Uitspraken

 • 15-40 RvT West

  Eigen belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Belangenverstrengeling. Beklaagde trad op als makelaar voor de verkoopster van een woning. Klager (NVM) verwijt beklaagde dat de woning door een holding van beklaagde is gekocht en korte tijd later is doorverkocht. Daarnaast wordt beklaagde verweten dat hij de woning in het uitwisselingssysteem van de vereniging heeft aangemeld zonder kenbaar te maken dat sprake was van eigen belang. Beklaagde ontkent tuchtrechtelijk laakbaar te hebben gehandeld en wijst er op niet zijn eigen belang maar dat van de verkoopster en haar zoon te hebben gediend. De verkoopster wilde de opbrengst  van haar woning gebruiken om haar zoon te helpen bij de aankoop van een woning.    De Raad stelt vast dat beklaagde onvoldoende oog heeft gehad voor het gevaar van belangenverstrengeling, althans de schijn daarvan. Het had zonder meer op de weg van beklaagde gelegen om af te zien van de aankoop van het via hem verkochte object door een vennootschap waarin hij als aandeelhouder deelneemt. Nu beklaagde het object langs indirecte weg (als aandeelhouder) heeft verworven, stelt de Raad vast dat hij in strijd heeft gehandeld met regel 6 van de Erecode. De in regel 6 neergelegde norm heeft een absoluut karakter zodat voor het in strijd handelen met die regel, ook met goede bedoelingen, geen plaats kan zijn. Nu vaststaat dat beklaagde verzuimd heeft zijn eigenbelang aan te duiden in het uitwisselingssysteem is ook het tweede onderdeel van de klacht gegrond.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-41 RvT West

  Ongepast optreden. Klager heeft beklaagde een educatieboete opgelegd i.v.m. het behalen van onvoldoende studiepunten. Nadat een deurwaarder opdracht had gekregen de boete bij beklaagde te incasseren, heeft beklaagde een tweet gezonden met een tekst die door klager als bedreigend werd beschouwd. Naar het oordeel van klager heeft beklaagde zich hiermee niet gedragen zoals van een redelijk handelend makelaar in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. Dit  geldt te meer nu beklaagde binnen de organisatie van klager een functie bekleedt. De Raad overweegt dat de tekst van de tweet wellicht scherp is aangezet maar naar objectieve maatstaven niet als bedreigend kan worden gekwalificeerd. De Raad is van oordeel dat het indienen van een klacht onder de onderhavige omstandigheden geen passende reactie is op de gedraging van beklaagde en acht deze handelwijze van klager disproportioneel. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 15-32 RvT West

  Beweerdelijke tekortkomingen in taxatierapport. Conflict tussen klager en makelaar in privé. Klager geeft beklaagde in 2005 opdracht om het door hem aangekochte object te taxeren. In het taxatierapport zijn geen opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op het gebruik van het object in strijd met het bestemmingsplan noch over het feit dat de erfscheiding niet exact op de juiste plaats staat. In 2015 krijgt klager van de gemeente een brief waarin hem gesommeerd wordt de overtreding van het bestemmingsplan ongedaan te maken. De gemeente is door beklaagde, die de buurman is van klager, gewaarschuwd. De raad van toezicht constateert dat vrijwel alle overtredingen van het bestemmingsplan dateren van na het uitbrengen van het taxatierapport en dat de afwijking van de plek van de erfscheiding zo gering is dat dit voor de makelaar geen aanleiding hoefde te zijn om daarover een opmerking in zijn rapport te maken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer