Uitspraken

 • 22051

  22051 RvT West Opkoopbescherming. Informatie aan niet-opdrachtgever. Mogelijkheden verhuur. Klagers kopen een appartement zonder aankoopmakelaar. Beklaagde treedt op als verkopend makelaar. Nadat de koop is afgerond komt ter sprake dat in de betreffende gemeente sinds kort een Opkoopbescherming geldt, hetgeen eigenaren beperkt in de mogelijkheid een woning te verhuren. Partijen twisten over de vraag of de mogelijkheid van het verhuren van de woning tijdens het verkooptraject aan de orde is geweest. In ieder geval zou besproken zijn dat klagers de woning niet (direct) zelf zouden gaan bewonen. De Raad is van oordeel dat beklaagde klagers alleen al vanwege deze uitspraak had moeten wijzen op de Opkoopbescherming die van kracht zou gaan worden. De klacht wordt gegrond verklaard.

  Lees meer
 • 22035

  22035 RvT West   Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige staat. Bouwkundig rapport. Klager en beklaagde zijn allebei makelaar. Klager koopt eind 2020 als privé persoon een woning. Bij de verkoopdocumentatie is een bouwkundig rapport opgemaakt in mei 2019 gevoegd. In dit bouwkundig rapport wordt de staat van de woning als ‘uitstekend’ beschreven. Na de overdracht komen een aantal gebreken naar voren. Klager verwijt beklaagde dat deze in het rapport van 2019 te positief is geweest over de staat van onderhoud van de woning. De Raad wijst de klacht af. Volgens De Raad is niet gebleken dat het rapport van 2019 onjuist was. Ook was bij de verkoop nog een tweede rapport opgesteld waaruit klager kon opmaken dat er mogelijk toch op kortere termijn onderhoud aan de woning nodig was.  

  Lees meer
 • 22027

  22027 RvT West   Klacht van niet-opdrachtgever. Informatie aan niet opdrachtgever. Klagers kopen een woning waarbij beklaagde de verkopend makelaar was. In de verkoopdocumentatie wordt gesproken over een grote kelder. Bij de bezichtiging wordt deze kelder ook getoond. Bij levering blijkt echter dat de kelder geen privé-eigendom is maar gedeeld eigendom binnen de VvE. Klagers treffen op dat moment een regeling met de verkopers en beklaagde. Desondanks wordt een klacht ingediend. Klagers vinden dat beklaagde hen onjuist heeft geïnformeerd. De Raad verklaart deze klacht gegrond.

  Lees meer
 • 21055

  21055 RvT West Meetinstructie. Informatie aan niet opdrachtgever. Vermelding onjuiste woonoppervlakte. Klager koopt samen met zijn vrouw een appartement als belegging. Het kantoor van beklaagde is bij de verkoop betrokken als verkopend makelaar. Namens klager is ook een tussenpersoon betrokken bij de transactie. Na aankoop blijkt dat er in de verkoopdocumentatie een onjuist woonoppervlakte is vermeld. In de kern gaat daar de klacht van klager over. Daarnaast klaagt klager over het feit dat beklaagde zowel hem als de verkoper zou hebben gediend. De Raad oordeelt dat het woonoppervlakte niet conform de meetinstructie is vastgesteld en dat dit beklaagde te verwijten valt. Deze klacht wordt gegrond verklaard. De klacht over het dienen van twee heren wordt ongegrond verklaard. Hoewel de Raad opmerkt dat het mogelijk is dat vanwege de betrokkenheid van verschillende vennootschappen onduidelijkheid is ontstaan voor klager over wie welke partij vertegenwoordigt, toch duidelijk is dat beklaagde alleen voor zijn eigen opdrachtgever heeft gewerkt. Deze klacht wordt ongegrond verklaard.

  Lees meer
 • 22046

  22046 RvT West Lidmaatschapszaak. Eigen belang/handel. Regel 6 van de Erecode Beklaagde was als makelaar ingeschakeld om een tweetal panden te verkopen. In het kader van die opdracht heeft hij de panden getaxeerd. Ook is beklaagde op zoek gegaan naar een koper. Deze koper wilde uiteindelijk echter maar één van de twee panden kopen. Op enig moment heeft beklaagde toen besloten het andere pand zelf te kopen. In deze lidmaatschapszaak wordt beklaagde door de Commissie Lidmaatschapszaken ervan beschuldigd in strijd te hebben gehandeld met regel 1 en regel 6 van de Erecode. De Raad oordeelt dat de klacht ongegrond is. Volgens de Raad heeft beklaagde voldoende aangetoond dat er geen sprake was van (schijn van) belangenverstrengeling.

  Lees meer
 • 22042

  22042 RvT West Beëindiging huurovereenkomst. Terugbetaling waarborgsom. Klaagster had een woning gehuurd. Beklaagde verzorgde als makelaar werkzaamheden voor de verhuurder van deze woning. Onderdeel daarvan was het onder zich houden van de waarborgsom en het doen van de oplevering aan het begin van de huurovereenkomst en aan het einde van de huurovereenkomst. Bij het einde van de huurovereenkomst ontstaat discussie over de staat van de woning. Beklaagde doet de eindinspectie en noteert een flink aantal gebreken. De verhuurder laat dit uiteindelijk verhelpen en verrekent dit met de waarborgsom. Klaagster klaagt in deze tuchtprocedure over de rol van beklaagde. De Raad verklaart echter alle klachtonderdelen ongegrond.

