18-61 RvT Zuid

Mededelings- en onderzoeksplicht. Onjuiste verkoopinformatie. Onjuiste woonoppervlakte. Beperkt gebruik van deel van het object. Klagers hebben een penthouse gekocht dat onderdeel uitmaakte van een nieuwbouwproject. Beklaagde trad op als verkopend makelaar. Enige tijd na de aankoop ontdekten klagers dat de woning veel kleiner was dan uit de verkoopinformatie van de makelaar was gebleken. De extra verdieping van het penthouse bleek alleen als bergzolder gebruikt te mogen worden en de woonoppervlakte bedroeg geen 279 m2 maar slechts 188 m2. Klagers verwijten beklaagde dat hij hen onjuist heeft geïnformeerd. De Raad stelt vast dat op de extra verdieping geen ramen waren en geen daglicht kon toetreden. De oppervlakte van deze extra verdieping kon/mocht volgens de NVM-Meetinstructie niet worden gezien als gebruiksoppervlakte. De verkoopbrochure was in dit opzicht fout. Dat beklaagde is afgegaan op de door zijn opdrachtgevers geleverde informatie geeft geen rechtvaardiging voor het publiceren van foutieve maten. Beklaagde had klagers deugdelijk en ondubbelzinnig moeten informeren over de mogelijk beperkte gebruiksmogelijkheden van de extra verdieping.  Download uitspraak (pdf)

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN

MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

————————————————————————————————————————-  

 

                                                                                                

Geeft de volgende uitspraak in de zaak van:


De heer  B. en mevrouw B.

beiden wonende aan het adres:

[adres]

klagers

 

 

Tegen:
[Makelaarskantoor X]

en de heer [X], als aangesloten NVM-makelaar verbonden

aan voornoemde Makelaardij, beiden gevestigd en kantoorhoudende aan het adres:

[adres]

beklaagden

gemachtigde: mevr. mr. E., verbonden aan [naam verzekeringsmaatschappij] te R.

 

 1.             Verloop van de procedure

 

1.1.      Bij aan de afdeling NVM Consumentenvoorlichting  gezonden e-mail van 4 december 2017  met bijlagen en daaropvolgend  “Klachtformulier” d.d. 19 januari  2018 hebben de heer en mevrouw B., hierna verder te noemen: ”klagers”  een klacht ingediend tegen [makelaarskantoor X] en de heer [X], hierna verder te noemen: “beklaagden” .

1.2.      De afdeling NVM Consumentenvoorlichting  heeft het klachtdossier voorgelegd aan de Stich-ting Tuchtrechtspraak NVM, die het klachtdossier bij e-mail van 30 januari 2018 (14.13 uur) ter be-/afhandeling heeft doorgezonden aan de Raad van Toezicht Zuid.

1.3.      Door de gemachtigden van beklaagden is op 22 maart 2018 een verweerschrift met bijlagen ingediend.

1.4.      De Raad heeft de klacht, wegens plotselinge ontstentenis van het lid Luijks in onvolledige samenstelling op donderdag 5 april 2018 ter zitting behandeld. Voor die zitting zijn partijen door de secretaris van de Raad bij brieven van 23 februari 2018  opgeroepen. Naar aanleiding daarvan zijn ter zitting verschenen en door de Raad gehoord:

             mevrouw B. en haar dochter

             makelaar [X] en zijn waarnemend gemachtigde, mr. W.  

 

1.8.      Tijdens de zitting op 5 april 2018 heeft ieder van partijen gereageerd op vragen van de Raad en haar/zijn standpunt nader mondeling toegelicht.

1.9.      Tenslotte heeft de Raad in volledige samenstelling de klacht beoordeeld op grond van de door partijen ter zitting gegeven toelichting(en) en de navolgende stukken:

1      Het van de Stichting Tuchtrechtspraak ontvangen, door de afdeling NVM Consumenten-voorlichting samengesteld klachtdossier, waaronder de klachtmail d.d. 4 december 2017  en het klachtformulier d.d. 19-01-2018

2      Het verweerschrift d.d. 22 maart 2018 met 4 bijlagen van beklaagden2.             De feiten

 

2.1.      Als gesteld en erkend, althans niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de inhoud van de overlegde stukken, voor zover niet betwist, staat het navolgende vast.

2.2.      Beklaagde trad in opdracht en voor rekening van [naam investeringsmaatschappij], [naam beheer- en beleggingsmaatschappij] en J. op als verkopend makelaar van in “[naam locatie]” te Z. te realiseren appartementen.

2.3.      Klagers waren geïnteresseerd in het in “[naam locatie]” te realiseren penthouse en hebben in november 2015 het appartementsrecht op dat penthouse van de opdrachtgevers van [makelaarskantoor X]  gekocht. In dat kader hebben zij tevens met [Aannemersbedrijf Y] een,  onlosmakelijk met de koop van het appartementsrecht verbonden,  “aannemingsovereen-komst ” gesloten.

2.4.      Klagers hebben het penthouse in mei 2016 opgeleverd gekregen en bewonen dat sinds 1 juni 2016.


3.         De klacht

 

3.1      Blijkens de door klagers aan de afdeling NVM Consumentenvoorlichting gezonden klachtmail van 4 december 2017, de daarbij behorende bijlagen en daarop verkregen toelichting komt de klacht concreet neer op de navolgende twee onderdelen:

a.  “De verkoopfolder alsook de bijgeleverde prijslijst beschrijven beide nadrukkelijk een totale woonoppervlakte van 279m2. Deze totale woonoppervlakte was cruciaal in onze besluitvorming om tot aankoop over te gaan., In werkelijkheid blijkt achteraf dat deze woonoppervlakte veel kleiner is! De oppervlakte van de 3e verdieping is circa 91m2, waarmee de werkelijk gekochte woonoppervlakte 188 m2 is. Dat is ruim 1/3 minder dan waarvan we op basis van de verstrekte gegevens mochten uitgaan.”
en
b.  “Tijdens een informeel gesprek met de gemeente M. in december 2016 werd duidelijk dat de extra verdieping, gesitueerd in de [naam locatie], alleen als bergzolder gebruikt mag worden. Dit in tegenstelling tot de voorstellen en uitgangspunten (in de verkoopbrochure wordt deze ruimte beschreven als fitness/relaxruimte, bioscoop of kantoorruimte) waarop wij het besluit hadden genomen om tot aankoop van het appartement over te gaan.


3.2    Tijdens de zitting op 5 april 2018 hebben klagers onder handhaving van hun klacht nog bena-drukt dat zij door [makelaarskantoor X], in het bijzonder de heer [X] van meet af aan onjuist is  geïnformeerd.

 

 

4.         Het verweer

 

4.1.      In zijn verweerschrift heeft beklaagde allereerst  tot verweer tegen de klacht aangevoerd:

[Makelaarskantoor X] betwist B. bij aankoop van het penthouse misleid te hebben. [Makelaarskantoor X] heeft die informatie bij verkoop opgenomen zoals verstrekt door haar opdrachtgevers.”

4.2.      Voorts heeft beklaagde als verweer tegen de klacht in zijn verweerschrift nog aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven,  dat :

a. B. tijdens het aankoopproces de bouwtekening kreeg, waarin  de vierde verdieping als “bergzolder” werd aangeduid;
b. [Makelaarskantoor X] in de verkoopbrochure weliswaar een suggestie deed m.b.t mogelijk gebruik van de vierde verdieping, maar terzake geen garanties heeft gegeven;
c. bij het bepalen van de verkoopprijs de vierde verdieping niet als woonoppervlakte is betrokken;
d. er tussen de aannemer en B. een minnelijke regeling werd getroffen, waardoor de vierde verdieping alsnog als woonoppervlakte geldt en is te gebruiken.

