Uitspraken

 • 22-15 RvT Oost

  22-15 RvT Oost   Handelen medewerker beklaagde. Beweerdelijk ongepast optreden Klager heeft een woning in de verkoop. Via Funda neemt een medewerker van beklaagde contact op over deze woning. Zij noemt daarbij dat zij werkt voor beklaagde. De interesse is echter privé. Dit vermeldt de medewerker niet. Vervolgens neemt de partner van de betreffende medewerker via Facebook rechtstreeks contact op met de verkopers om een bezichtiging in te plannen. De bezichtiging vindt plaats en de woning wordt aan de medewerker en haar partner verkocht. Klager dient een klacht in jegens beklaagde omdat hij van oordeel is dat de medewerker in strijd met de tuchtregels heeft gehandeld en dat dit beklaagde te verwijten valt. De Raad komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De medewerker heeft als privé persoon gehandeld en geen gebruik heeft gemaakt van de systemen van beklaagde. De Raad is van oordeel dat beklaagde geen verwijt kan worden gemaakt voor het handelen van zijn werknemer.

  Lees meer
 • 22-14 RvT Amsterdam

  22-14 RvT Amsterdam   Informatie aan niet opdrachtgever. Onjuiste c.q. onvolledige informatie. Het kantoor van beklaagde heeft een samenwerkingsverband met een andere makelaar. De samenwerking houdt in dat woningen collegiaal worden verkocht. De samenwerkingspartner krijgt eind 2020 een opdracht van bekenden van hem om een woning te verkopen. Hij meldt dit bij zijn samenwerkingspartner, het kantoor van beklaagde. Het kantoor van beklaagde stelt de verkoopbrochure op. Een andere vestiging van het kantoor van beklaagde had op dat moment ook een aankoopopdracht van een klant. Nu de woning geschikt lijkt voor deze klant, besluit men deze aankoopopdracht terug te geven. De klant - klager – neemt vervolgens contact op met het kantoor van beklaagde om de woning ‘voor de markt uit’ te bezichtigen. De bezichtig wordt door beklaagde gedaan. Zij heeft zelf voor die bezichtiging de woning nog nooit bezichtigd. Uiteindelijk komt er een koopovereenkomst tot stand. Later blijkt dat er zich in de tuin van de woning een pompput voor rioolwater bevindt. Klager is van mening dat beklaagde hem hierover had moeten informeren. De pompput stond niet in de verkoopbrochure genoemd. Tussen partijen ontstaat discussie over deze pompput. Ook over allerlei andere zaken die na de overdracht aan het licht komen ontstaat discussie. Klager belandt ook met de verkopers in een civiele procedure. In deze tuchtrechtelijke procedure maakt klager beklaagde de nodige verwijten. De meeste daarvan worden ongegrond verklaard. De Raad rekent beklaagde echter wel aan dat zij de relevante informatie over de pompput niet opgemerkt heeft tijdens de bezichtiging. Ook wordt beklaagde verweten dat het onzorgvuldig is geweest de woning niet zelf te bezichtigen voor de bezichtiging met klager. Aan beklaagde wordt als straf een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 22-13 RvT Oost

  22-13 RvT Oost Taxatie. Klacht van opdrachtgever. Taxatie in het kader van echtscheiding. Beklaagde wordt door klager ingeschakeld om een woning te taxeren met als doel verkrijging van financiering. De woning bestaat uit een voor- en een achterwoning. De opdracht is alleen voor de voorwoning. Klager zit in een echtscheiding. Klager gebruikt de taxatie kennelijk ook in een discussie over de verdeling met zijn ex-vrouw. Daarbij ontstaat discussie of de taxatie ook geldt als marktwaarde van de woning. Beklaagde wordt door klager in de discussie getrokken, maar weigert zich hierover verder uit te laten. Uiteindelijk resulteert dit erin dat klager weigert de nota van beklaagde te betalen en een klacht indient. De Raad verklaart deze klacht ongegrond. De opdracht aan beklaagde was het maken van een taxatie met als doel verkrijging van financiering. Deze opdracht heeft beklaagde naar behoren uitgevoerd.