  Lees meer
 • 22033

  22033 RvT West     Ref: 027/136.612   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Opdrachtgeefster niet goed op de hoogte gehouden van verkoopontwikkelingen. Gang van zaken beschreven aan wederpartij van cliënt. Geen schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst.   Klaagster is eigenaresse van een huurwoning die zij via beklaagde te koop aanbiedt. Daar komt een professionele koper op af die na enige onderhandelingen met de makelaar per e-mail meedeelt dat zijns inziens een koopovereenkomst is gesloten. Die e-mail wordt door de makelaar niet expliciet aan klaagster doorgegeven, noch bespreekt hij dit  standpunt van de koper met klaagster. Vervolgens weigert klaagster de koopakte te tekenen en trekt de opdracht in. De makelaar laat koper die stelt dat van een koop sprake is, de gang van zaken rond de verkoop weten. Klaagster stelt dat de makelaar haar onvoldoende op de hoogte bracht van de ontwikkelingen. De raad van toezicht is dat met klaagster eens. Met name de genoemde e-mail van koper had de makelaar duidelijk met klaagster moeten bespreken, met name omdat in dit geval het schriftelijkheidsvereiste vanwege de professionaliteit van partijen ontbreekt. Dat de makelaar de wederpartij van opdrachtgeefster schriftelijk over de gang van zaken berichtte is onjuist. Dat klaagster de verkoopdracht inmiddels had ingetrokken, doet daaraan niet af.  

  Lees meer
 • 22005

  22005 RvT West   Mededelingsplicht. Informatie aan niet-opdrachtgever Klagers hebben een villa gekocht. Beklaagde trad op als verkopend makelaar. In de villa lag middenin de woonkamer een groot vloerkleed. Klagers waren in de veronderstelling dat onder dit vloerkleed eenzelfde vloer (plavuizen) lag als in de rest van de woonkamer. Dit bleek niet het geval. Klagers verwijten beklaagde dat deze hen niet op een juiste manier hierover heeft geïnformeerd. De Raad komt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is. Volgens de Raad was er geen aanleiding voor beklaagde om klagers hierover specifiek te informeren. Er zou genoeg aanleiding voor klagers zijn geweest hierover vragen te stellen of zelf nader onderzoek te doen.     Stichting Tuchtrechtspraak NVM Uitspraak d.d. 17 juni 2022

  Lees meer
 • 21065

  21065 RvT West   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM Uitspraak d.d. 17 juni 2022   Gebrek aan het gekochte – onjuiste aansluiting geiser en afzuigkap.   Klagers kopen een appartement dat bij beklaagden in verkoop is. De keuken wordt in de verkoopbrochure als hoogwaardig omschreven. Tijdens de inspectie voorafgaand aan het transport deelt de verkoper mee dat soms de waakvlam van de geiser uitwaait als de afzuigkap op de hoogste stand staat, maar dat hij daarvan nooit bijzondere last had ondervonden. Na het transport ontdekt de koper, nadat hij boven de keukenkastjes plaatmateriaal had verwijderd, dat de afvoer van de geiser aangesloten is op die van de afzuigkap. Dit zou een ondeugdelijke en zelfs gevaarlijke constructie zijn. Het verwijt van klagers aan de makelaar dat hij ten onrechte een hoogwaardige keuken had vermeld, is niet terecht. Nu de constructie aan het oog was onttrokken en de keuken er goed uitzag, kon de makelaar redelijkerwijs niet op de hoogte zijn van de onderhavige constructie. Van hem kan niet worden verwacht dat hij een destructief onderzoek pleegt. Er was ook geen reden voor de makelaar om nadere vragen aan de verkoper te stellen.

  Lees meer
 • 22-23 RvT West

  22-23 RvT West             Ref:  21/04           Beweerdelijk onjuiste vraag- en laatprijs geadviseerd. Beweerdelijk niet-nakomen van adviezen en afspraken. Invloed van kosten herstel achterstallig onderhoud op vraag- en laatprijs             In het kader van een echtscheiding dient de woning van klaagster en haar ex-echtgenoot te worden verkocht. Bij vonnis van de rechtbank, later bekrachtigd door het gerechtshof, dient voor de verkoop een makelaar te worden ingeschakeld. Dat wordt beklaagde. Deze adviseert om eerst een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren en de tuin te laten opknappen. Daarop reageert de echtgenoot dat hij geen enkele opdracht aan de makelaar heeft verstrekt. Vervolgens wordt de echtgenote (klaagster) bij kort gedingvonnis veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan een verkoop waarbij zij de adviezen van de makelaar dient op te volgen. Daarop ondertekenen klaagster en haar ex-echtgenoot de verkoopopdracht. De makelaar adviseert een vraagprijs van € 800.000. Klaagster is het daarmee niet eens en denkt dat de woning meer dan € 1 miljoen waard is. Daarop geeft de makelaar de verkoopopdracht wegens gebrek aan vertrouwen terug. Bij kort gedingvonnis van enige tijd later wordt de ex-echtgenoot van klaagster gemachtigd de woning te verkopen. Op de vraagprijs van € 800.000 komen twee biedingen binnen waarvan een op het bedrag van de vraagprijs hetgeen de man accepteert.           De raad constateert dat dit laatste een bevestiging inhoudt van de juistheid van het advies van de makelaar over de opbrengst. Dat de makelaar haar afspraken niet nakwam, blijkt nergens uit. Anders dan klaagster meent zijn het niet alleen de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud die invloed hebben op het bepalen van de vraag- en laatprijs. Kopers laten zich ook leiden door de kosten van het naar hun smaak aanpassen en up to date maken van een woning.

  Lees meer