Uitspraken

 • 15-39 RvT Groningen

  Meetinstructie. Pand blijkt na aankoop kleiner te zijn dan opgegeven. Gevolgen voor financiering. Klager koopt een woning waarvan door makelaar-verkoper een woonoppervlak van 125 m² wordt vermeld. De taxateur die voor de financiering taxeert, komt op een woonoppervlak van eerst 96 m ² en na opnieuw meten op 108 m². Beklaagde komt bij nader inzien op 110 m². Daarover geïnformeerd deelt de bank aan klager mede dat koper meer eigen geld zal moeten inbrengen. Klager voelt zich gedupeerd. Makelaar-verkoper geeft toe dat hij een vergissing maakte: hij heeft de aanbouw twee keer meegeteld terwijl deze alleen de begane grond betreft. De raad van toezicht is van oordeel dat deze fout de makelaar valt te verwijten.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-84 RvT Groningen

  Oncollegiaal gedrag. Negatieve uitlatingen over collega. Klacht gegrond, geen straf. Een makelaar wiens kantoor failliet is verklaard, treedt zonder schriftelijke vastlegging daarvan in dienst van het makelaarskantoor dat het failliete kantoor overneemt. De mondeling gesloten arbeidsovereenkomst wordt niet omgezet in een definitieve arbeidsrelatie. De makelaar treedt vervolgens in dienst bij een ander kantoor. Hij wordt vervolgens door diverse voormalige opdrachtgevers van hem benaderd met klachten over het kantoor dat zijn bedrijf overnam. Daarop stuurt hij een e-mail aan diverse (oud-)relaties waarin hij deze de mogelijkheid biedt de opdracht bij het overnemende kantoor in te trekken en met hem verder te gaan. Als de NVM hiervan kennis krijgt, dient zij een klacht in tegen de makelaar. Het overnemende kantoor wordt de mogelijkheid geboden als medeklager op te treden of zelfstandig een klacht in te dienen. Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. De Raad van toezicht acht het gedrag van de makelaar niet passend voor een NVM-make-laar. De motieven waarom hij zo handelde heeft de makelaar voldoende verklaard. De raad weegt mee dat het overnemende kantoor geen klacht heeft ingediend. Klacht gegrond maar geen straf opgelegd. De Raad van Toezicht Groningen geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-37 RvT Groningen

  Weigeren om panden af te melden na intrekking opdracht. Wijze van communiceren van makelaar roept vaker ongenoegen op. Waarschuwend signaal van de raad in het geval van nieuwe klachten.Een makelaar weigert ondanks herhaalde verzoeken daartoe panden uit het uitwisselingssysteem en van Funda te halen. De NVM maakt vervolgens gebruik van de mogelijkheid de objecten ambtshalve af te melden.De halsstarrigheid en het optreden hebben in het verleden vaker aanleiding gegeven tot klachten en uiteindelijk zelfs tot opzegging van het lidmaatschap en aansluiting. Het beroep van beklaagden tegen deze besluiten achtte de Centrale Raad van Toezicht ge-grond. Nu opnieuw klachten tegen de makelaar worden ingediend geeft de raad het signaal af dat bij nieuwe gegrond bevonden klachten niet meer met een berisping of boete kan worden volstaan. Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2550 CRvT

  Lees meer
 • 14-38 RvT Groningen

  Niet-nakoming van bindend advies. Na intrekking van opdracht reclamefilmpje waarin het te koop staande pand voorkomt, niet verwijderd. De voormalige opdrachtgever van de makelaar kaart een geschil aan bij de Geschillencommissie Makelaardij. Deze beslist te zijnen gunste. De commissie bepaalt tevens dat de makelaar aan de consument een bepaald bedrag moet betalen. Dat laatste doet de makelaar pas nadat de commissie en de NVM zich tot de makelaar hebben gewend. De consument ontdekt dat er nadat hij de opdracht heeft ingetrokken een reclamefilmpje op YouTube staat waarin zijn huis als zijnde te koop voorkomt. De reactie van de makelaar dat zij het filmpje heeft laten verwijderen, blijkt niet juist te zijn. Beide klachtonderdelen acht de raad gegrond. Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2551 CRvT

  Lees meer
 • 14-39 RvT Groningen

  Taxatie. Pand vanwege omstandigheden alleen van buiten opgenomen. De woning van klaagster wordt in het kader van een schuldsanering getaxeerd. Omdat klaagster niet reageert op telefonische verzoeken van de taxateur en ook niet aanwezig is als hij aanbelt, moet de taxateur noodgedwongen volstaan met een geveltaxatie. Daarvan maakt hij melding in zijn rapport. De raad acht een en ander niet klachtwaardig. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-23 RvT Groningen

