Privacy

Privacy Statement Stichting Tuchtrechtspraak NVM

 

De Stichting Tuchtrechtspraak NVM (hierna genoemd: “de Stichting”) is een onafhankelijke stichting met het doel het uitvoeren en in stand houden van het tuchtrecht voor leden en aangeslotenen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (verder de NVM) Iedereen die een klacht heeft over de dienstverlening van of door een lid of aangeslotene van de NVM kan die klacht voorleggen aan de bevoegde Raad van Toezicht  of (in beroep) aan de Centrale Raad van Toezicht als bedoeld in het vigerende Reglement Tuchtrechtspraak van de NVM  . De Stichting benoemd de leden van de raden van toezicht en van de Centrale Raad van Toezicht en speelt een administrerende rol bij de verwerking van klachten als hiervoor bedoeld. Door de aard van deze dienstverlening verwerkt de Stichting persoonsgegevens.

 

Iedereen heeft recht op privacy, om uw recht op privacy te borgen gaat de Stichting uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uiteraard houdt de Stichting zich aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Doeleinden & wettelijke grondslag voor de verwerking

Stichting verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van een ingediende klacht  en dan wel voor de volgende doeleinden:

  • Optimalisering van de uitvoering van de procedures (tuchtrechtzaken).
  • Optimalisering van de bedrijfsvoering voor de procedures (tuchtrechtzaken).

 

Wanneer u (telefonisch) contact opneemt met de Stichting is er een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Het doeleinde van deze verwerking is om u goed van dienst te kunnen zijn.

 

Om de toegankelijkheid van de website van de Stichting te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser.

 

Uw gegevens worden enkel in overeenstemming met dit privacy statement verwerkt, dus alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

 

Welke gegevens verwerkt de Stichting van u?

De Stichting verwerkt de volgende ten behoeve van de hiervoor benoemde doeleinden de volgende gegevens:

  • Procespartijen: naam, titulatuur, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, e-mailadres bedrijfsnaam & financiële gegevens.
  • Persoonsgegevens in processtukken.
  • Juristen: naam, functie & e-mailadres.

 

N.B.:

De website van de Stichting bevat links naar websites van derden. Stichting is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

 

 

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij de Stichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter. De uitspraken van de raden van toezicht en de Centrale Raad van Toezicht worden enkel geanonimiseerd publiek gemaakt..

 

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De Stichting zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf in een land buiten de EER tenzij adequate maatregelen zijn getroffen.

 

Plichten en verantwoordelijkheden

De Stichting is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft de plicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

De Stichting hanteert een informatiebeveiligingsstatement waarbij voor het bepalen van de maatregelen steeds wordt gekeken naar de huidige stand van de techniek. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en (tweefactor)toegangscontroles op (computer)systemen, maakt de Stichting gebruik van dataclassificatie, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Toegang tot de persoonsgegevens vindt  dan ook enkel plaats op een ‘need to know’ basis.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De gegevens worden  in de vorm van facturen (voor de boekhouding) en procesdossier bewaard volgens de fiscale verplichte bewaartermijn van 7 jaar.

 

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De Stichting heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

 

Heeft u via onze website toegang tot persoonsgegevens die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via secretarieel@nvmtuchtrechtspraak.nl.  Om uw melding zo snel mogelijk te kunnen verhelpen vragen wij u zo volledig mogelijke beschrijving te geven.

 

 

Uw rechten

Middels dit privacy statement informeert de Stichting u voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Naast dit recht op informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heeft u, onder voorwaarden zoals in de wet bepaalt, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

 

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via secretarieel@nvmtuchtrechtspraak.nl of door een brief aan ons te sturen naar het volgende adres, Postbus 19290 (3501 DG) te Utrecht t.a.v. Privacy, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Voor de manier waarop u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan door Stichting worden afgewezen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u meer dan gemiddeld informatieverzoeken doet.

 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wijzigen privacy statement

Dit privacystatement is vastgesteld op 1 maart 2019 en vervangt alle voorgaande versies. Dit statement kan door Stichting te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.nvmtuchtrechtspraak.nl. Wij raden u aan dit statement geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen tijdig op de hoogte bent.

 

Contact

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Stichting Tuchtrechtspraak NVM, gevestigd aan het Godebaldkwartier 407 (3511 DT) te Utrecht. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Als u vragen of verzoeken heeft over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met de Stichting via het telefoonnummer 030-23 43 222 of via secretarieel@ nvmtuchtrechtspraak.nl.