Uitspraken

 • 22022

  22022 RvT Zuid   Informatie aan niet-opdrachtgever. Onvoldoende/misleidende informatie over de bestemming. Beklaagde was als verkopend makelaar betrokken bij de verkoop van een woning met daarop een agrarische bestemming. Klagers hebben de woning gekocht. In de verkoopdocumentatie en in communicatie met klagers zou beklaagde onvoldoende duidelijk zijn geweest over de agrarische bestemming die op de woning rustte. In de uiteindelijke koopovereenkomst worden wel afspraken gemaakt over het wijzigen van de bestemming. Desondanks dienen klagers een klacht in jegens beklaagde vanwege de onduidelijke c.q. misleidende informatie. De Raad oordeelt deze klacht gegrond. Een makelaar dient steeds álle voor enige (ver)koop relevante informatie van meet af aan volstrekt helder c.q. ondubbelzinnig, transparant én volledig aan betrokkenen te verstrekken.           Zaaknummer: RvTZ 20220095

  Lees meer
 • 22020

  22020 RvT Zuid   Lidmaatschapszaak. Eigen belang. Risicodragende projectontwikkeling. Regel 6 van de Erecode. De Commissie Lidmaatschapszaken van de NVM heeft een klacht ingediend tegen beklaagde en het kantoor van beklaagde. Deze klacht ziet op overtreding van regel 6 van de Erecode, nu beklaagde volgens de Commissie een ongeoorloofd eigenbelang had bij een projectontwikkeling. Beklaagde was via een vennootschap betrokken bij de ontwikkeling van een gebied. Door deze vennootschap werd grond aangekocht, werden woningen ontwikkeld en werden deze woningen ook weer verkocht. Op basis van deze informatie komt de Raad tot het oordeel dat de klacht gegrond is. Aan beklaagde wordt een berisping en een schorsing opgelegd. Het makelaarskantoor krijgt een voorwaardelijke boete.         Zaaknummer: RvTZ 20220094  

  Lees meer
 • 22013

  22013 RvT Zuid   Taxatie. Klacht van niet-opdrachtgever. Onjuiste woonoppervlakte. Klagers hebben een appartement gekocht. Beklaagde was betrokken als verkopend makelaar. Na overdracht laten klagers nog een taxatie uitvoeren in het kader van hun financiering. Uit deze taxatie volgt dat het opgegeven woonoppervlakte van het appartement niet klopt. Onder andere daarover klagen klagers in deze procedure. Beklaagde erkent dat hij een fout heeft gemaakt bij het opmeten van het woonoppervlakte. De Raad oordeelt dan ook dat de klacht gegrond is. Aan beklaagde wordt als straf een berisping opgelegd.         Zaaknummer: RvTZ 20220092  

  Lees meer
 • 22002

  22002 RvT Zuid   Zaaknummer: RvTZ 20220090   DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Informatie over nieuwbouwproject. Geen meerwerk meer mogelijk.   Klagers kopen een in aanbouw zijnde woning in een project dat beklaagden in verkoop hebben. Zij leiden uit de verstrekte informatie af dat zij, nadat zij de koop-/aannemingsovereenkomst hebben getekend, nog enkele woonwensen kunnen indienen. Omdat de bouw al in volle gang is blijkt dit niet meer mogelijk. Klagers achten zich misleid. De raad constateert dat de standaardtekst die klagers kregen, niet op de actualiteit is aangepast waardoor bij klagers een misverstand kon rijzen. Deze onzorgvuldigheid is echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, mede omdat klagers zelf hebben kunnen constateren dat de bouw al behoorlijk gevorderd was.

