Uitspraken

 • 15-72 RvT Utrecht

  Voordeel verminderde overdrachtsbelasting bij opvolgende transacties. Onjuiste informatie aan koper. Wijziging in concept-akte niet aan koper gemeld. Niet passende wijze van communiceren. Klager koopt een woning via makelaar-verkoper. Deze deelt koper mede dat verkoopster maar kort in de woning heeft gewoond en dat zij het voordeel van de verminderde overdrachtsbelasting aan zich wil voorbehouden. Naar aanleiding van de door de makelaar toegezonden concept-koopakte maakt klager enkele opmerkingen. Afgesproken wordt dat de definitieve akte een paar dagen later tijdens een nieuwe bezichtiging zal worden getekend. Dat gebeurt. Als klager op zeker moment de concept-leveringsakte krijgt, ziet hij dat daarin een woordje is gewijzigd ten opzichte van de eerste concept-koopakte waardoor het voordeel van de verminderde overdrachtsbelasting aan verkoper toekomt. Als klager daarover contact opneemt met de makelaar, reageert deze niet op een wijze die men van een NVM-makelaar verwacht. De raad van toezicht acht de handelwijze van de makelaar niet correct. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-75 RvT Utrecht

  Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van € 17.000. In verband met zogeheten restgroen was de gemeente bij de gesprekken tussen klager en verkoper betrokken. De gemeente geeft geen toestemming voor de verkoop en vindt dat de strook grond eerst aan haar moet worden overgedragen waarna overdracht aan klager kan plaatsvinden. In dat verband krijgt beklaagde van de gemeente opdracht om de strook grond te waarderen. Deze komt tot een bedrag van € 40.750. Klager acht dat dit veel te hoog en ziet van de aankoop af. Hij dient een klacht in tegen de taxerende makelaar. Hij vindt dat de taxatie ondeugdelijk is. Het verweer van beklaagde dat hij zich alleen heeft te verantwoorden tegenover zijn opdrachtgever de gemeente, verwerpt de raad. Nu bekend was dat klager de belangstellende voor de grond was, had hij een belang bij de klacht en kan dus in zijn klacht worden ontvangen. De raad van toezicht is van oordeel dat de makelaar diverse steken heeft laten vallen. Over het doel van de taxatie, de ligging van het perceel, de eigendomssituatie vermeldt het rapport niets. De opmerking in het rapport dat het perceel aan de rand ligt van een mogelijk uitbreidingsgebied acht de raad suggestief.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-34 RvT Utrecht

  Biedingsproblematiek. Gebrekkige communicatie en kantoororganisatie. Klager voert via een eigen makelaar onderhandelingen over de aankoop van een woning. Op zijn bieding verneemt noch hij noch zijn makelaar gedurende 3 weken taal noch teken. Als hij tenslotte direct contact opneemt met de verkoper blijkt deze van niets te weten en al principe-overeenstemming te hebben bereikt met een andere gegadigde. Uiteindelijk gunt verkoper zijn woning aan klager. Makelaar-verkoper (beklaagde) erkent dat er het een en ander mis ging. Hij was gedurende enige weken met vakantie en liet zich vervangen door een oud-NVM-makelaar. Blijkbaar heeft het ontbroken aan communicatie tussen deze oud-collega en zijn kantoormedewerkers. De raad van toezicht rekent beklaagde de gang van zaken aan.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-16 RvT Utrecht

  Beweerdelijk optreden voor meerdere partijen tegelijk. Gebreken aan het gekochte bij doorverkoop. Klaagster tracht haar woning via beklaagde te verkopen. Omdat zij haast heeft doet haar makelaar de suggestie het huis aan een hem bekende particuliere belegger te verkopen. Dat lukt vlot. Kort daarop meldt zich een particulier bij de makelaar en via deze wordt de woning doorverkocht voor € 35.000 meer dan klaagster ontving. Het verwijt van klaagster dat de makelaar voor meerdere partrijen tegelijkertijd is opgetreden is onterecht: de makelaar is de makelaar van klaagster geweest en verkoopmakelaar van de belegger, niet van de uiteindelijke koopster. Vóór de overdracht aan de uiteindelijke koopster worden diverse gebreken aan de woning ontdekt. Een van die gebreken wordt door de belegger opgelost, voor een ander gebrek waarvan de makelaar denkt dat klaagster daarvan heeft afgeweten, spreekt hij herhaaldelijk klaagster aan. Deze stelt dat zij buiten de transactie belegger/koopster staat. De raad acht het niet juist dat de makelaar klaagster bleef bestoken met verzoeken bij te dragen in de herstelkosten.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-03 RvT Utrecht