  Lees meer
 • 22-12 RvT Noord

  22-12 RvT Noord   Informatie aan niet-opdrachtgever, energielabel, onzorgvuldig handelen, bijlagen overeenkomst De makelaar heeft ten onrechte in de brochure en op zijn eigen website, Funda en Move opgenomen dat de woning zou beschikken over een Energielabel A, terwijl het in werkelijkheid om een Energielabel B ging. De makelaar had de gegevens van een gelijksoortige woning gekopieerd, maar heeft daarbij niet gecontroleerd of dezelfde informatie werkelijk van toepassing was. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst is het Energielabel niet verstrekt, hoewel het wel als bijlage in de koopovereenkomst staat vermeld. De makelaar verklaart dat het in zijn praktijk gebruikelijk is enkel de te ondertekenen stukken te delen met de kopers en niet de overige bijlagen. Pas na de notariële levering van de woning, die bij volmacht geschiedt, wordt het Energielabel aan kopers verstrekt en blijkt dat sprake is van een Energielabel B. De Raad is van oordeel dat de makelaar op meerdere momenten onvoldoende heeft gewaakt voor onjuiste beeldvorming omtrent het Energielabel. Klacht is gegrond.   NVM Noord 099                         

  Lees meer
 • 21-76 RvT Zuid

  21-76 RvT Zuid       Stichting Tuchtrechtspraak NVM Raad van Toezicht Zuid      Zaaknummer: RvTZ 20210080   Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klachten over communicatie. Klagers hebben beklaagde ingeschakeld om een woning te verkopen. De verkoop verloopt niet naar wens, waarna klagers de opdracht intrekken. Daarna ontstaat een geschil over het betalen van de nota van beklaagde. Uiteindelijk dienen klagers een tuchtklacht in. Daarbij worden door klagers een viertal verwijten gemaakt aan beklaagde, onder andere over de wijze van communiceren. Beklaagde voert gemotiveerd verweer. De Raad oordeelt dat uit de overgelegde stukken volgt dat beklaagde met een ‘kort lontje’ communiceert en verklaart de klacht gegrond. Aan beklaagde wordt een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 22-10 RvT Amsterdam

  22-10 RvT Amsterdam   Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste woonoppervlakte. Ontvankelijkheid van de klacht. Beklaagde heeft in 2012 als verkopend makelaar opgetreden bij de verkoop van een woning. In de verkoopdocumentatie die door beklaagde was opgesteld was een woonoppervlakte van 135m2 vermeld. Klager laat jaren later een meting uitvoeren en komt tot de conclusie dat de woonoppervlakte van de woning slechts 115 m2 bedraagt. Hierover dient klager een klacht in jegens beklaagde. De Raad komt tot het oordeel dat de klacht niet-ontvankelijk is. Op basis van artikel 14 van het regelement is een klacht die ingediend wordt meer dan zeven jaar na de gedraging waarop de klacht betrekking heeft niet-ontvankelijk.   Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.   RvT 22/21

  Lees meer
 • 22-2 RvT Zuid

  22-2 RvT Zuid   Informatie aan niet opdrachtgever. Koopoptie. Verkoop voor hogere prijs. Klager is geïnteresseerd in een nieuwbouw appartement. Hij schrijft zich in via de website van het project, maar krijgt in eerste instantie geen bouwnummer toegewezen. Maanden later neemt hij contact op met beklaagde als verkopend makelaar. Uit dit contact blijkt dat er nog twee bouwnummers vrij zijn gekomen. Klager is geïnteresseerd en beklaagde biedt hem een optie op een bouwnummer aan. Dit aanbod wordt echter snel weer ingetrokken. Later wordt het bouwnummer opnieuw aan klager aangeboden, maar wel voor een hogere prijs. Klager is van oordeel dat deze handelswijze niet door de beugel kan en dient een klacht in. De Raad oordeelt dat de klacht gegrond is. De Raad neemt het beklaagde kwalijk dat hij niet duidelijk is geweest in de communicatie over het intrekken van de optie. Aan beklaagde wordt als straf een berisping opgelegd.

  Lees meer
 • 22-1 RvT Zuid

  22-1 RvT Zuid   Onvoldoende voorlichting door makelaar-verkoper. Communicatie. Klagers waren geïnteresseerd in een monumentale boerderij. Beklaagde was betrokken als verkopend makelaar. Klagers waren geïnformeerd dat er drie kijkdagen zouden zijn en dat de verkoop vervolgens per inschrijving zou geschieden. De woning is echter door de verkoper al voor de beoogde einddatum van de inschrijving verkocht. De verkoper had een goed bod ontvangen en ervoor gekozen dit te accepteren. Klagers dienen tegen beklaagde een tweetal klachten in. Volgens klagers had de woning niet verkocht mogen worden zonder klagers en andere geïnteresseerden te informeren. Voorts wordt een klacht ingediend over de communicatie met klagers over de situatie die is ontstaan. De Raad oordeelt dat beklaagde ten aanzien van de verkoop geen verwijt valt te maken. Het staat een verkoper in beginsel vrij om een woning ook eerder dan de uiterste datum van de inschrijving te verkopen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit in dit geval anders maken. De klacht omtrent de communicatie achteraf wordt wel gegrond verklaard. Beklaagde had volgens de Raad sneller op de klachten van klagers moeten reageren. Er wordt echter geen straf opgelegd.

  Lees meer
 • 21-95 RvT Oost

  21-95 RvT Oost Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Klagers hebben beklaagde ingeschakeld als aankoopmakelaar. Beklaagde heeft eerder de woning van klagers verkocht. Klagers kopen een woning en laten geen bouwkundige keuring uitvoeren. Wel worden in de koopovereenkomst afspraken gemaakt over het bijwerken van het rieten dak en het herstellen van een lekkage van het dak van de veranda. Over deze twee punten communiceren de betrokken partijen veelvuldig. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat partijen in een conflict belanden. Dit wordt opgelost door een korting op de verkoopprijs overeen te komen. Klagers dienen vervolgens een klacht in tegen beklaagde als hun makelaar. Zij zijn van mening dat beklaagde op een vijftal onderdelen tekort in geschoten in zijn advisering. Hij zou onder andere niet zijn nagegaan op de vragenlijst juist was ingevuld door de verkopers, hij zou niet geadviseerd hebben om een bouwkundige keuring uit te laten voeren en hij zou onvoldoende geadviseerd hebben over het wel of niet inschakelen van juridische advies. De Raad oordeelt dat alle vijf de klachten gegrond zijn. Beklaagde ontvangt als straf een berisping.  

  Lees meer
 • 21-94 RvT Amsterdam

  21-94 RvT Amsterdam   RAAD VAN TOEZICHT AMSTERDAM VAN DE NEDERLANDSE COÖPERA-TIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Bekendheid of niet met verzakking van pand. Aanwezigheid bouwkundig rapport. Tijdsverloop tussen  concept- en definitieve koopovereenkomst. Ongepaste mededeling van beklaagde?   Beklaagde heeft belangstelling voor een woning die bij beklaagde in de verkoop is. In het in opdracht van klager opgestelde taxatierapport staat bij het onderwerp fundering dat beklaagde heeft meegedeeld dat er in opdracht van verkoper en een gegadigde bouwkundige keuringen zijn verricht die geen bijzonderheden aan het licht brachten. Verder staat er dat in de omgeving funderingsproblemen voorkomen maar bij deze woning niet. Een lintvoegwaterpassing geeft aan dat één hoek van het pand 12 cm is gezakt. Klager laat ook een funderingsonderzoek doen. Klager koopt vervolgens de woning met als ontbindende voorwaarde de uitkomst van laatstgenoemd onderzoek. Direct na ondertekening presenteert klager genoemd onderzoek waarin de kosten van herstel € 90.000 bedragen. De koopovereenkomst wordt vervolgens ontbonden. De verwijten van klager zijn onterecht. Niet staat vast dat de makelaar van funderingsschade heeft geweten. Dat er langere tijd zat tussen het concept van de koopakte en de definitieve komt door de tijd die gemoeid was met het funderingsonderzoek. De toezegging van toezending van een eerder bouwkundig onderzoek is niet komen vast te staan. Dat een medewerker van beklaagde opmerkte dat men wel naar een andere koper zou omzien wat klager ongepast vond, was een reactie op het feit dat het na het funderingsrapport direct duidelijk was dat klager de ontbinding zou inroepen of een prijsverlaging zou willen hebben. Om die reden is ook niet onmiddellijk de notaris de koopakte toegezonden.

  Lees meer