Uitspraken

 • 20-66 RvT West

  Ref: 027/133.467   RAAD VAN TOEZICHT WEST  VAN  DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN   MAKELAARS NVM      Verkooppromomotiefilm na verkoop niet van YouTube verwijderd.   Klager beklaagt zich erover dat een promotiefilmpje dat verkopend makelaar op YouTube had gezet, niet verwijderd wordt nadat klager de woning had gekocht. De makelaar stelt dat dit om technische redenen niet zo eenvoudig kan. De raad is van oordeel dat als een makelaar iets op YouTube zet hij ervoor dient te zorgen dat zoiets ook snel van YouTube verwijderd kan worden.  

  Lees meer
 • 20-65 RvT West

  Ref: 027/133.377   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Onjuiste informatie op Funda. Staat van onderhoud te positief en onjuist aantal slaapkamers. Loopafstand tot zee en duinen.   Klager koopt een woning die door beklaagde te koop wordt aangeboden. In de aanbiedingstekst op Funda staat dat de woning in perfecte staat van onderhoud verkeert en 5 slaapkamers telt. Een bouwkundige keuring in opdracht van klager brengt aan het licht dat er heel wat kosten moeten worden gemaakt om het huis perfect te doen zijn. Een rapport in opdracht van verkoper geeft minder kosten te zien. De makelaar erkent dat de woorden ‘perfecte staat van onderhoud’ te positief zijn. Hij stelt dat de mogelijkheid bestaat om een 5e slaapkamer te realiseren. De raad acht beide mededelingen onjuist. Een makelaar hoort juiste informatie te verstrekken en te waken voor onjuiste beeldvorming bij de consument. Dat de makelaar aangaf dat de loopafstand tot zee en duinen 10 minuten bedraagt, terwijl klager stelt dat dat zeker 20 minuten is, is niet klachtwaardig. Voor een gemiddelde koper is zo’n mededeling niet doorslaggevend en het tijdsbeslag is sterk afhankelijk van iemands looptempo.  

  Lees meer
 • 20-52 RvT West

  Stichting Tuchtrechtspraak NVM Uitspraak d.d. 19 mei 2020   RAAD VAN TOEICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VER EENIGING VAN MAKELAARS NVM   Pand zonder formele woonbestemming verkocht.   Klagers kopen in 2017 een voormalige spoorwachterswoning die door beklaagde te koop wordt aangeboden. Verkopers hebben deze woning in 2001 van NS Vastgoed gekocht en deze met toestemming van de gemeente verbouwd. Kort na de levering vernemen klagers van de gemeente dat de woning geen woonbestemming heeft, maar onder de categorie ‘railverkeer’ valt en dat het pand volgens overgangsrecht mag worden bewoond. Zij klagen de makelaar aan. De makelaar was van de werkelijke bestemming op de hoogte maar had het niet nodig geacht om klagers te informeren omdat de verkopers al sinds 2001 er zonder problemen hadden gewoond en de woning met toestemming van de gemeente hadden verbouwd. De raad van toezicht is het daarmee niet eens. Formeel heeft het pand geen woonbestem-ming en dat biedt minder zekerheid dan als dit wel het geval is. De makelaar had klagers hierover moeten informeren.

  Lees meer
 • 20-51 RvT West

  Stichting Tuchtrechtspraak NVM Uitspraak d.d. 26 mei 2020   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Meetinstructie. Behoort souterrain tot gebruiksoppervlak wonen? Afgaan op deskundig meetbureau.   Klagers kopen een woning die de makelaar (beklaagde) aanbiedt met een woonoppervlak van 125 m². Vermeld wordt dat bij de woning een souterrain hoort waar slaapkamers zijn ingericht. Als klagers 5 jaar later hun woning willen verkopen, zeggen twee door hen benaderde makelaars dat het woonoppervlak maar 101,5 m² bedraagt. Het verschil blijkt te zitten in het souterrain. Beklaagde had in verband met de haar gegeven verkoopop-dracht een deskundig bureau ingeschakeld en dat had, formeel ten onrechte, het souter-rain bij het woonoppervlak gerekend, terwijl het volgens de meetinstructie behoorde tot de categorie ‘overige inpandige ruimte’ omdat de hoogte niet tenminste 2 m bedraagt maar slechts 194 cm. De raad overweegt dat de makelaar, zeker gezien de zeer geringe afwijking van de 2 m en het feit dat het souterrain als twee slaapkamers was ingericht, er niet op bedacht had hoeven te zijn dat de bevindingen van het bureau niet  correct waren.

  Lees meer
 • 20-30 RvT West

  201 BIEDEN, ONDERHANDELEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige en onderhoudstoestand. Inpandige berging aangeduid als garage. Klager heeft een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Klager verwijt beklaagde dat hij onjuiste informatie heeft verstrekt door een inpandige berging als garage aan te bieden. De Raad stelt vast dat de door de verkoper aan beklaagde aangeleverde informatie over de betreffende ruimte niet eensluidend was. Beklaagde had hier onder de onderhavige omstandigheden nader onderzoek naar moeten doen. De klacht is gegrond.