  Lees meer
 • 21070

        21070 RvT Zuid   Zaaknummer: RvTZ 20210087   DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A. Mededelingsplicht geschonden met betrekking tot gebruik als tweede woning. Gebrekkige communicatie.   Klagers kopen een monumentale woning die door beklaagden te koop wordt aangeboden. Zij wensen deze woning als tweede woning te gebruiken, hetgeen ten tijde van de verkoop ook was toegestaan. Echter, een half jaar nadien wijzigt de gemeente de huisvestingsverordening in die zin dat verkoop als tweede woning niet meer mogelijk is. Klagers voelen zich misleid en gedupeerd. Het verweer van beklaagden dat zij niet van de aanstaande wijziging op de hoogte waren, verwerpt de raad. Het makelaarskantoor is werkzaam in dezelfde gemeente als waarin het verkochte pand staat. Het is bovendien algemeen bekend dat in zogeheten toeristische plaatsen het gebruik van tweede woningen veelal beperkt is of binnenkort zal worden. Een oordeel over eventuele schade is aan de gewone rechter. Dat niet steeds voortvarend is gereageerd op berichten van klagers komt mede doordat klagers al snel over aansprakelijkheid spraken en dan is de makelaar verplicht zijn verzekeraar in te schakelen. Diens weinig voortvarend reageren kan de makelaar niet worden verweten

  Lees meer
 • 21068

        21068 RvT Zuid     Zaaknummer: RvTZ 20210089   DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Klacht tegen makelaar en niet tegen zijn (voormalige) kantoor. Klacht tegen niet-NVM-makelaar. Schadeclaim. Onjuist geplaatste perceelsafscheiding. Civiele en tuchtrechtelijke procedure.   Klagers kopen via een aankoopmakelaar een vrijstaande woning met rondom tuin die bij beklaagde in verkoop is. De perceelsoppervlakte bedraagt volgens de verkoopbrochure 1760 m². Omdat niet overal een duidelijke perceelsafscheiding te zien is, vragen klagers beklaagde tijdens de bezichtiging waar het terrein precies ophoudt. De makelaar geeft daarop een aanduiding. Na de eigendomsoverdracht ontdekken klagers dat een deel van de erfscheiding niet op de juiste plek staat. Zij spannen met succes een civiele procedure tegen de verkopers aan. Zij concluderen uit dit vonnis dat de verkoopmakelaar een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en dienen een claim in. Tevens klagen zij hun aankoopmakelaar aan. De raad acht de klacht tegen deze laatste niet-ontvankelijk -  deze is geen NVM-makelaar. De raad kan geen oordeel vellen  over schadeclaims. Het verweer van de makelaar dat ten onrechte hij is aangeklaagd en niet zijn voormalige kantoor, is onjuist. Beklaagde is al sinds jaar en dag NVM-makelaar en bovendien was hij namens de verkopers de onderhandelaar en was zijn voormalig kantoor slechts op de achtergrond ondersteunend paraat. Vaststaat dat de makelaar een juiste perceelsoppervlakte heeft genoemd. Dat de verkopende ex-echtgenoot op de verkoopopdracht heeft aangetekend dat alleen perceel 1737 en niet het aanpalende 1362 mocht worden verkocht, betekent niet dat beklaagde fout zat. De ex-echtgenoot heeft niet gezegd dat de erfscheiding niet op de juiste plaats stond. Er was voor de makelaar geen enkele aanleiding om twijfel op dat punt te hebben. Ook de aankoopmakelaar merkte niets bijzonders op. In de aanbieding, in de koopacte en in de transportacte zijn het juiste kadastraal perceel (B 1737) en de juiste oppervlakte (1760 m²) genoemd.

