte heeft getracht om een bedrag van EUR 42.450,-- te verrekenen is wel gegrond. Het stond beklaagde niet vrij de door hem ontvangen gelden te verrekenen en hij had deze met bekwame spoed dienen door te betalen. Ook de klacht m.b.t. het door beklaagde gevorderde honorarium wordt gegrond geacht. In het dossier ontbreekt een nota alsmede een deugdelijke specificatie van de gestelde werkzaamheden. Beklaagde had die zonder meer dienen te verstrekken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer