Uitspraken

 • 10-2310 CRvT

  Ontvankelijkheid hoger beroep – wie is procespartij? Koopovereenkomst tot stand gekomen? Doorverkoopopdracht aanvaard? Teruggave verkoopopdracht. De klacht is destijds ingediend tegen het makelaarskantoor en/of de makelaar in persoon. De beslissing van de raad van toezicht betreft louter de persoon. Nu door de verzekeraar van het makelaarskantoor is verklaard dat het hoger beroep is ingesteld namens het kantoor ten be-hoeve van de daaraan verbonden makelaar, kan appellant in zijn beroep worden ontvangen. Nu vaststaat dat op 23 mei 2008 de concept-koopakte door partijen zou worden besproken en zo mogelijk ook zou worden ondertekend, is het niet onbegrijpelijk dat een medewerkster van de makelaar op 22 mei tegenover een derde-belangstellende meedeelde dat het object onder voorbehoud van financiering verkocht was. Dat de echtgenote van verkoper zich op 23 mei niet kon verenigen met de koopsom waardoor de transactie uiteindelijk niet doorging, doet daaraan niet af. Niet is komen vast te staan dat de makelaar van de koper een opdracht aanvaardde om een deel van het gekochte door te verkopen.Gezien de ontstane situatie lag het in de rede dat de makelaar zijn verkoopopdracht teruggaf. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2285 CRvT

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Onderzoek naar splitsingsmogelijkheden. Verkopers deden onderzoek naar splitsingsmogelijkheden van een tweetal bij hen in eigendom zijnde panden. Die mogelijkheden bleken niet te bestaan waarna zij tot verkoop overgingen. De koper slaagde er kort na aankoop wel in om een splitsingsvergunning te verkrijgen en verkocht de ontstane appartementsrechten met winst door. Het verwijt dat de verkopers hun makelaar maken, nl. dat hij onvoldoende onderzoek naar de splitsingsmogelijkheden instelde, is niet terecht nu gebleken is dat na de verkoop zich een wijziging in de omstandigheden voordeed, waardoor de koper een beroep op de uitzonderingsbepaling van de Huisvestings-wet kon doen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-18 RvT Groningen

  Beweerdelijk onjuiste vraagprijs en te geringe verkoopactiviteiten. Beëindiging opdracht door makelaar na geuite kritiek. Dat de vraagprijs onjuist is is niet komen vast te staan, zeker niet nu de echtgenoot van klaagster zelf ook makelaar is en zich intensief met de verkoop bemoeide. De door beklaagde ontplooide verkoopactiviteiten zijn gebruikelijk. De geschillencommissie makelaardij sprak zich reeds uit over de beëindiging van de opdracht door de makelaar en zag daarin aanleiding om de vergoeding aan de makelaar te verlagen. Waar dit zo is ziet de raad geen aanleiding om ook nog een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2306 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Vermelden van referentieobjecten.De stelling van de makelaar dat de Nationale Hypotheek Garantie slechts kan klagen over de vastgestelde executiewaarde nu slechts die voor haar van belang is, gaat niet op. De positie van NHG bij het verstrekken van hypotheken maakt haar tot een partij die op voet van art. 16 reglement tuchtrechtspraak een klacht kan indienen over een taxatierapport.Het vermelden van referentieobjecten was ten tijde van de taxatie ter plaatse nog niet de gewoonte zodat het niet-vermelden daarvan niet tuchtrechtelijk laakbaar is. Het was niet onjuist om in dit geval de executiewaarde op 90 % van de onderhandse verkoopwaarde te stellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-13 RvT Groningen

  Belangenbehartiging koper. Geen advies om bouwtechnisch onderzoek te laten verrichten? Na 4 jaar optredende gebreken.   Vier jaar nadat klager het pand had gekocht blijken bij een bouwkundige inspectie enige gebreken aan het gekochte te zitten. De verklaring van de makelaar dat hij koper aanraadde een bouwkundig onderzoek in te laten stellen maar dat koper dit niet nodig vond omdat het pand door een architect was opgenomen en hij een verbouwing van plan was, is plausibel. De makelaar kan niet worden verweten gebreken niet te hebben opgemerkt die klaarblijkelijk zich eerst na vier jaar zich manifesteren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-17 RvT Groningen

