Tuchtrecht

Geschreven en ongeschreven regels
De regels waar een NVM-makelaar zich aan moet houden zijn zowel geschreven als ongeschreven regels. De belangrijkste geschreven regels staan in de NVM Erecode, maar er zijn ook Statuten en Reglementen. De ongeschreven regels vallen onder de noemer goed makelaarsgebruik, maar ook moraal en goed fatsoen.

NVM-leden of NVM-makelaars die zich niet aan de regels houden kunnen voor de onafhankelijke tuchtrechter worden gebracht. Dat is in eerste instantie de regionale Raad van Toezicht. Deze Raad kan NVM-leden of NVM-makelaars die hun werk niet goed doen een straf opleggen, te weten berisping, boete te betalen aan de vereniging, schorsing of beëindiging van de aansluiting tussen NVM en NVM-makelaar. Bij ernstige fouten krijgt de beklaagde een berisping. In zeer ernstige gevallen wordt de beklaagde tijdelijk geschorst. In het ernstigste geval verliest de makelaar zijn aansluiting met de NVM. Een tuchtrechter kan geen schadevergoeding toekennen.

Klachtgeld
Voor de behandeling van een klacht door de regionale Raad van Toezicht dient klachtgeld betaald te worden van €100,-. Betaling van het klachtgeld verloopt via Stichting Tuchtrechtspraak NVM. Als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard wordt, dan wordt het klachtgeld terugbetaald aan de klager.

Tegen een uitspraak van de Raad van Toezicht is hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Toezicht. Voor de behandeling van het hoger beroep moet beroepsgeld betaald worden, dat een bedrag van €200,- is.

Samenstelling van de Raden
Elke Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, onder wie een voorzitter een secretaris en een (Senior) NVM-makelaar. De voorzitter en de secretaris mogen geen makelaar zijn of verbonden zijn aan een lid van de NVM. De secretaris dient een juridische achtergrond te hebben. De Raden van Toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Raden van Toezicht zijn regionaal verdeeld. Het gebied van een Raad valt samen met één of meerdere afdelingen binnen de NVM.

Ook de Centrale Raad bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een (Senior) NVM-makelaar. In bijzondere gevallen bestaat de Centrale Raad uit vijf personen en bevat in dat geval een voorzitter, een secretaris, twee (Senior) NVM-makelaars en een natuurlijke persoon die geen makelaar is of verbonden aan een lid van de NVM.