4.3.      Tijdens de zitting op 5 april 2018 heeft beklaagde nog benadrukt dat hij is afgegaan op de door zijn opdrachtgevers vervaardigde brochure en verstrekte gegevens c.q. informatie.5.         De beoordeling

5.1.      Ten aanzien van het eerste, in overweging 3.1. onder a. geciteerde onderdeel van de klacht stelt de Raad op grond van de overgelegde stukken en de daarop door partijen gegeven toelichting(en) allereerst vast:

i.) dat in de -in kopie bij de klacht overgelegde- verkoopbrochure expliciet  “Woonoppervlakte 279 m2”  wordt vermeld;
ii.) dat die oppervlakte werd berekend op basis van de in de brochure genoemde en ook op tekening aangegeven ruimten van het penthouse, waaronder de in de brochure genoemde “extra complete verdieping”;
iii.) dat die “extra complete verdieping” van het penthouse ten tijde van de ver-/aankoop daarvan geen ramen had.

5.2.      Op grond daarvan stelt de Raad vervolgens vast dat, omdat er op de “extra” verdieping geen ramen waren voorzien zodat er  geen daglicht kon toetreden, de oppervlakte van de “extra complete verdieping” volgens de NVM-Meetinstructie (pag. 4 en 5) niet kon/mocht worden gezien c.q. berekend als gebruiksoppervlakte. Beklaagden hebben dat in hun verweerschrift en toelichting ter zitting ook erkend.

5.3.      Aldus kan niet(s) anders geconcludeerd worden dan dat de door beklaagden gebruikte verkoopbrochure in dit opzicht fout was.
De door beklaagden tot hun verweer aangevoerde omstandigheid dat beklaagden die brochure door hun opdrachtgever werd aangeleverd doet daaraan niet(s) af.
Die omstan-digheid geeft namelijk wel een verklaring, maar geen rechtvaardiging voor het hanteren en/of publiceren van foutieve maten. Een NVM-makelaar heeft zich immers te houden aan de NVM-Meetinstructie. Dit impliceert dat de makelaar zich er steeds, dus óók als hem door zijn opdrachtgever en/of iemand anders maten van een object worden opgegeven, van dient te vergewissen dat die maten juist zijn. Anders gezegd: het is en blijft de verantwoordelijkheid en taak van de NVM-makelaar om de maten van een object volgens de in de meetinstructie aangegeven methode feitelijk of op (bouw)tekening te berekenen en/of te checken en volgens de in de Meetinstructie gebruikte terminologie in een brochure, op een website of in mondelinge contacten te noemen.

5.4.      De Raad merkt daarbij wellicht ten overvloede, doch voor alle duidelijkheid nog op dat een makelaar die verantwoordelijkheid c.q. taak niet alleen ten opzichte van zijn opdrachtgever(s), maar gelet op zijn functie als NVM-makelaar in het maatschappelijk verkeer óók ten aanzien van derden-belanghebbenden, zoals (potentiële) kopers, in casu dus klagers, in acht te nemen heeft.

5.5.      Uit het vorenstaande volgt dat het eerste, in overweging 3.1. onder a. geciteerde onderdeel van de klacht gegrond is.

5.6.      Ten aanzien van het tweede, in overweging 3.1. onder b. geciteerde onderdeel van de klacht overweegt de Raad dat evident is, dat de omstandigheid dat er ten tijde van de verkoop van het op de “extra” verdieping van het penthouse geen ramen waren voorzien, de functie c.q. gebruiksmogelijkheden van die verdieping uiteraard beïnvloedde en zelfs beperkte. Zulks niet alleen vanwege de feitelijke uitvoering van de verdieping, maar ook vanwege de wettelijke eisen die met betrekking tot lucht- en (dag)lichttoetreding ten aanzien van verblijfsruimten gelden.

5.7.      Omdat de mogelijke beperking van de functie c.q. gebruiksmogelijkheden van de verdieping uiteraard relevant was voor (kandidaat-)kopers, in dit geval klagers, hadden beklaagden hen daarover uiteraard deugdelijk en ondubbelzinnig behoren te informeren. Dat gebeurde naar het oordeel van de Raad echter niet door de door beklaagden gehanteerde verkoopbrochure, nu daarin immers ten aanzien van de “extra complete verdieping” ongeclausuleerd werd vermeld: “Deze ruimte is zeer geschikt als fitness/relaxruimte, bioscoop of kantoorruimte.”.

5.8.      Aldus kan niet(s) anders geconcludeerd worden dan dat de door beklaagden gebruikte ver-koopbrochure ook in dit opzicht foutieve, althans onvoldoende informatie bevatte.  Door het hanteren van die –door hun opdrachtgevers aangeleverde- verkoopbrochure hebben beklaagden dan ook niet de zorgvuldig-, deskundig- en onafhankelijkheid betracht , die zij,  volgens regel 1 van de Erecode NVM in acht behoren te nemen. In zoverre is ook het tweede, in overweging 3.1. onder b. geciteerde onderdeel van de klacht gegrond.

5.9.      De Raad zal de klacht dus gegrond bevinden en, in aanmerking nemende dat voor zover de Raad heeft kunnen nagaan beklaagden niet eerder een tuchtrechtelijke straf is opgelegd, aan hen de volgens artikel 31 lid 1 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM lichtst mogelijke straf van berisping opleggen.

5.10.   Uit het oordeel van de Raad volgt dat de kosten van de behandeling van de klachtzaak inge-volge artikel 32 lid 1 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM in beginsel ten laste van beklaagden komen. De Raad ziet geen reden om in casu van dat beginsel af te wijken.

 

5.11.   Op grond van vorenstaande overwegingen, alsmede gelet op het Reglement tuchtrechtspraak NVM, de statuten van de NVM en de erecode NVM komt de Raad van Toezicht in deze tot de navolgende uitspraak:

6.         Beslissing


De Raad van Toezicht Zuid van de NVM:

 

6.1.      Verklaart de klacht gegrond

6.2.      Legt beklaagden de straf op van berisping.

6.3.      Veroordeelt beklaagden om terzake de behandeling van de onderhavige klachtzaak gemaakte kosten een bedrag van €  2.650,00 , exclusief eventuele BTW te betalen. Voor dat bedrag zal beklaagden nadat deze uitspraak onherroepelijk is geworden, door de Stichting Tuchtrecht-spraak NVM een factuur worden gestuurd. Die factuur moet binnen 14 dagen ná de verzend-datum op in de factuur omschreven wijze worden betaald. Betaling van die factuur door één van de beklaagden, bevrijdt de andere beklaagde van zijn betalingsverplichting.

6.4.      Verstaat dat ingevolge artikel 17, laatste volzin van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM, het klachtgeld ad € 100,00 binnen 4 weken nadat deze uitspraak onherroepelijk is geworden aan klagers zal worden gerestitueerd.

Aldus gewezen te Tilburg door mr. F.F. Stiekema, voorzitter, de heer  J.G.A.M. Luijks, lid,  en mr. P.L.J.M. van Dun, lid tevens secretaris, en aldaar ook getekend op donderdag 7 juni 2018.

 

mr. F.F. Stiekema                                            mr. P.L.J.M. van Dun

voorzitter                                                       secretaris

 

 

Deze uitspraak is bij aangetekende brief aan partijen verzonden op: donderdag 7 juni 2018  

 

 

 

Mededeling van de secretaris:

op grond van artikel 39 van het Reglement Tuchtrechtspraak NVM kunnen zowel klager als beklaagde tegen deze uitspraak
hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Toezicht.
Hoger beroep moet worden ingesteld door middel van een schriftelijke kennisgeving van hoger beroep, die door het Bestuur van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM binnen acht weken na verzending van deze uitspraak moet zijn ontvangen. De kennisgeving van Hoger Beroep kan zowel per post (Postbus 19290, 3501 DG Utrecht) als per email (financieel@tuchtrechtspraaknvm.nl ) bij het bestuur van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM worden ingediend.