  Minnelijke regeling ter zitting bereikt. De ingediende klacht wordt staande de mondelinge behandeling tussen partijen geschikt en vastgelegd in een regeling. De klacht wordt door klager ingetrokken en door de raad buiten behandeling gesteld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2305 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Vermelden van referentieobjecten.De stelling van de makelaar dat de Nationale Hypotheek Garantie slechts kan klagen over de vastgestelde executiewaarde nu slechts die voor haar van belang is, gaat niet op. De positie van NHG bij het verstrekken van hypotheken maakt haar tot een partij die op voet van art. 16 reglement tuchtrechtspraak een klacht kan indienen over een taxatierapport. Het vermelden van referentieobjecten was ten tijde van de taxatie ter plaatse nog niet de gewoonte zodat het niet-vermelden daarvan niet tuchtrechtelijk laakbaar is. De door partijen overgelegde opbrengsten van vergelijkbare benedenwoningen geven geen reden te stellen dat de makelaar niet in redelijkheid tot zijn waardering heeft kunnen komen of onzorgvuldig is geweest. Het was niet onjuist om in dit geval de executiewaarde op 90 % van de onderhandse verkoopwaarde te stellen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2303 CRvT

  Taxatie. Beweerdelijk te hoge waardering. Specifieke eigenschappen van pand.De door de makelaar gevolgde berekeningsmethodes met gebruikmaking van inhoud en woonoppervlak, rekening houdend met een recente uitbreiding én via de koopsom van 2 jaar eerder én rekening houdend met waardestijgingen, leiden niet tot de conclusie dat de taxatie onjuist is. De door klager ingebrachte vergelijkende marktanalyse die een lager bedrag laat zien dan het taxatierapport van beklaagde, gaat uit van algemene kenmerken van de tot een bepaald marktsegment behorend groot aantal woningen (waarin de getaxeerde woning valt), maar zegt niets over de specifieke eigenschappen van het bewuste huis. De taxatie geeft een waarde aan die in de top van de markt ligt, maar niet zodanig dat de makelaar niet in redelijkheid tot zijn waardering kon komen en/of niet zorgvuldig is geweest. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2318 CRvT

  Te hoge waarde-indicatie.  Waarde-indicatie en taxatie. Echtscheidingssituatie. Uitgangspunt niet in rapport vermeld.De makelaar heeft op verzoek van een derde een waarde-indicatie van de woning van klager gegeven. Hij was zich bewust dat klager in een echtscheidingsprocedure was verwikkeld en dat in dat kader de waarde van het woonhuis een rol speelde. Waar dit zo is en de makelaar zijn oordeel heeft opgenomen in een door hem ondertekend formulier, moeten daaraan dezelfde eisen gesteld worden als aan een taxatierapport. De makelaar moet zich bewust zijn dat derden op basis van een taxatie belangrijke en vérstrekkende beslissingen nemen en daarom mogen aan een taxatie hoge eisen worden gesteld. De makelaar heeft zijn waardering niet kunnen onderbouwen. Dat hij uitging van herstel van ernstige gebreken, heeft de makelaar niet in zijn rapport vermeld.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-2319 tus CRvT

  Tussenbeslissing in hoger beroep. Getuigenverhoor gelast. Biedverloop. Het makelaarskantoor heeft het pand van klager in de verkoop en krijgt kort daarna het naastgelegen vergelijkbare pand in verkoop dat behoort aan een familielid van een kantoormedewerker. Deze wordt met de verkoop van beide woningen belast. Een gegadigde bezichtigt beide panden, maar brengt een bod uit op het buurhuis van klager. Onduidelijk is of de makelaar van die gegadigde tegen de kantoormedewerker heeft gezegd dat hij hetzelfde bod uitbracht op het huis van klager. De kantoormedewerker ontkent dit. De Centrale Raad gelast een getuigenverhoor. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad 10-2319 def

  Lees meer