  Lees meer
 • 20-24 RvT West

  201 BIEDEN, ONDERHANDELEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste woonoppervlakte. Niet volgen van verplichte meetinstructie. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Klagers verwijten beklaagde dat hij de woning niet conform de verplichte meetinstructie heeft opgemeten en een onjuiste woonoppervlakte heeft opgegeven (150 m2 i.p.v. 138 m2). De Raad stelt vast dat beklaagde de woning niet conform de meetinstructie heeft ingemeten en daardoor een onjuiste oppervlakte heeft vermeld. De klacht is gegrond. Dat klagers niet hebben opengestaan voor een minnelijke regeling doet hier niet aan af

  Lees meer
 • 20-13 RvT West

  20-13 RvT West   201 BIEDEN, ONDERHANDELEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige en onderhoudstoestand. Koper heeft eigen makelaar. Vertrouwen op de door de verkoper in de vragenlijst gegeven informatie.   Klager heeft een benedenwoning gekocht uit 1874. Beklaagde trad op voor de verkoper en klager liet zich bijstaan door zijn eigen makelaar. Klager verwijt beklaagde dat de door de verkoper ingevulde vragenlijst onjuistheden over de bouwkundige toestand bevat. Daarnaast stelt klager dat beklaagde hem had moeten informeren over de substantiële verhoging van de bijdrage in de servicekosten waar klager na de aankoop mee werd geconfronteerd. De Raad overweegt dat beklaagde mocht vertrouwen op de door de verkoper op het vragenformulier gegeven antwoorden. Dat bij beklaagde gerede twijfel had moeten bestaan over de juistheid van de door zijn opdrachtgever gegeven informatie, is niet gebleken. De door klager genoemde vochtdoorslag was ten tijde van de verkoop niet zichtbaar. Voorts kan beklaagde niet worden verweten dat hij niet op de hoogte was van toekomstige veranderingen m.b.t. het onderhoudsplan en de hoogte van de servicekosten. Hierbij wordt meegewogen dat beklaagde optrad voor de verkoper en klager en/of zijn makelaar zelf nadere vragen hadden kunnen stellen dan wel een bouwkundige keuring hadden kunnen laten uitvoeren.

  Lees meer
 • 19-87 RvT West

  19-87 RvT West   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Klacht over te laag bod van wederpartij. Beweerdelijk negatieve uitlatingen over klager.   Klager biedt zelf zijn woning te koop aan. Daarop doet beklaagde namens een gegadigde een bod dat klager veel te laag vindt. Klager vindt verder dat beklaagde zijn opdrachtgevers ten onrechte adviseert om geen hoger bod uit te brengen en dat hij zich negatief uitlaat over klager  en diens woning. Dit laatste blijkt volgens de raad nergens uit. Het college constateert dat beklaagde het belang van zijn opdrachtgever diende te behartigen en dat het hem in dat kader vrijstaat om te adviseren geen hoger bod te doen.  

  Lees meer
 • 19-84 RvT West

  19-84 RvT West   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN  MAKELAARS NVM   Meetinstructie. Meerdere metingen met iets andere uitkomsten. Beweerdelijk onder één hoedje spelen met makelaar-verkoper.   Beklaagde taxeert een woning die klagers hebben gekocht van een andere makelaar. Zij zijn van mening dat beklaagde een onjuist gebruiksoppervlak heeft genoemd en dat hij bij zijn taxatie mogelijk niet onpartijdig is nu de taxateur en makelaar-verkoper in dezelfde plaats gevestigd zijn. De raad kan niet vaststellen dat beklaagde de meetinstructie niet heeft gevolgd. Dat er andere taxaties zijn die tot een ander gebruiksoppervlak komen, doet daaraan niet af. Van niet onpartijdig taxeren is niets gebleken.

  Lees meer
 • 19-83 RvT West

  19-83 RvT West   Ref: 19/04     RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN  MAKELAARS NVM   Meetinstructie. Meerdere verschillende metingen. Te laat ingediend klachtonderdeel.  Beweerdelijk onder één hoedje spelen tussen makelaar-verkoper en taxateur.   Klagers kopen een woning die bij beklaagde in verkoop is. Op Funda wordt een iets hoger  gebruiksoppervlak vermeld dan in de verkoopbrochure. De Raad kan niet vaststellen dat  de makelaar de meetinstructie niet heeft gevolgd. Het feit dat er metingen zijn die op een  andere maatvoering uitkomen, doet aan die conclusie niet af. Het ter zitting ingediende klachtonderdeel wordt niet in behandeling genomen nu dit te laat  is ingediend. Dat beklaagde en makelaar-verkoper onder één hoedje speelden is niet gebleken.

  Lees meer