  Lees meer
 • 22-22 RvT Zuid

  22-22 RvT Zuid   Beweerdelijk onjuiste informatie over woonfunctie van woning. Beweerdelijk onvoldoende klachtafhandeling. Klagers hadden een overeenkomst met het kantoor van beklaagde voor de verkoop hun woning en de aankoop van een nieuwe woning. Nadat de nieuwe woning is aangekocht blijkt dat er geen woonbestemming op deze woning rust. Klagers spreken beklaagde hierop aan. Zij verwijten beklaagde dat hij geen onderzoek heeft gedaan naar de op het pand rustende bestemming. Klagers eisen een schadevergoeding. Beklaagde wijst dit af. Klagers dienen uiteindelijk een klacht in. De Raad oordeelt dat beklaagde geen verwijt kan worden gemaakt omtrent het ontbreken van een woonbestemming. Beklaagde zou in redelijkheid het nodige hebben gedaan qua onderzoek. Voorts is de Raad van oordeel dat beklaagde niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld bij de afhandeling van de klacht van klagers. Beide klachten worden derhalve ongegrond verklaard.   Zaaknummer: RvTZ 20210088  

  Lees meer
 • 21-76 RvT Zuid

  21-76 RvT Zuid       Stichting Tuchtrechtspraak NVM Raad van Toezicht Zuid      Zaaknummer: RvTZ 20210080   Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klachten over communicatie. Klagers hebben beklaagde ingeschakeld om een woning te verkopen. De verkoop verloopt niet naar wens, waarna klagers de opdracht intrekken. Daarna ontstaat een geschil over het betalen van de nota van beklaagde. Uiteindelijk dienen klagers een tuchtklacht in. Daarbij worden door klagers een viertal verwijten gemaakt aan beklaagde, onder andere over de wijze van communiceren. Beklaagde voert gemotiveerd verweer. De Raad oordeelt dat uit de overgelegde stukken volgt dat beklaagde met een ‘kort lontje’ communiceert en verklaart de klacht gegrond. Aan beklaagde wordt een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 22-2 RvT Zuid

  22-2 RvT Zuid   Informatie aan niet opdrachtgever. Koopoptie. Verkoop voor hogere prijs. Klager is geïnteresseerd in een nieuwbouw appartement. Hij schrijft zich in via de website van het project, maar krijgt in eerste instantie geen bouwnummer toegewezen. Maanden later neemt hij contact op met beklaagde als verkopend makelaar. Uit dit contact blijkt dat er nog twee bouwnummers vrij zijn gekomen. Klager is geïnteresseerd en beklaagde biedt hem een optie op een bouwnummer aan. Dit aanbod wordt echter snel weer ingetrokken. Later wordt het bouwnummer opnieuw aan klager aangeboden, maar wel voor een hogere prijs. Klager is van oordeel dat deze handelswijze niet door de beugel kan en dient een klacht in. De Raad oordeelt dat de klacht gegrond is. De Raad neemt het beklaagde kwalijk dat hij niet duidelijk is geweest in de communicatie over het intrekken van de optie. Aan beklaagde wordt als straf een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 22-1 RvT Zuid

  22-1 RvT Zuid   Onvoldoende voorlichting door makelaar-verkoper. Communicatie. Klagers waren geïnteresseerd in een monumentale boerderij. Beklaagde was betrokken als verkopend makelaar. Klagers waren geïnformeerd dat er drie kijkdagen zouden zijn en dat de verkoop vervolgens per inschrijving zou geschieden. De woning is echter door de verkoper al voor de beoogde einddatum van de inschrijving verkocht. De verkoper had een goed bod ontvangen en ervoor gekozen dit te accepteren. Klagers dienen tegen beklaagde een tweetal klachten in. Volgens klagers had de woning niet verkocht mogen worden zonder klagers en andere geïnteresseerden te informeren. Voorts wordt een klacht ingediend over de communicatie met klagers over de situatie die is ontstaan. De Raad oordeelt dat beklaagde ten aanzien van de verkoop geen verwijt valt te maken. Het staat een verkoper in beginsel vrij om een woning ook eerder dan de uiterste datum van de inschrijving te verkopen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit in dit geval anders maken. De klacht omtrent de communicatie achteraf wordt wel gegrond verklaard. Beklaagde had volgens de Raad sneller op de klachten van klagers moeten reageren. Er wordt echter geen straf opgelegd.

  Lees meer