  Niet-ontvankelijkheid klager wegens verjaring.Klagers kopen in 2004 zonder gebruikmaking van een eigen makelaar een woning. Zij baseren hun aankoop onder meer op een taxatierapport dat in opdracht van de eigenaar in datzelfde jaar is opgesteld. Daarin staat dat het huis bestemd is voor permanente bewoning. Nadat klagers enige jaren in het huis hebben gewoond vragen zij bij de gemeente toestemming om ter plaatse een andere woning te bouwen. Dat verzoek wordt afgewezen omdat het huis een agrarische bestemming heeft. Pas dan - het is inmiddels 2008 geworden - komen klagers er achter dat zij een dienstwoning hebben gekocht die bij de naastgelegen kwekerij hoort maar die daarvan in 2004 was afgesplitst. Daarover werd in hert taxatierapport uit 2004 met geen woord gerept. Uit coulance-overwegingen mogen klagers van de gemeente nog 2 jaar in hun huis blijven wonen. Het taxatierapport is destijds opgesteld door een makelaar die destijds aan beklaagde was verbonden en die reeds jaren met pensioen is. De Raad overweegt dat bij een beroep op verjaring zoals door beklaagde is gedaan, de belangen van partijen moeten worden afgewogen. Een redelijke termijn waarbinnen een klacht na ontdekking van het punt waarover geklaagd wordt, moet zijn ingediend is 3 aar terwijl in het tuchtrecht ook wel 5 jaar voorkomt. Beide termijnen zijn ruimschoots overschreden hetgeen tot niet-ontvankelijkheid van klagers leidt.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 14-26 RvT Groningen

  Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de waardering van de tot de huwelijksgemeenschap behorende zaken. Vervolgens krijgt hij van de rechtbank de opdracht om tot bestemmingswijziging van de panden te komen en deze vervolgens te verkopen waartoe hij van beide echtelieden de opdracht dient te krijgen. De vrouw werkt mee, de man niet. Volgens een rechterlijke uitspraak traineert de man de verkoop door te stellen dat hij panden zelf wenst te verwerven maar niet de middelen te hebben om zijn vrouw uit te kopen. Als de makelaar erin slaagt een van de objecten te verkopen, tekent de vrouw de acte, de man weigert. In kort geding bepaalt de rechter dat bij gebreke aan medewerking van de man het vonnis in diens plaats zal treden. De klacht van de man dat de makelaar overleg uit te weg ging en niet tot een overeenkomst van opdracht met hem wilde komen is ongegrond. De makelaar heeft in de moeilijke omstandigheden van het geval juist gehandeld. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2541 CRvT

  Lees meer
 • 14-25 RvT Groningen

  Koopakte beweerdelijk anders dan afgesproken. Onduidelijkheid over positie van de makelaar. Klaagster bezit enige winkelpanden in een winkelcentrum dat gesloopt en herontwikkeld wordt. Klaagster onderhandelt over inruil van haar winkels middels haar vader met de makelaar die bij de herontwikkeling betrokken is. De makelaar had in het verleden geregeld contact met de vader van klaagster over vastgoedzaken. De klacht van klaagster dat in de koopovereenkomst andere bedragen staan dan is afgesproken is ongegrond. Klaagster heeft in een later stadium een groter vloeroppervlak in de nieuwbouw gewenst en dat heeft gevolgen voor de koopsom. De Raad is van oordeel dat de makelaar onduidelijkheid heeft laten bestaan over de vraag voor wie hij nu optrad. Tussen hem en de vader van klaagster bestond een vertrouwelijke zakelijke relatie. Juist daarom had de makelaar klaagster er uitdrukkelijk op dienen te wijzen dat zij er verstandig aan zou doen om een eigen makelaar in te schakelen. Inzoverre is de klacht gegrond. Download uitspraak (pdf) Uitspraak Centrale Raad van Toezicht, 14-2542 CRvT

  Lees meer
 • 13-88 RvT Groningen

  Tardief ingediende klacht. Samenloop met civiele procedure. Uitvoerige overwegingen met betrekking tot tijdsverloop. Klager is van mening dat hij in 2007 verkeerd door beklaagde is voorgelicht over een bieding die hij van plan was te doen. Hij meent daardoor te duur te hebben gekocht. Hij begint vervolgens een schadeprocedure. Met het indienen van een klacht wacht hij meer dan 5 jaar. De raad van toezicht motiveert uitvoerig waarom deze periode te lang is. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 13-91 RvT Groningen

  Klacht ter zitting ingetrokken. Klagers besluiten ter zitting hun klacht in te trekken. De Raad van Toezicht stelt deze vervolgens buiten behandeling. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer