Uitspraken

 • 22011

  22011 RvT Oost Klacht van niet-opdrachtgever. Bestemmingsplan. Onjuiste c.q. onvolledige informatie. Beklaagde treedt op als verkopend makelaar van een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Klager heeft dit bedrijfsgebouw uiteindelijk gekocht. Nadat de zittende huurder was vertrokken heeft klager in het pand geïnvesteerd. Vervolgens werd hem door de gemeente meegedeeld dat het pand niet als zelfstandige kantoorlocatie mag worden gebruikt. Dit vanwege strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Klager verwijt beklaagde dat deze hem onjuist geïnformeerd heeft over het gebruik van het pand als zelfstandige kantoorruimte. De Raad is van oordeel dat beklaagde inderdaad klager onvoldoende heeft geïnformeerd. De klacht wordt gegrond verklaard. Beslissing van 11 oktober 2022 

  Lees meer
 • 22032

  22032 RvT Zuid         Zaaknummer: RvTZ 20220096     DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Niet-ontvankelijkheid klacht wegens tijdsverloop. Beweerdelijk oncollegiaal gedrag.   Klager, NVM-makelaar, heeft de opdracht om een bedrijfspand te verkopen. Deze opdracht wordt na 3 jaar ingetrokken en na enige tijd verstrekt aan beklaagden, eveneens NVM-makelaar en lid NVM. De beklaagde makelaar heeft kort nadat aan klager opdracht was verstrekt, diens opdrachtgevers benaderd waarvoor hij kort daarop excuses aanbood die door klager zijn aanvaard. Als klager een en ander na ruim 5 jaar weer aan de orde stelt is klager wegens tijdsverloop niet ontvankelijk. Beklaagden slagen in hun verkoopopdracht. Klager stelt dat in verband daarmee tussen hem en beklaagden een herenaccoord is gesloten over courtageverdeling maar laatstgenoemden ontkennen het bestaan daarvan. Het oordeel daarover is niet aan de tuchtrechter. Van het volgens klager meervoudig oncollegiaal gedrag brengt klager geen bewijs aan.  

  Lees meer
 • 22033

  22033 RvT West     Ref: 027/136.612   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Opdrachtgeefster niet goed op de hoogte gehouden van verkoopontwikkelingen. Gang van zaken beschreven aan wederpartij van cliënt. Geen schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst.   Klaagster is eigenaresse van een huurwoning die zij via beklaagde te koop aanbiedt. Daar komt een professionele koper op af die na enige onderhandelingen met de makelaar per e-mail meedeelt dat zijns inziens een koopovereenkomst is gesloten. Die e-mail wordt door de makelaar niet expliciet aan klaagster doorgegeven, noch bespreekt hij dit  standpunt van de koper met klaagster. Vervolgens weigert klaagster de koopakte te tekenen en trekt de opdracht in. De makelaar laat koper die stelt dat van een koop sprake is, de gang van zaken rond de verkoop weten. Klaagster stelt dat de makelaar haar onvoldoende op de hoogte bracht van de ontwikkelingen. De raad van toezicht is dat met klaagster eens. Met name de genoemde e-mail van koper had de makelaar duidelijk met klaagster moeten bespreken, met name omdat in dit geval het schriftelijkheidsvereiste vanwege de professionaliteit van partijen ontbreekt. Dat de makelaar de wederpartij van opdrachtgeefster schriftelijk over de gang van zaken berichtte is onjuist. Dat klaagster de verkoopdracht inmiddels had ingetrokken, doet daaraan niet af.  

  Lees meer
 • 21069

  21069 RvT Noord   Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige staat. Vragenlijst Klagers hebben een woning van ruim 100 jaar oud gekocht. Na overdracht blijkt dat er een aantal gebreken zijn. Een aantal van deze gebreken werden genoemd op de vragenlijst. Deze hebben klagers echter pas bij de concept koopovereenkomst ontvangen. Hierover dienen zij een klacht in. Klagers dienen ook een klacht in over het feit dat zij vanwege coronamaatregelen geen derde (deskundige) mee mochten nemen naar de bezichtiging. Er zou ook geen mogelijkheid zijn geboden de woning op een later moment door een deskundige te laten bekijken. De Raad oordeelt beide klachten gegrond.     NVM Noord 101                             DE RAAD VAN TOEZICHT NOORD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM.

  Lees meer
 • 22010

  22010 RvT Noord   Belangenbehartiging opdrachtgever. Onafhankelijkheid/belangenverstrengeling. Meldingsplicht waarde inschatting eigen woning bieders. De makelaar heeft na de bezichtiging aan een gegadigde partij een bezoek gebracht teneinde een inschatting te geven van de verkoopprijs van de eigen woning van de gegadigde partij. De makelaar stelt dit te hebben gedaan omdat de gegadigde partij onzeker was over de waarde van de eigen woning. De makelaar stelt hiermee te hebben willen bewerkstelligen dat de gegadigde partij een bod zou uitbrengen en heeft naar eigen zeggen dus in het belang van zijn opdrachtgevers gehandeld. De gegadigde partij doet vervolgens het hoogste bod (met afstand) dat klagers (opdrachtgevers van de makelaar) ook aanvaarden. Klagers klagen dat de makelaar niet integer heeft gehandeld door dit bezoek aan de gegadigde partij te brengen en hen daarover niet te informeren en hen evenmin te informeren over de later aanvaarde verkoopopdracht voor de eigen woning van de gegadigde partij. De klacht wordt ongegrond verklaard.     NVM Noord 105                             DE RAAD VAN TOEZICHT NOORD VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM.