  Overstap van medewerker van het ene kantoor naar het andere. Opdracht uit de tijd van het eerste dienstverband. Een medewerker van een makelaar (klager) heeft een verkoopgesprek met een hem bekende eigenaar. Kort daarop stapt hij over naar een ander makelaarskantoor en voert namens deze de verkoopopdracht uit. De nieuwe werkgever van de medewerker (beklaagde) is van de situatie op de hoogte, maar grijpt niet in. De raad van toezicht acht dit laakbaar. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-04 RvT Utrecht

  Problemen bij totstandkoming huurovereenkomst. Een makelaar krijgt opdracht om met een potentiële huurder van een praktijkruimte te onderhandelen over de huurprijs. Als daarover overeenstemming wordt bereikt blijken er ineens nog andere bespreekpunten tussen partijen te liggen waar de makelaar niets van afwist. Hij had alleen opdracht om over de huurprijs te onderhandelen en die taak heeft hij vervuld. De hem gemaakte verwijten van tekort schieten zijn niet terecht. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 15-2576 CRvT

  Lees meer
 • 15-02 RvT Utrecht

  Onjuist woonoppervlak in verkoopinformatie vermeld. Klager beklaagt zich erover dat het woonoppervlak van de door hem gekochte woning geen 120 m² bedraagt zoals in de verkoopinformatie is vermeld, maar minder – volgens de taxateur 108 m² en volgens de verkopend makelaar (beklaagde) na nameting door deze 113 m². De makelaar erkent de door hem gemaakte fout. De Raad van toezicht acht de klacht gegrond maar legt geen maatregel op. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-79 RvT Utrecht

  Als makelaar-verkoper vergoeding van koper bedongen. Registratie van andere koopsom dan de werkelijke. Een makelaar krijgt een verkoopopdracht van een woning waarvan de opbrengst ver onder de hypothecaire schuld ligt. Omdat de standaardvergoeding van de bank aanzienlijk ligt onder de kosten die de makelaar zal maken, wordt met de bank afgesproken dat van de opbrengst een bedrag van € 2500 zal worden afgesplitst ten behoeve van de makelaar. Er komt een koper die volgens de koopakte koopt voor € 110.000. Als aanvullende overeenkomst wordt een stuk opgemaakt waarbij de koper zich bereid verklaart € 2500 aan de makelaar te betalen. Koper (klager) beklaagt zich erover dat de makelaar van beide partijen een bemiddelingsopdracht heeft gehad. De raad van toezicht is van oordeel dat dit niet het geval was. De raad is wel van mening dat een NVM-makelaar zich niet van de onderhavige constructie had moeten bedienen. Hierdoor is namelijk een andere koopsom geregistreerd dan de werkelijke Het ware beter geweest om de opdracht te weigeren als de vergoeding van de bank te laag wordt gevonden. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-80 RvT Utrecht

  Onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Gebrekkige communicatie. Teveel aandacht voor koppeling verkoop aan aankoop. Klager heeft zijn woning in verkoop bij beklaagde. Dor een gegadigde worden biedingen gedaan die verkoper afwijst. Als klager verneemt dat de gegadigde binnenkort voor langere tijd afwezig is, verzoekt hij zijn makelaar om snel te schakelen. Klager stelde als voorwaarde dat hij een bepaald door hem gewenst appartement zou kunnen verwerven. In de daarop volgende periode laat de makelaar door gebrekkige communicatie diverse steken vallen, o.a. door klager niet te adviseren van de koppeling tussen verkoop en aankoop af te zien, waardoor de gegadigde voor zijn woning het gevoel kreeg aan het lijntje te worden gehouden, reden waarom deze zijn bieding introk en een nader pand kocht. De klacht is gegrond.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-59 RvT Utrecht

  Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop tot stand komt, vat klaagster het plan op om zelf de woning te verwerven. Later wordt de makelaar door de man benaderd met het verzoek een waardebepaling aan hem af te geven. Klaagster heeft hier ernstig bezwaar tegen. Omdat de man blijft aandringen wil de makelaar klaagster later dezelfde vraag stellen, maar hij kan haar telefonisch niet te pakken krijgen en stuurt haar vervolgens een SMS-bericht. Als daarop geen reactie komt, geeft de makelaar aan de man en de vrouw de waardebepaling door. Klaagster is boos. De raad van toezicht stelt dat de verkoopopdracht door beide partners is verstrekt. De vraag om een waardebepaling had dan ook van beide opdrachtgevers afkomstig moeten zijn. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer