Uitspraken

 • 11-73 RvT Utrecht

  Taxatie. Onzorgvuldigheid bij opstellen taxatierapport. Onduidelijkheid of en wanneer getaxeerd is en welke criteria zijn gehanteerd. Zie ook 12-07 RvT Utrecht, 12-2426 CRvT en 13-89 RvT Utrecht. De makelaar heeft geen duidelijkheid kunnen verschaffen of en wanneer hij het te taxeren object bezocht. Evenmin heeft hij duidelijk kunnen maken welke criteria hij zijn waardering hanteerde. De schijn is gewekt dat de waardering de lage koopsom rechtvaardigde. Zie ook RvT Utrecht ambtshalve d.d. 13 januari 2012. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, tussenbeslissing, 12-2416 CRvT tussen Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, eindbeslissing, 12-2416 CRvT eind

  Lees meer
 • 11-77 RvT Utrecht

  Beweerdelijk te lage verkoopprijs. Klager/legataris is van mening dat de woning van een overledene te laag is getaxeerd en te weinig heeft opgebracht. Hij is van mening dat alleen de grond als bijna net zoveel waard is als de verkoopprijs. De inhoud is veel groter dan de makelaar vaststelde. De WOZ-waarde ligt aanzienlijk hoger en een andere plaatselijke makelaar komt op een aanzienlijk hogere waarde. De raad van toezicht komt tot het oordeel dat de makelaar niet klachtwaardig heeft gehandeld. De WOZ-waarde was ambtshalve aanzienlijk verlaagd. Vast is komen te staan dat de makelaar naar beste weten en kunnen is opgetreden. De inderdaad onjuist vastgestelde maatvoering heeft niet geleid tot een te lage opbrengst. De raad neemt aan dat de makelaar terughoudend en voorzichtig is geweest bij het bepalen van de opbrengst. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-46 tus RvT Utrecht

  Taxatie. Summiere onderbouwing van vastgestelde waarden. Taxateurs opgedragen met nadere toelichting te komen. Klager beklaagt zich over de aanzienlijk te laag vastgestelde waarden van een hem in eigendom toebehorende verhuurde woning. Die waarden zijn vastgesteld in opdracht van de curator in het faillissement van klager. De raad van toezicht stelt vast dat de in het taxatierapport genoemde waarden ook ter zitting summier zijn onderbouwd. Met name de lage waarde in huidige gedeeltelijke verhuurde staat (€ 140.000) in verhouding tot de waarde leeg en onverhuurd (€ 400.000) vergt een nadere toelichting. Download uitspraak (pdf) Uitspraak RvT Utrecht,  12-01 def RvT Utrecht Uitspraak CRvT, 12-2397/12-2427 CRvT

  Lees meer
 • 11-40 RvT Utrecht

  Onjuist woonoppervlak. Makelaar/verkoperheeft zonder controle het woonoppervlak van 100 m² overgenomen uit een verkoopbrochure van een andere makelaar. De daarin genoemde maatvoering is onjuist: die is zeker 10 % minder. Ook al gold ten tijde van de aankoop door klagers nog niet de thans geldende meetinstructie, dat pleit makelaar-verkoper niet vrij. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-13 RvT Utrecht

  Biedingsproces. Onjuiste afhandeling onderhandelingen.Klaagster voert onderhandelingen over de aankoop van een woning die bij een makelaar(beklaagde) te koop staat. Klaagster zegt dat zij binnen de door de makelaar gestelde termijn (tot 16.00 u de volgende dag) het eindvoorstel van de makelaar heeft geaccepteerd. De makelaar zegt dat klaagster de vorige dag zijn eindvoorstel niet heeft aanvaard waarmee de onderhandelingen ten einde waren en hij dus vrij was om het pand aan een derde (voor een hogere prijs) te verkopen, hetgeen gebeurde. Uit stukken die de makelaar zelf te berde brengt, komt het beeld naar voren dat de onderhandelingen met klaagster nog liepen. De makelaar heeft dus onjuist gehandeld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-14 RvT Utrecht

  Na beëindiging dienstverband en start eigen kantoor contact opgenomen met opdrachtgever van oud-werkgever. Ten tijde van zijn dienstverband bij klager heeft beklaagde zonder succes bemiddeld tussen verkoper en een gegadigde. Door kort na beëindiging van zijn dienstverband en inmiddels een eigen kantoor begonnen zijnde contact op te nemen met dezelfde onderhandelingspartijen kon bij verkoper de indruk ontstaan dat beklaagde gebruik maakte van informatie die hem uit zijn vorig dienstverband bekend was. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-03 RvT Utrecht

  Waardering woning in kader van echtscheiding. Omgaan met informatie van één van de twee gezamenlijke opdrachtgevers. Beweerdelijk ongemanierd optreden makelaar.Beide (ex-)echtelieden zijn ten overstaan van de rechtbank overeengekomen dat het makelaarskantoor (beklaagde) een bindende taxatie van de voormalige echtelijke woning zou uitbrengen. Waar dus sprake is van een gezamenlijke opdracht is het terecht dat de makelaars geen rekening hielden met een bouwkundig rapport dat in opdracht van één der opdrachtgevers is opgesteld en waartegen de andere opdrachtgever bezwaar heeft. Evenzeer is het terecht dat de makelaars correspondentie tussen hen en klagers ter hand stelden van de mede-opdrachtgever. Het enkele feit dat een der makelaars een telefoongesprek met een der klagers afkapte, maakt nog niet dat die makelaar ongemanierd optrad. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-02 RvT Utrecht

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. In het kader van een echtscheidingsprocedure spreken partijen voor de rechter af dat elk een makelaar een taxatie van de echtelijke woning zal laten verrichten en dat de makelaar die de hoogste waardering geeft, de verkoopopdracht zal krijgen. Beklaagde (makelaar van de man) adviseert een vraagprijs van € 850.000 en een opbrengst van € 795.000. De makelaar van de vrouw schat een opbrengst van € 785.000 in. Beklaagde krijgt de opdracht maar slaagt niet in een verkoop. Een later ingeschakelde derde makelaar komt op € 650.000 opbrengst. De raad acht het verschil tussen beide eerste makelaars niet zodanig groot dat geoordeeld moet worden dat de eerste makelaar (beklaagde) kennelijk onjuist heeft gewaardeerd. Download uitspraak (pdf)  Uitspraak Centrale Raad 12-2379 

  Lees meer