  Lees meer
 • 21058

  21058 RvT Amsterdam  

  Lees meer
 • 22022

  22022 RvT Zuid   Informatie aan niet-opdrachtgever. Onvoldoende/misleidende informatie over de bestemming. Beklaagde was als verkopend makelaar betrokken bij de verkoop van een woning met daarop een agrarische bestemming. Klagers hebben de woning gekocht. In de verkoopdocumentatie en in communicatie met klagers zou beklaagde onvoldoende duidelijk zijn geweest over de agrarische bestemming die op de woning rustte. In de uiteindelijke koopovereenkomst worden wel afspraken gemaakt over het wijzigen van de bestemming. Desondanks dienen klagers een klacht in jegens beklaagde vanwege de onduidelijke c.q. misleidende informatie. De Raad oordeelt deze klacht gegrond. Een makelaar dient steeds álle voor enige (ver)koop relevante informatie van meet af aan volstrekt helder c.q. ondubbelzinnig, transparant én volledig aan betrokkenen te verstrekken.           Zaaknummer: RvTZ 20220095

  Lees meer
 • 22020

  22020 RvT Zuid   Lidmaatschapszaak. Eigen belang. Risicodragende projectontwikkeling. Regel 6 van de Erecode. De Commissie Lidmaatschapszaken van de NVM heeft een klacht ingediend tegen beklaagde en het kantoor van beklaagde. Deze klacht ziet op overtreding van regel 6 van de Erecode, nu beklaagde volgens de Commissie een ongeoorloofd eigenbelang had bij een projectontwikkeling. Beklaagde was via een vennootschap betrokken bij de ontwikkeling van een gebied. Door deze vennootschap werd grond aangekocht, werden woningen ontwikkeld en werden deze woningen ook weer verkocht. Op basis van deze informatie komt de Raad tot het oordeel dat de klacht gegrond is. Aan beklaagde wordt een berisping en een schorsing opgelegd. Het makelaarskantoor krijgt een voorwaardelijke boete.         Zaaknummer: RvTZ 20220094  

  Lees meer
 • 22029

  22029 RvT Noord   Belangenbehartiging opdrachtgever. Aankoopopdracht. Bouwkundig advies. Contractsbepalingen. Een klacht gericht tegen een makelaar die geen lid meer is van de NVM. Het makelaarskantoor is sinds de uitschrijving van de makelaar ook geen lid meer. De ingediende klachten hebben betrekking op de periode dat de makelaar nog wel lid was en de Raad is dan ook bevoegd hiervan kennis te nemen. Klagers verwijten de makelaar dat zij hen niet heeft voorgelicht over het al dan niet uitvoeren van een bouwtechnische keuring. De makelaar verweert zich door te stellen dat er geen bouwtechnische keuring is uitgevoerd omdat klagers dan geen onderhandelingspositie hadden gehad. Klagers stellen echter onweersproken dat de makelaar hen dit niet heeft voorgehouden en het al dan niet maken van een bouwtechnisch voorbehoud in het geheel niet aan de orde is geweest. De Raad acht dit klachtonderdeel gegrond. De makelaar wordt verder verweten dat er geen specifieke bepalingen in de koopovereenkomst zijn opgenomen betreffende de (overdracht van de) aanspraak op schaden die het gevolg zijn van aardbevingen. De Raad oordeelt dat de makelaar de door de NVM ontwikkelde ‘Clausules Aardbeving gerelateerde zaken’ had moeten laten opnemen in de koopovereenkomst dan wel in ieder geval klagers hierover had moeten adviseren. Ook dit klachtonderdeel is gegrond. Aan de makelaar wordt de maatregel van een berisping opgelegd.   NVM Noord 109                         

  Lees meer
 • 22018

  22018 RvT Noord   Taxatie. Taxatiewaarde. Onjuiste taxatiewaarde. Vergelijkingsobjecten. Beklaagde heeft de voormalige woning van klagers getaxeerd in het kader van het afkopen van een Koopgarantregeling. Klagers zijn het niet eens met de door beklaagde getaxeerde waarde. De door beklaagde gekozen vergelijkingsobjecten zijn volgens klagers niet vergelijkbaar. Uit een in opdracht van klagers uitgevoerde taxatie komt een andere waarde naar voren. Deze taxateur gebruikt andere referentieobjecten. De Raad is van oordeel dat de door beklaagde gekozen referentieobjecten niet onjuiste zijn. Bovendien is de Raad slechts bevoegd tot marginale toetsing van de taxatie en kan zij daarom de getaxeerde waarde niet (her)beoordelen. Beklaagde heeft haar keuzes naar het oordeel van de Raad gemotiveerd toegelicht en de Raad kan deze toelichting volgen. Niet gebleken is dat beklaagde bij haar taxatie niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van haar kon worden verwacht.   NVM Noord 106                      

  Lees meer